Elecció de representants del grup B) (resta de personal docent i investigador) al Claustre

Contenido en el idioma por defecto

Convocatòria

ACORD EXECUTIU del dia 5 de novembre de 2014 pel qual es convoquen eleccions de representants del grup B) (resta de personal docent i investigador) al Claustre de la Universitat.

En virtut dels articles 17, 82, 85 i 87 dels Estatuts i dels articles 38, 39 i 40 de l'Acord normatiu 11144/2014, de 4 de novembre (FOU extraordinari núm. 406, de 7 de novembre), pel qual es reforma la normativa electoral de la Universitat, i de l'Acord normatiu 11146/2014, de 4 de novembre (FOU extraordinari núm. 406, de 7 de novembre), pel qual es distribueixen els representants del grup B) (resta de personal docent i investigador) al Claustre de la Universitat, reunida la Comissió Electoral el dia d’avui, en ús de la competència que li atribueix l’article 9.a) de la normativa electoral, s’acorda de convocar eleccions de representants del grup B) (resta de personal docent i investigador) al Claustre de la Universitat per al dia 11 de desembre de 2014, tenint en compte la normativa electoral i el calendari electoral que figuren a l'annex d'aquest acord.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 5 de novembre de 2014

El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

1. De conformitat amb el que estableix l’article 17 dels Estatuts de la Universitat, el Claustre universitari, amb un màxim de tres-cents claustrals, el constitueixen dos-cents quaranta claustrals elegits. A aquest nombre s’hi han de sumar els claustrals nats indicats al tercer apartat de l’article 17 esmentat. Per tant, en aplicació de l'article 17.2.b) dels Estatuts, el nombre de representants del grup B) (resta de personal docent i investigador) ha de ser de vint-i-nou.

La distribució dels representants de la resta de personal docent i investigador s’ha establert a l'Acord normatiu 11146/2014, de 4 de novembre (FOU extraordinari núm. 406, de 7 de novembre), pel qual es distribueixen els representants del grup B) (resta de personal docent i investigador) al Claustre de la Universitat.

Els representants han de ser elegits mitjançant sufragi universal lliure, igual, directe i secret entre la resta de personal docent i investigador de la Universitat.

2. En tot cas, els requisits exigits per exercir el dret de sufragi actiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions, mentre que els exigits per exercir el dret de sufragi passiu s’han de reunir en la data de convocatòria de les eleccions i mantenir fins al dia de la votació.

3. La durada del mandat dels electes ha de ser de quatre anys, de conformitat amb el que estableix l’article 18.1 dels Estatuts.

4. La condició de claustral es perd en els casos enumerats als articles 14.3 dels Estatuts i 35.1 de la normativa electoral de la Universitat.

5. Els electors poden votar un nombre igual o menor dels tres quarts per excés del nombre total de representants que corresponguin, de conformitat amb el que estableix l'article 85.2 dels Estatuts. Per això, si escau, a les paperetes hi ha de figurar el nombre de representants que corresponen i a continuació el nombre màxim de representants que es poden votar.

S'anul·laran totes les paperetes en què figuri un nombre superior de vots.

6.a) Són electors i elegibles per a les eleccions del grup B) les persones que s’integrin en un dels col·lectius següents:

– Els professors titulars d’escola universitària no doctors.
– Els ajudants.
– Els professors ajudants doctors.
– Els professors col·laboradors no doctors.
– Els professors associats. Els professors associats per exempció de càrrec i els associats per exempció de docència dels professors de Campus Extens illes estan inclosos en aquest grup.
– Els professors visitants.
– Els professors emèrits.
– Els investigadors doctors dels programes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva i Marie Curie o d’altres programes que puguin contractar investigadors doctors en condicions similars.
– El personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica no inclòs en l’enumerat al paràgraf anterior.
– Els becaris que desenvolupin la seva activitat a la UIB. Es consideren becaris els becaris d’investigació europeus, els estatals, els de la comunitat autònoma i els becaris propis d’investigació de la UIB i anàlegs, sempre que la seva beca tingui una durada mínima d’un any i la seva dedicació sigui a temps complet.
– Els professors associats de nacionalitat estrangera no doctors amb caràcter indefinit.

b) Els interins del grup B) tenen la mateixa consideració, a l’efecte de considerar-los electors i elegibles per a les eleccions d’aquest grup, que els funcionaris de carrera.

7. Les circumscripcions electorals per als integrants del grup B) establertes per l’article 40.2 de l’Acord normatiu 11144/2014 són:

a) Personal docent i investigador amb dedicació a temps complet i amb vinculació permanent.
b) Personal docent i investigador amb dedicació a temps complet i amb vinculació temporal.
c) Personal docent i investigador amb dedicació a temps parcial.

8.a) Per fer la distribució per circumscripcions, el nombre de representants s’ha de repartir de forma estrictament proporcional al nombre d’integrants de la resta de personal docent i investigador amb dedicació equivalent a temps complet. En conseqüència, corresponen els representants següents a cada circumscripció:

— Personal docent i investigador amb dedicació a temps complet i amb vinculació permanent (professors titulars d’escola universitària no doctors, professors col·laboradors no doctors i professors associats de nacionalitat estrangera no doctors amb caràcter indefinit): 2 representants.
— Personal docent i investigador amb dedicació a temps complet i amb vinculació temporal (ajudants, professors ajudants doctors, professors visitants, professors emèrits, investigadors doctors dels programes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva i Marie Curie o d’altres programes que puguin contractar investigadors doctors en condicions similars, personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica no inclòs en l’enumeració feta en aquest apartat) i becaris: 13 representants.
— Personal docent i investigador amb dedicació a temps parcial (professors associats i qualsevol altre integrant d’alguna de les categories esmentades al punt 6.a) d’aquesta normativa amb dedicació a temps parcial): 14 representants.

b) La mesa electoral corresponent a les eleccions de representants del grup B) serà al vestíbul de l’edifici Anselm Turmeda.

c) La mesa s’ha d’obrir a les 12 hores i s’ha de tancar a les 17 hores.

9. La Universitat ha de tenir actualitzades les llistes dels censos electorals corresponents, les quals s’han de fer públiques a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/), del 7 de novembre al 19 de novembre de 2014.

10.a) Per a les eleccions del grup B) (resta de personal docent i investigador), s’ha de constituir una mesa, formada per un president i dos vocals i pels suplents respectius.

b) Els tres membres que integraran la mesa seran designats per la Comissió Electoral per comunicació personal o pública en el moment oportú.
c) La condició de membre d’una mesa electoral és incompatible amb la condició de candidat, d’interventor i de membre de la Comissió Electoral.
d) Els càrrecs de president i vocal de les meses electorals són obligatoris i no retribuïts. La designació s’ha de notificar, si escau, amb temps suficient a les persones interessades, que disposen d’un termini que acaba cinc dies abans de fer-se les eleccions per al·legar, davant el secretari de la Comissió Electoral (Secretari General), causa justificada i documentada que els impedeixi d’acceptar el càrrec. El Secretari General decidirà i comunicarà, si escau, la substitució que hagi tingut lloc.
e) La inassistència no justificada dels membres de les meses electorals pot donar lloc a les sancions oportunes. L’assistència és una obligació funcionarial.
f) Les eleccions s’han de fer davant la mesa electoral constituïda d’acord amb la reglamentació electoral i, si no, segons les normes dictades per la Comissió Electoral.

g) Són funcions de les meses:

— Presidir la votació.
— Mantenir l’ordre.
— Verificar la identitat dels votants.
— Fer l’escrutini.
— Vetllar per la puresa del sufragi.

h) Per votar cal identificar-se amb l’original del DNI, del passaport, del permís de conducció amb fotografia impresa o d’un document universitari que acrediti la personalitat del votant.

11. La condició de candidat a les eleccions de representants del grup B) (resta de personal docent i investigador) al Claustre s'ha de manifestar formalment mitjançant escrit, segons el model oficial, de la persona interessada adreçat a les secretaries dels centres o al Registre General de la Universitat. L’horari de presentació és de 9 a 14 hores. El procediment és el següent:

a) L'escrit de presentació de cada candidatura ha d'expressar clarament el nom i els cognoms del candidat, el DNI i l'òrgan col·legiat a què es presenta (Claustre), com també l'acceptació expressa del candidat, que ha de complir les condicions d'elegibilitat. A aquest efecte, les secretaries dels centres o la Secretaria General facilitaran un model de sol·licitud i/o es podrà extreure el model de la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).

b) Les candidatures s’han de presentar individualment (candidats independents) o per grups o agrupacions d’electors.
c) Les candidatures no poden ser objecte de modificació una vegada presentades, encara que es poden retirar en qualsevol moment abans del dia de les eleccions, mitjançant escrit adreçat al president de la Comissió Electoral (Rector) i presentat al Registre General de la Universitat, de 9 a 14 hores.

12. De conformitat amb l’article 34.2 de la normativa electoral, si en una circumscripció el nombre de candidatures presentades és igual o inferior al nombre de llocs que s’han de cobrir, s’han de proclamar automàticament representants els candidats presentats, sense necessitat de fer cap elecció.

13. D’acord amb el que estableix l’article 40.5 de la normativa electoral, si un elector pertany a més d’un grup dels esmentats a l’article 17.2 dels Estatuts, hom li n’assignarà un, de conformitat amb les prioritats següents: pertinença al grup A), pertinença al grup D), pertinença al grup B), pertinença al grup C). Qualsevol elector afectat pot demanar de canviar aquesta assignació mitjançant la reclamació oportuna davant la Comissió Electoral, dins el termini de cinc dies des de la publicació del cens.

La resolució d’aquestes reclamacions no pot modificar la distribució de claustrals aprovada prèviament pel Consell de Govern.

14. D'acord amb l'article 34.1 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, a les eleccions han de resultar elegits els candidats que hagin obtingut el nombre més alt de vots. En cas d'empat, s’estableixen els criteris següents:

a) Si l’empat es produeix entre professorat funcionari, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat en els cossos docents universitaris.
b) Si l’empat es produeix entre professorat contractat, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat com a tal.
c) Si l’empat es produeix entre professorat funcionari i professorat contractat, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat. En aquesta antiguitat es computarà tant el temps transcorregut en qualitat de funcionari docent com el transcorregut en qualitat de professor contractat.

Si una vegada aplicats els criteris indicats a les lletres anteriors encara persisteix l’empat, es dirimirà a favor del candidat de més edat.

15. El vot anticipat s'ha d’exercir d'acord amb el que disposa l’article 19 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears.

16. Els candidats que es presentin a les eleccions poden nomenar interventors, perquè siguin presents a les votacions i l'escrutini, a les meses electorals en què es pugui votar la seva candidatura mitjançant escrit adreçat al president de la Comissió Electoral, que s’ha de registrar al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera fins a tres dies abans de començar les votacions.

Calendari electoral

— Dia 5 de novembre de 2014: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
— Dia 7 de novembre de 2014 (FOU extraordinari núm. 406): publicació de la convocatòria d'eleccions.
— Del 7 de novembre de 2014 al 19 de novembre de 2014: exposició pública dels diferents censos a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Del dia 10 de novembre de 2014 al 14 de novembre de 2014: presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
— Del dia 10 de novembre de 2014 al 19 de novembre de 2014: presentació de candidatures.
— Dia 20 de novembre de 2014: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.
— Dia 24 de novembre de 2014: la Comissió Electoral exposarà públicament els censos definitius a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Dia 25 de novembre de 2014: la Comissió Electoral proclamarà els candidats.
— Dia 26 de novembre de 2014: la Comissió Electoral exposarà públicament les candidatures a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Del dia 26 de novembre de 2014 al 9 de desembre de 2014: campanya electoral.
— Del dia 26 de novembre de 2014 al 9 de desembre de 2014 a les 13 hores: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
— Del dia 26 de novembre de 2014 al 10 de desembre de 2014 a les 13 hores: presentació del vot anticipat al Registre General.
— Dia 27 de novembre de 2014: presentació de reclamacions davant la Comissió Electoral sobre la proclamació de candidats mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
— Dia 2 de desembre de 2014: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions anteriors.
— Dia 2 de desembre de 2014: la Comissió Electoral proclamarà definitivament els candidats i exposarà públicament les candidatures definitives a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Fins al dia 4 de desembre de 2014: els candidats podran nomenar els interventors.
— Dia 10 de desembre de 2014: jornada de reflexió.
— Dia 11 de desembre de 2014: eleccions.