Elecció de representants del grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat) al Claustre

Contenido en el idioma por defecto

Convocatòria

ACORD EXECUTIU del dia 5 de novembre de 2014 pel qual es convoquen eleccions de representants del grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat) al Claustre de la Universitat.

En virtut dels articles 17, 82, 85 i 87 dels Estatuts i dels articles 38, 39 i 40 de l'Acord normatiu 11144/2014, de 4 de novembre (FOU extraordinari núm. 406, de 7 de novembre), pel qual es reforma la normativa electoral de la Universitat, i de l'Acord normatiu 11145/2014, de 4 de novembre (FOU extraordinari núm. 406, de 7 de novembre), pel qual es distribueixen els representants del grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat) al Claustre de la Universitat, reunida la Comissió Electoral el dia d’avui, en ús de la competència que li atribueix l’article 9.a) de la normativa electoral, s’acorda de convocar eleccions de representants del grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat) al Claustre de la Universitat per al dia 11 de desembre de 2014, tenint en compte la normativa electoral i el calendari electoral que figuren a l'annex d'aquest acord.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 5 de novembre de 2014

El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

1. De conformitat amb el que estableix l’article 17 dels Estatuts de la Universitat, el Claustre universitari, amb un màxim de tres-cents claustrals, el constitueixen dos-cents quaranta claustrals elegits. A aquest nombre s’hi han de sumar els claustrals nats indicats al tercer apartat de l’article 17 esmentat. Per tant, en aplicació de l'article 17.2.a) dels Estatuts, el nombre de representants del grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat) ha de ser de cent vint-i-tres.

La distribució dels representants dels professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat s’ha establert a l'Acord normatiu 11145/2014, de 4 de novembre (FOU extraordinari núm. 406, de 7 de novembre), pel qual es distribueixen els representants del grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat) al Claustre de la Universitat.

Els representants han de ser elegits mitjançant sufragi universal lliure, igual, directe i secret entre els professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat.

2. En tot cas, els requisits exigits per exercir el dret de sufragi actiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions, mentre que els exigits per exercir el dret de sufragi passiu s’han de reunir en la data de convocatòria de les eleccions i mantenir fins al dia de la votació.

3. La durada del mandat dels electes ha de ser de quatre anys, de conformitat amb el que estableix l’article 18.1 dels Estatuts.

4. La condició de claustral es perd en els casos enumerats als articles 14.3 dels Estatuts i 35.1 de la normativa electoral de la Universitat.

5. Els electors poden votar un nombre igual o menor dels tres quarts per excés del nombre total de representants que corresponguin, de conformitat amb el que estableix l'article 85.2 dels Estatuts. Per això, si escau, a les paperetes hi ha de figurar el nombre de representants que corresponen i a continuació el nombre màxim de representants que es poden votar.

S'anul·laran totes les paperetes en què figuri un nombre superior de vots.

6.a) Són electors i elegibles per a les eleccions del grup A) els professors dels cossos següents:

– Els funcionaris dels cossos docents universitaris següents: catedràtics d’universitat, professors titulars d’universitat, catedràtics d’escola universitària i professors titulars d’escola universitària doctors.
– Els professors contractats doctors.
– Els professors col·laboradors doctors.
– Els professors associats de nacionalitat estrangera doctors amb caràcter indefinit.

b) Els interins del grup A) tenen la mateixa consideració, a l’efecte de considerar-los electors i elegibles per a les eleccions d’aquest grup, que els funcionaris de carrera.

7. La circumscripció electoral per als integrants del grup A) és el departament.

8.a) Per fer la distribució per circumscripcions, el nombre de representants s’ha de repartir de forma estrictament proporcional al nombre de professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat, tal com ha establert el tercer apartat de l’Acord normatiu 11145/2014, de 4 de novembre, pel qual es distribueixen els representants del grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat) al Claustre de la Universitat. En conseqüència, corresponen els representants següents a cada departament:

Departament

Representants

Biologia

9

Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

5

Ciències de la Terra

4

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

4

Ciències Matemàtiques i Informàtica

15

Dret Privat

6

Dret Públic

6

Economia Aplicada

10

Economia de l’Empresa

7

Filologia Catalana i Lingüística General

4

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

7

Filosofia i Treball Social

4

Física

11

Infermeria i Fisioteràpia

4

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

7

Pedagogia i Didàctiques Específiques

5

Psicologia

8

Química

7

                                     

b) La situació de les meses electorals serà la següent:

Meses electorals

Edifici

Biologia

Guillem Colom Casasnovas

Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Guillem Colom Casasnovas

Ciències de la Terra

Guillem Colom Casasnovas

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Ramon Llull

Ciències Matemàtiques i Informàtica

Anselm Turmeda

Dret Privat

Gaspar Melchor de Jovellanos

Dret Públic

Gaspar Melchor de Jovellanos

Economia Aplicada

Gaspar Melchor de Jovellanos

Economia de l’Empresa

Gaspar Melchor de Jovellanos

Filologia Catalana i Lingüística General

Ramon Llull

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Ramon Llull

Filosofia i Treball Social

Ramon Llull

Física

Mateu Orfila i Rotger

Infermeria i Fisioteràpia

Guillem Cifre de Colonya

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

Guillem Cifre de Colonya

Pedagogia i Didàctiques Específiques

Guillem Cifre de Colonya

Psicologia

Guillem Cifre de Colonya

Química

Mateu Orfila i Rotger

 

c) Les meses s’han d’obrir a les 12 hores i s’han de tancar a les 17 hores.

9. La Universitat ha de tenir actualitzades les llistes dels censos electorals corresponents, les quals s’han de fer públiques a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/), del 7 de novembre al 19 de novembre de 2014.

10.a) Per a les eleccions del grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat), a cada departament s'ha de constituir una mesa, formada per un president i dos vocals i, si escau, pels suplents respectius.

b) Els tres membres que integraran les meses electorals seran designats per la Comissió Electoral per comunicació personal o pública en el moment oportú.

c) Els càrrecs de president i vocal de les meses electorals són obligatoris i no retribuïts. La designació s’ha de notificar, si escau, amb temps suficient a les persones interessades, que disposen d’un termini que acaba cinc dies abans de fer-se les eleccions per al·legar, davant el secretari de la Comissió Electoral (Secretari General), causa justificada i documentada que els impedeixi d’acceptar el càrrec. El Secretari General decidirà i comunicarà, si escau, la substitució que hagi tingut lloc.

d) La inassistència no justificada dels membres de les meses electorals pot donar lloc a les sancions oportunes. L’assistència és una obligació funcionarial.

e) Les eleccions s’han de fer davant les meses electorals constituïdes d’acord amb la reglamentació electoral i, si no, segons les normes dictades per la Comissió Electoral.

f) Són funcions de les meses:

— Presidir la votació.
— Mantenir l’ordre.
— Verificar la identitat dels votants.
— Fer l’escrutini.
— Vetllar per la puresa del sufragi.

g) Per votar cal identificar-se amb l’original del DNI, del passaport, del permís de conducció amb fotografia impresa o d’un document universitari que acrediti la personalitat del votant.

11. La condició de candidat a les eleccions de representants del grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat) al Claustre la tenen tots els electors. A aquest efecte, la Comissió Electoral habilitarà una papereta per cada circumscripció en la qual han de figurar tots els electors d’aquesta.

12. D’acord amb el que estableix l’article 40.5 de la normativa electoral, si un elector pertany a més d’un grup dels esmentats a l’article 17.2 dels Estatuts, hom li n’assignarà un, de conformitat amb les prioritats següents: pertinença al grup A), pertinença al grup D), pertinença al grup B), pertinença al grup C). Qualsevol elector afectat pot demanar de canviar aquesta assignació mitjançant la reclamació oportuna davant la Comissió Electoral, dins el termini de cinc dies des de la publicació del cens.

La resolució d’aquestes reclamacions no pot modificar la distribució de claustrals aprovada prèviament pel Consell de Govern.

13. D'acord amb l'article 34.1 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, a les eleccions han de resultar elegits els candidats que hagin obtingut el nombre més alt de vots. En cas d'empat s’estableixen els criteris següents:

a) Si l’empat es produeix entre professorat funcionari, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat en els cossos docents universitaris.
b) Si l’empat es produeix entre professorat contractat, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat com a tal.
c) Si l’empat es produeix entre professorat funcionari i professorat contractat, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat. En aquesta antiguitat es computarà tant el temps transcorregut en qualitat de funcionari docent com el transcorregut en qualitat de professor contractat.

Si una vegada aplicats els criteris indicats a les lletres anteriors encara persisteix l’empat, es dirimirà a favor del candidat de més edat.

14. El vot anticipat s'ha d’exercir d'acord amb el que disposa l’article 19 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears.

15. Els candidats que es presentin a les eleccions poden nomenar interventors, perquè siguin presents a les votacions i l'escrutini, a les meses electorals en què es pugui votar la seva candidatura mitjançant escrit adreçat al president de la Comissió Electoral (Rector), que s’ha de registrar al Registre General de la Universitat (Son Lledó) fins a tres dies abans de començar les votacions.

Calendari electoral

— Dia 5 de novembre de 2014: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
— Dia 7 de novembre de 2014 (FOU extraordinari núm. 406): publicació de la convocatòria d'eleccions.
— Del dia 7 de novembre de 2014 al 19 de novembre de 2014: exposició pública dels diferents censos a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Del dia 10 de novembre de 2014 al 14 de novembre de 2014: presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
— Dia 20 de novembre de 2014: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.
— Dia 24 de novembre de 2014: la Comissió Electoral exposarà públicament els censos definitius a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Del dia 26 de novembre de 2014 al 9 de desembre de 2014: campanya electoral.
— Del dia 26 de novembre de 2014 al 9 de desembre de 2014 a les 13 hores: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
— Del dia 26 de novembre de 2014 al 10 de desembre de 2014 a les 13 hores: presentació del vot anticipat al Registre General.
— Fins al dia 4 de desembre de 2014: els candidats podran nomenar els interventors.
— Dia 10 de desembre de 2014: jornada de reflexió.
— Dia 11 de desembre de 2014: eleccions.