Cens per a les eleccions dels representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d'investigació cientítica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) dels Estatuts als consells de departament

No existeix un procés electoral amb aquest codi
Contenido en el idioma por defecto

 

Comprovau les vostres dades al cens. Si les dades no són correctes, posau-vos en contacte amb la Secretaria General (971 173417).