Elecció de representants del grup C) (estudiants) al Claustre

Contenido en el idioma por defecto

Convocatòria

ACORD EXECUTIU del dia 5 de novembre de 2014 pel qual es convoquen eleccions de representants del grup C) (estudiants) al Claustre de la Universitat.

En virtut dels articles 17, 82, 85 i 87 dels Estatuts, dels articles 38, 39 i 40 de l'Acord normatiu 11144/2014, de 4 de novembre (FOU extraordinari núm. 406, de 7 de novembre), pel qual es reforma la normativa electoral de la Universitat, i de l'Acord normatiu 11147/2014, de 4 de novembre (FOU extraordinari núm. 406, de 7 de novembre), pel qual es distribueixen els representants del grup C) (estudiants) al Claustre de la Universitat, reunida la Comissió Electoral el dia d’avui, en ús de la competència que li atribueix l’article 9.a) de la normativa electoral, s’acorda de convocar eleccions de representants del grup C) (estudiants) al Claustre de la Universitat per al dia 11 de desembre de 2014, tenint en compte la normativa electoral i el calendari electoral que figuren a l'annex d'aquest acord.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 5 de novembre de 2014

El Rector,
Llorenç Huguet

Annex

1. De conformitat amb el que estableix l’article 17 dels Estatuts de la Universitat, el Claustre universitari, amb un màxim de tres-cents claustrals, el constitueixen dos-cents quaranta claustrals elegits. A aquest nombre s’hi han de sumar els claustrals nats indicats al tercer apartat de l’article 17 esmentat. Per tant, en aplicació de l'article 17.2.c) dels Estatuts, el nombre de representants del grup C) (estudiants) ha de ser de seixanta.

La distribució dels representants dels estudiants s’ha establert a l'Acord normatiu 11147/2014, de 4 de novembre (FOU extraordinari núm. 406, de 7 de novembre), pel qual es distribueixen els representants del grup C) (estudiants) al Claustre de la Universitat.

Els representants han de ser elegits mitjançant sufragi universal lliure, igual, directe i secret, entre els estudiants matriculats d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols que tinguin caràcter oficial i validesa en tot el territori de l’Estat (diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria) i entre els estudiants de títols oficials de grau i de títols oficials de postgrau (màster i doctorat).

2. La durada del mandat dels electes ha de ser de dos anys, de conformitat amb el que estableix l’article 18.1 dels Estatuts.

3. La condició de claustral es perd en els casos enumerats als articles 14.3 dels Estatuts i 35.1 de la normativa electoral de la Universitat.

4. En tot cas, els requisits exigits per exercir el dret de sufragi actiu s’han de reunir en la data de la convocatòria de les eleccions, mentre que els exigits per exercir el dret de sufragi passiu s’han de reunir en la data de convocatòria de les eleccions i mantenir fins al dia de la votació.

5. Els electors poden votar un nombre igual o menor dels tres quarts per excés del nombre total de representants que corresponguin, de conformitat amb el que estableix l'article 85.2 dels Estatuts. Per això, si escau, a les paperetes hi ha de figurar el nombre de representants que corresponen i a continuació el nombre màxim de representants que es poden votar.

S'anul·laran totes les paperetes en què figuri un nombre superior de vots.

6.a) D’acord amb les disposicions de l’article 3.2.a) de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, són electors i elegibles per a les eleccions de representants del grup C) (estudiants) al Claustre els alumnes matriculats a la Universitat en els termes següents:

– Estudiants de grau: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de grau conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat.

A efectes electorals, es consideren estudiants de grau els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives.

També són electors i elegibles els estudiants matriculats d’estudis propis en la modalitat de diploma i diploma universitari amb un mínim de càrrega lectiva de 30 crèdits ECTS.

– Estudiants de màster universitari: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de màster conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat.

A efectes electorals, es consideren estudiants de màster els alumnes matriculats d’estudis propis en les modalitats de màster, d’especialista universitari i d’expert universitari, sempre que siguin graduats, diplomats o llicenciats, o equivalents.

– Estudiants de doctorat: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de doctorat conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat, així com els doctorands que hagin superat el període formatiu i facin la tesi doctoral en les condicions legalment establertes.

b) D’acord amb les previsions de la disposició transitòria segona de la normativa electoral, de manera transitòria i mentre s’imparteixin a la UIB estudis conduents a l’obtenció de títols de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria com a estudis en extinció, els alumnes que estiguin matriculats dels estudis esmentats tenen la mateixa consideració que els estudiants matriculats d’estudis de grau.

A efectes electorals, es consideren estudiants de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures troncals, obligatòries i optatives.

En aquest cas la circumscripció és l’ensenyament i inclou, si escau, el pertinent aparellament entre l’estudi en extinció i el corresponent nou estudi oficial de grau, d’acord amb la taula següent:

 • Administració i Direcció d'Empreses (llicenciatura) + Administració
 • d’Empreses (grau) + Ciències Empresarials (diplomatura)
 • Arquitectura Tècnica (arquitectura tècnica) + Edificació (grau)
 • Biologia (llicenciatura + grau)
 • Bioquímica (llicenciatura + grau)
 • Dret (llicenciatura + grau)
 • Economia (llicenciatura + grau)
 • Educació Infantil (diplomatura + grau)
 • Educació Primària (diplomatura + grau) + Mestre (diplomatura)
 • Educació Social (diplomatura + grau)
 • Electrònica Industrial (enginyeria tècnica) + Enginyeria Electrònica Industrial
 • i Automàtica (grau)
 • Enginyeria Tècnica Agrícola (enginyeria tècnica) + Enginyeria Agroalimentària
 • i del Medi Rural (grau)
 • Filologia Anglesa (llicenciatura) + Estudis Anglesos (grau)
 • Filologia Catalana (llicenciatura) + Llengua i Literatura Catalanes (grau)
 • Filologia Hispànica (llicenciatura) + Llengua i Literatura Espanyoles (grau)
 • Filosofia (llicenciatura + grau)
 • Física (llicenciatura + grau)
 • Fisioteràpia (diplomatura + grau)
 • Geografia (llicenciatura + grau)
 • Història (llicenciatura + grau)
 • Història de l'Art (llicenciatura + grau)
 • Infermeria (diplomatura + grau)
 • Informàtica (enginyeria) + Enginyeria Informàtica (grau) + Informàtica de Gestió (enginyeria tècnica) + Informàtica de Sistemes (enginyeria tècnica)
 • Matemàtiques (llicenciatura + grau)
 • Pedagogia (llicenciatura + grau)
 • Psicologia (llicenciatura + grau) + Psicopedagogia (llicenciatura)
 • Química (llicenciatura + grau)
 • Relacions Laborals (grau)
 • Telemàtica (enginyeria tècnica) + Enginyeria Telemàtica (grau)
 • Treball Social (diplomatura + grau)
 • Turisme (diplomatura + grau)

c) Els estudiants que deixin de complir els requisits establerts a les lletres anteriors deixaran de gaudir de la condició d’elegits.
d) No són electors ni elegibles els estudiants que estiguin matriculats d’ensenyaments que s’imparteixin en centres docents adscrits.

7. La circumscripció electoral per als integrants del grup C) (estudiants) establerta per l’article 40.3 de l’Acord normatiu 11144/2014 és:

a) L’estudi, per als estudiants de grau i d’estudis propis en la modalitat de diploma i diploma universitari amb un mínim de càrrega lectiva de 30 crèdits ECTS.
b) La seu universitària, per als estudiants que cursin els estudis esmentats a la lletra anterior a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera.
c) La Universitat, per als estudiants de màsters universitaris, així com els alumnes matriculats d’estudis propis en les modalitats de màster, d’especialista universitari i d’expert universitari, sempre que siguin graduats, diplomats o llicenciats, o equivalents.
d) La Universitat, per als estudiants de doctorat.

8.a) Per fer la distribució per circumscripcions i de conformitat amb les previsions de l’article 40.3 de la normativa electoral, s’ha d’assignar un claustral a cada circumscripció i la resta s’ha de repartir de forma estrictament proporcional al nombre d’estudiants matriculats en cada circumscripció.

En les circumscripcions corresponents a ensenyaments s’inclourà, si escau, el pertinent aparellament entre l’estudi en extinció i el corresponent nou estudi oficial de grau.

En conseqüència, corresponen els representants següents a cada circumscripció:

Estudis

Representants

Vots

Administració i Direcció d'Empreses (llicenciatura)

+ Administració d’Empreses (grau) + Ciències Empresarials (diplomatura)

 

3

 

vot: 3

Arquitectura Tècnica (arquitectura tècnica) + Edificació (grau)

2

vot: 2

Biologia (llicenciatura + grau)

2

vot: 2

Bioquímica (llicenciatura + grau)

1

vot: 1

Direcció Hotelera Internacional (títol propi de grau)

1

vot: 1

Dret (llicenciatura + grau)

3

vot: 3

Economia (llicenciatura + grau)

2

vot: 2

Educació Infantil (diplomatura + grau)

2

vot: 2

Educació Primària (diplomatura + grau) + Mestre (diplomatura)

3

vot: 3

Educació Social (diplomatura + grau)

2

vot: 2

Electrònica Industrial (enginyeria tècnica) + Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (grau)

 

1

 

vot: 1

Enginyeria Tècnica Agrícola (enginyeria tècnica) + Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (grau)

1

vot: 1

Filologia Anglesa (llicenciatura) + Estudis Anglesos (grau)

1

vot: 1

Filologia Catalana (llicenciatura) + Llengua i Literatura Catalanes (grau)

 

1

 

vot: 1

Filologia Hispànica (llicenciatura) + Llengua i Literatura Espanyoles (grau)

 1

 vot: 1

Filosofia (llicenciatura + grau)

1

vot: 1

Física (llicenciatura + grau)

1

vot: 1

Fisioteràpia (diplomatura + grau)

2

vot: 2

Geografia (llicenciatura + grau)

1

vot: 1

Història (llicenciatura + grau)

1

vot: 1

Història de l'Art (llicenciatura + grau)

1

vot: 1

Infermeria (diplomatura + grau)

2

vot: 2

Informàtica (enginyeria) + Enginyeria Informàtica (grau) + Informàtica de Gestió (enginyeria tècnica) + Informàtica de Sistemes (enginyeria tècnica)

 

2

 

vot: 2

Matemàtiques (llicenciatura + grau)

1

vot: 1

Pedagogia (llicenciatura + grau)

2

vot: 2

Psicologia (llicenciatura + grau) + Psicopedagogia (llicenciatura)

2

vot: 2

Química (llicenciatura + grau)

1

vot: 1

Relacions Laborals (grau)

1

vot: 1

Telemàtica (enginyeria tècnica) + Enginyeria Telemàtica (grau)

1

vot: 1

Treball Social (diplomatura + grau)

2

vot: 2

Turisme (diplomatura + grau)

2

vot: 2

Eivissa i Formentera

2

vot: 2

Menorca

2

vot: 2

Universitat Oberta per a Majors (UOM)

1

vot: 1

Màsters universitaris

3

vot: 3

Títols propis de postgrau (màster, especialista, expert)

2

vot: 2

Doctorat

1

vot: 1

Total: 60

b) La situació de les meses electorals serà la següent:

Meses electorals

Edifici

Administració i Direcció d'Empreses (llicenciatura) + Administració d’Empreses (grau) + Ciències Empresarials (diplomatura)

Gaspar Melchor de Jovellanos

Arquitectura Tècnica (arquitectura tècnica) + Edificació (grau)

Anselm Turmeda

Biologia (llicenciatura + grau)

Guillem Colom Casasnovas

Bioquímica (llicenciatura + grau)

Guillem Colom Casasnovas

Direcció Hotelera Internacional (títol propi de grau)

Arxiduc Lluís Salvador

Dret (llicenciatura + grau)

Gaspar Melchor de Jovellanos

Economia (llicenciatura + grau)

Gaspar Melchor de Jovellanos

Educació Infantil (diplomatura + grau)

Guillem Cifre de Colonya

Educació Primària (diplomatura + grau) + Mestre (diplomatura)

Guillem Cifre de Colonya

Educació Social (diplomatura + grau)

Guillem Cifre de Colonya

Electrònica Industrial (enginyeria tècnica) + Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (grau)

Anselm Turmeda

Enginyeria Tècnica Agrícola (enginyeria tècnica) + Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (grau)

Mateu Orfila i Rotger

Filologia Anglesa (llicenciatura) + Estudis Anglesos (grau)

Ramon Llull

Filologia Catalana (llicenciatura) + Llengua i Literatura Catalanes (grau)

Ramon Llull

Filologia Hispànica (llicenciatura) + Llengua i Literatura Espanyoles (grau)

Ramon Llull

Filosofia (llicenciatura + grau)

Ramon Llull

Física (llicenciatura + grau)

Mateu Orfila i Rotger

Fisioteràpia (diplomatura + grau)

Beatriu de Pinós

Geografia (llicenciatura + grau)

Ramon Llull

Història (llicenciatura + grau)

Ramon Llull

Història de l'Art (llicenciatura + grau)

Ramon Llull

Infermeria (diplomatura + grau)

Guillem Cifre de Colonya

Informàtica (enginyeria) + Enginyeria Informàtica (grau) + Informàtica de Gestió (enginyeria tècnica) + Informàtica de Sistemes (enginyeria tècnica)

Anselm Turmeda

Matemàtiques (llicenciatura + grau)

Anselm Turmeda

Pedagogia (llicenciatura + grau)

Guillem Cifre de Colonya

Psicologia (llicenciatura + grau) + Psicopedagogia (llicenciatura)

Guillem Cifre de Colonya

Química (llicenciatura + grau)

Mateu Orfila i Rotger

Relacions Laborals (grau)

Gaspar Melchor de Jovellanos

Telemàtica (enginyeria tècnica) + Enginyeria Telemàtica (grau)

Anselm Turmeda

Treball Social (diplomatura + grau)

Ramon Llull

Turisme (diplomatura + grau)

Arxiduc Lluís Salvador

Eivissa i Formentera

Seu universitària

Menorca

Seu universitària

Universitat Oberta per a Majors (UOM)

Gaspar Melchor de Jovellanos

Màsters universitaris

Beatriu de Pinós

Títols propis de postgrau (màster, especialista, expert)

Beatriu de Pinós

Doctorat

Beatriu de Pinós

 

c) Les meses s'han d'obrir a les 12 hores i s'han de tancar a les 17 hores.

9. La Universitat ha de tenir actualitzades les llistes dels censos electorals corresponents, les quals s’han de fer públiques a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/), del 7 de novembre al 19 de novembre de 2014.

En els censos s’hi inclouran tant els estudiants de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria de titulacions que s’imparteixen com a estudis en extinció, com els estudiants dels nous títols oficials grau. Així mateix, s’hi inclouran els estudiants matriculats dels estudis oficials de postgrau, és a dir, de màster i de doctorat.

10.a) Per a les eleccions dels representants del grup C) (estudiants), s’ha de constituir una mesa per circumscripció, formada per un president i dos vocals i pels suplents respectius.

b) Els tres membres que integraran les meses seran designats per la Comissió Electoral per comunicació personal o pública en el moment oportú.
c) La condició de membre d’una mesa electoral és incompatible amb la condició de candidat, d’interventor i de membre de la Comissió Electoral.
d) Els càrrecs de president i vocal de les meses electorals són obligatoris i no retribuïts. La designació s’ha de notificar, si escau, amb temps suficient a les persones interessades, que disposen d’un termini que acaba cinc dies abans de fer-se les eleccions per al·legar, davant el secretari de la Comissió Electoral (Secretari General), causa justificada i documentada que els impedeixi d’acceptar el càrrec. El Secretari General decidirà i comunicarà, si escau, la substitució que hagi tingut lloc.
e) La inassistència no justificada dels membres de les meses electorals pot donar lloc a les sancions oportunes.
f) Les eleccions s’han de fer davant les meses electorals constituïdes d’acord amb la reglamentació electoral i, si no, segons les normes dictades per la Comissió Electoral.
g) Són funcions de les meses:

— Presidir la votació.
— Mantenir l’ordre.
— Verificar la identitat dels votants.
— Fer l’escrutini.
— Vetllar per la puresa del sufragi.

h) Per votar cal identificar-se amb l’original del DNI, del passaport, del permís de conducció amb fotografia impresa o d’un document universitari que acrediti la personalitat del votant.

11. La Comissió Electoral, si ho creu oportú, pot demanar que s'aturin durant una o diverses hores les classes per facilitar la votació.

12. La condició de candidat a les eleccions de representants del grup C) (estudiants) al Claustre s'ha de manifestar formalment mitjançant escrit, segons el model oficial, de la persona interessada adreçat a les secretaries dels centres o al Registre General de la Universitat. L’horari de presentació és de 9 a 14 hores. El procediment és el següent:

a) L'escrit de presentació de cada candidatura ha d'expressar clarament el nom i els cognoms del candidat, el DNI, l'estudi al qual pertany i l'òrgan col·legiat a què es presenta (Claustre), com també l'acceptació expressa del candidat, que ha de complir les condicions d'elegibilitat. A aquest efecte, les secretaries dels centres o la Secretaria General facilitaran un model de sol·licitud i/o es podrà extreure el model de la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).

b) Les candidatures no poden ser objecte de modificació una vegada presentades, encara que es poden retirar en qualsevol moment abans del dia de les eleccions, mitjançant escrit adreçat al president de la Comissió Electoral (Rector) i presentat al Registre General de la Universitat, de 9 a 14 hores.

13. De conformitat amb l’article 34.2 de la normativa electoral, si en una circumscripció el nombre de candidatures presentades és igual o inferior al nombre de llocs que s’han de cobrir, s’han de proclamar automàticament representants els candidats presentats, sense necessitat de fer cap elecció.

14. D’acord amb el que estableix l’article 40.5 de la normativa electoral, si un elector pertany a més d’un grup dels esmentats a l’article 17.2 dels Estatuts, hom li n’assignarà un, de conformitat amb les prioritats següents: pertinença al grup A), pertinença al grup D), pertinença al grup B), pertinença al grup C). Qualsevol elector afectat pot demanar de canviar aquesta assignació mitjançant la reclamació oportuna davant la Comissió Electoral, dins el termini de cinc dies des de la publicació del cens.

La resolució d’aquestes reclamacions no pot fer modificar la distribució de claustrals aprovada prèviament pel Consell de Govern.

15. D'acord amb l'article 34.1 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, a les eleccions han de resultar elegits els candidats que hagin obtingut el nombre més alt de vots. En cas d'empat, quedaran proclamats els candidats en funció d’un sorteig, tal com estableix la lletra e) del precepte indicat.

16. El vot anticipat s'ha d’exercir d'acord amb el que disposa l’article 19 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears.

17. Els candidats que es presentin a les eleccions poden nomenar interventors, perquè siguin presents a les votacions i l'escrutini, a les meses electorals en què es pugui votar la seva candidatura mitjançant escrit adreçat al president de la Comissió Electoral, que s’ha de registrar al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera fins a tres dies abans de començar les votacions.

Calendari electoral

— Dia 5 de novembre de 2014: el Consell de Direcció obre el procés electoral.
— Dia 7 de novembre de 2014 (FOU extraordinari núm. 406): publicació de la convocatòria d'eleccions.
— Del 7 de novembre de 2014 al 19 de novembre de 2014: exposició pública dels diferents censos a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Del dia 10 de novembre de 2014 al 14 de novembre de 2014: presentació de reclamacions sobre els censos davant la Comissió Electoral mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
— Del dia 10 de novembre de 2014 al 19 de novembre de 2014: presentació de candidatures.
— Dia 20 de novembre de 2014: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions al cens.
— Dia 24 de novembre de 2014: la Comissió Electoral exposarà públicament els censos definitius a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Dia 25 de novembre de 2014: la Comissió Electoral proclamarà els candidats.
— Dia 26 de novembre de 2014: la Comissió Electoral exposarà públicament les candidatures a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Del dia 26 de novembre de 2014 al 9 de desembre de 2014: campanya electoral.
— Del dia 26 de novembre de 2014 al 9 de desembre de 2014 a les 13 hores: presentació del vot anticipat a les seus universitàries.
— Del dia 26 de novembre de 2014 al 10 de desembre de 2014 a les 13 hores: presentació del vot anticipat al Registre General.
— Dia 27 de novembre de 2014: presentació de reclamacions davant la Comissió Electoral sobre la proclamació de candidats mitjançant escrit presentat al Registre General de la UIB, de 9 a 14 hores, i adreçat al Secretari General de la Universitat.
— Dia 2 de desembre de 2014: la Comissió Electoral resoldrà les reclamacions sobre la proclamació de candidats.
— Dia 2 de desembre de 2014: la Comissió Electoral proclamarà definitivament els candidats i exposarà públicament les candidatures definitives a la pàgina web de la Universitat (http://eleccions.uib.cat/).
— Fins al dia 4 de desembre de 2014: els candidats podran nomenar els interventors.
— Dia 10 de desembre de 2014: jornada de reflexió.
— Dia 11 de desembre de 2014: eleccions.