Elecció de representants del grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat) al Claustre

Contenido en el idioma por defecto

Distribució

ACORD NORMATIU del dia 4 de novembre de 2014 pel qual es distribueixen els representants del grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat) al Claustre de la Universitat.L’article 17 dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), estableix la composició del Claustre universitari. Segons les disposicions de l’apartat 2 de l’article 17 dels Estatuts, són membres electius al Claustre cent vint-i-tres professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat (grup A).

D’altra banda, cal dir que el cinquè apartat de l’article 17 dels Estatuts disposa que el Consell de Govern és l’òrgan competent per fer les distribucions que es deriven d’aquest article i determinar els claustrals que corresponen a cada circumscripció.

Per tot això, el Consell de Govern del dia d'avui, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 17.5 dels Estatuts de la Universitat, en relació amb l’article 17.2.a), ha establert la distribució dels representants del grup A) (professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat) al Claustre de la Universitat, d'acord amb els termes següents:

Grup A): cent vint-i-tres professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat

Primer. 1. Per a la distribució de la representació del professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat, s’han de tenir en compte els professors dels cossos següents:

a) Els funcionaris dels cossos docents universitaris següents: catedràtics d’universitat, professors titulars d’universitat, catedràtics d’escola universitària i professors titulars d’escola universitària doctors.
b) Els professors contractats doctors.
c) Els professors col·laboradors doctors.
d) Els professors associats de nacionalitat estrangera doctors amb caràcter indefinit.

2. Els interins del grup A) tenen la mateixa consideració, a l’efecte de considerar-los electors i elegibles per a les eleccions d’aquest grup, que els funcionaris de carrera. 

Segon. La circumscripció electoral per als integrants del grup A) és el departament.

Tercer. Per fer la distribució per circumscripcions, el nombre de representants s’ha de repartir de forma estrictament proporcional al nombre de professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat. En conseqüència, corresponen els representants següents a cada departament:

 

Departament

        Representants

Biologia

9

Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

5

Ciències de la Terra

4

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

4

Ciències Matemàtiques i Informàtica

15

Dret Privat

6

Dret Públic

6

Economia Aplicada

10

Economia de l’Empresa

7

Filologia Catalana i Lingüística General

4

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

7

Filosofia i Treball Social

4

Física

11

Infermeria i Fisioteràpia

4

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

7

Pedagogia i Didàctiques Específiques

5

Psicologia

8

Química

7


Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 4 de novembre de 2014

El Rector,
Llorenç Huguet