Elecció de representants del grup B) (resta de personal docent i investigador) al Claustre

Contenido en el idioma por defecto

Distribució

ACORD NORMATIU del dia 4 de novembre de 2014 pel qual es distribueixen els representants del grup B) (resta de personal docent i investigador) al Claustre de la Universitat.

L’article 17 dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), estableix la composició del Claustre universitari. Segons les disposicions de l’apartat 2 de l’article 17 dels Estatuts, són membres electius al Claustre vint-i-nou integrants de la resta de personal docent i investigador (grup B).

D’altra banda, cal dir que el cinquè apartat de l’article 17 dels Estatuts disposa que el Consell de Govern és l’òrgan competent per fer les distribucions que es deriven d’aquest article i determinar els claustrals que corresponen a cada circumscripció.

Per tot això, el Consell de Govern del dia d'avui, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 17.5 dels Estatuts de la Universitat, en relació amb l’article 17.2.b), ha establert la distribució dels representants del grup B) (resta de personal docent i investigador) al Claustre de la Universitat, d'acord amb els termes següents:

Grup B): vint-i-nou integrants de la resta de personal docent i investigador

Primer. 1. Per a la distribució de la representació de la resta de personal docent i investigador, s’ha de tenir en compte el personal docent i investigador següent:

a) Els professors titulars d’escola universitària no doctors.
b) Els ajudants.
c) Els professors ajudants doctors.
d) Els professors col·laboradors no doctors.
e) Els professors associats. Els professors associats per exempció de càrrec i els associats per exempció de docència dels professors de Campus Extens illes estan inclosos en aquest grup.
f) Els professors visitants.
g) Els professors emèrits.
h) Els investigadors doctors dels programes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva i Marie Curie o d’altres programes que puguin contractar investigadors doctors en condicions similars.
i) El personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica no inclòs a la lletra anterior.
j) Els becaris que desenvolupin la seva activitat a la UIB. Es consideren becaris els becaris d’investigació europeus, els estatals, els de la comunitat autònoma i els becaris propis d’investigació de la UIB i anàlegs, sempre que la seva beca tingui una durada mínima d’un any i la seva dedicació sigui a temps complet.
k) Els professors associats de nacionalitat estrangera no doctors amb caràcter indefinit.

2. Els interins del grup B) tenen la mateixa consideració, a l’efecte de considerar-los electors i elegibles per a les eleccions d’aquest grup, que els funcionaris de carrera.

Segon. Les circumscripcions electorals per als integrants del grup B) establertes per l’article 40.2 de l'Acord normatiu 11144/2014, de 4 de novembre, pel qual es reforma la normativa electoral, són:

a) Personal docent i investigador amb dedicació a temps complet i amb vinculació permanent.
b) Personal docent i investigador amb dedicació a temps complet i amb vinculació temporal.
c) Personal docent i investigador amb dedicació a temps parcial.

Tercer. Per fer la distribució per circumscripcions, el nombre de representants s’ha de repartir de forma estrictament proporcional al nombre d’integrants de la resta de personal docent i investigador amb dedicació equivalent a temps complet. En conseqüència, corresponen els representants següents a cada circumscripció:

— Personal docent i investigador amb dedicació a temps complet i amb vinculació permanent (professors titulars d’escola universitària no doctors, professors col·laboradors no doctors i professors associats de nacionalitat estrangera no doctors amb caràcter indefinit): 2 representants.
— Personal docent i investigador amb dedicació a temps complet i amb vinculació temporal (ajudants, professors ajudants doctors, professors visitants, professors emèrits, investigadors doctors dels programes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva i Marie Curie o d’altres programes que puguin contractar investigadors doctors en condicions similars, personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica no inclòs en l’enumeració feta en aquest apartat) i becaris: 13 representants.
— Personal docent i investigador amb dedicació a temps parcial (professors associats i qualsevol altre integrant d’alguna de les categories esmentades al primer apartat d’aquest acord amb dedicació a temps parcial): 14 representants.                                              

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 4 de novembre de 2014

El Rector,
Llorenç Huguet