Elecció de representants del grup C) (estudiants) al Claustre

Contenido en el idioma por defecto

Distribució

ACORD NORMATIU del dia 4 de novembre de 2014 pel qual es distribueixen els representants del grup C) (estudiants) al Claustre de la Universitat.

L’article 17 dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), estableix la composició del Claustre universitari. Segons les disposicions de l’apartat 2 de l’article 17 dels Estatuts, són membres electius al Claustre seixanta estudiants (grup C).

D’altra banda, cal dir que el cinquè apartat de l’article 17 dels Estatuts disposa que el Consell de Govern és l’òrgan competent per fer les distribucions que es deriven d’aquest article i determinar els claustrals que corresponen a cada circumscripció.

Per tot això, el Consell de Govern del dia d'avui, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 17.5 dels Estatuts de la Universitat, en relació amb l’article 17.2.c), ha establert la distribució dels representants del grup C) (estudiants) al Claustre de la Universitat, d'acord amb els termes següents:

Grup C): seixanta estudiants

Primer. 1. Per a la distribució dels representants dels estudiants s’ha de tenir en compte la classificació següent, d’acord amb les disposicions de l’article 3.2 de l’Acord normatiu 11144/2014, de 4 de novembre, pel qual es reforma la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears:

a) Estudiants de grau: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de grau conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat. A efectes electorals, es consideren estudiants de grau els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives.

També són electors i elegibles els estudiants matriculats d’estudis propis en la modalitat de diploma i diploma universitari amb un mínim de càrrega lectiva de 30 crèdits ECTS.

b) Estudiants de màster universitari: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de màster conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat.

A efectes electorals, es consideren estudiants de màster els alumnes matriculats d’estudis propis en les modalitats de màsters, d’especialista universitari i d’expert universitari, sempre que siguin graduats, diplomats o llicenciats, o equivalents.

c) Estudiants de doctorat: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de doctorat conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat, així com els doctorands que hagin superat el període formatiu i facin la tesi doctoral en les condicions legalment establertes.

d) D’acord amb les previsions de la disposició transitòria segona de la normativa electoral, de manera transitòria i mentre s’imparteixin a la UIB estudis conduents a l’obtenció de títols de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria (estudis en extinció), els alumnes que estiguin matriculats dels estudis esmentats tindran la mateixa consideració que els estudiants matriculats d’estudis de grau. A efectes electorals, es consideren estudiants de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures troncals, obligatòries i optatives.

2. No són electors ni elegibles els estudiants que estiguin matriculats d’ensenyaments que s’imparteixin en centres docents adscrits.

Segon. La circumscripció electoral per als integrants del grup C) establerta per l’article 40.3 de l’Acord normatiu 11144/2014 és:

a) L’estudi, per als estudiants de grau i d’estudis propis en la modalitat de diploma i diploma universitari amb un mínim de càrrega lectiva de 30 crèdits ECTS.
b) La seu universitària, per als estudiants que cursin els estudis esmentats a la lletra anterior a les seus universitàries de Menorca i Eivissa i Formentera.
c) La Universitat, per als estudiants de màsters universitaris, així com els alumnes matriculats d’estudis propis en les modalitats de màsters, d’especialista universitari i d’expert universitari, sempre que siguin graduats, diplomats o llicenciats, o equivalents.
d) La Universitat, per als estudiants de doctorat.

Tercer. Per fer la distribució per circumscripcions i de conformitat amb les previsions de l’article 40.3 de la normativa electoral, s’ha d’assignar un claustral a cada circumscripció i la resta s’ha de repartir de forma estrictament proporcional al nombre d’estudiants matriculats en cada ensenyament i en cada seu.

En les circumscripcions corresponents a ensenyaments s’inclourà, si escau, el pertinent aparellament entre l’estudi en extinció i el corresponent nou estudi oficial de grau.

En conseqüència, corresponen els representants següents a cada circumscripció:

Estudis Representants

Administració i Direcció d'Empreses (llicenciatura) + Administració d’Empreses (grau) + Ciències Empresarials (diplomatura)

3

Arquitectura Tècnica (arquitectura tècnica) + Edificació (grau)

2

Biologia (llicenciatura + grau)

2

Bioquímica (llicenciatura + grau)

1

Direcció Hotelera Internacional (títol propi de grau)

1

Dret (llicenciatura + grau)

3

Economia (llicenciatura + grau)

2

Educació Infantil (diplomatura + grau)

2

Educació Primària (diplomatura + grau) + Mestre (diplomatura)

3

Educació Social (diplomatura + grau)

2

Electrònica Industrial (enginyeria tècnica) + Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (grau)

1

Enginyeria Tècnica Agrícola (enginyeria tècnica) + Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (grau)

1

Filologia Anglesa (llicenciatura) + Estudis Anglesos (grau)

1

Filologia Catalana (llicenciatura) + Llengua i Literatura Catalanes (grau)

1

Filologia Hispànica (llicenciatura) + Llengua i Literatura Espanyoles (grau)

1

Filosofia (llicenciatura + grau)

1

Física (llicenciatura + grau)

1

Fisioteràpia (diplomatura + grau)

2

Geografia (llicenciatura + grau)

1

Història (llicenciatura + grau)

1

Història de l'Art (llicenciatura + grau)

1

Infermeria (diplomatura + grau)

2

Informàtica (enginyeria) + Enginyeria Informàtica (grau) + Informàtica de Gestió (enginyeria tècnica) + Informàtica de Sistemes (enginyeria tècnica)

2

Matemàtiques (llicenciatura + grau)

1

Pedagogia (llicenciatura + grau)

2

Psicologia (llicenciatura + grau) + Psicopedagogia (llicenciatura)

2

Química (llicenciatura + grau)

1

Relacions Laborals (grau)

1

Telemàtica (enginyeria tècnica) + Enginyeria Telemàtica (grau)

1

Treball Social (diplomatura + grau)

2

Turisme (diplomatura + grau)

2

Eivissa i Formentera

2

Menorca

2

Universitat Oberta per a Majors (UOM)

1

Màsters universitaris

3

Títols propis de postgrau (màster, especialista, expert)

2

Doctorat

1


Total: 60  

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 4 de novembre de 2014

El Rector,
Llorenç Huguet