Cens per a les eleccions dels representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d'investigació cientítica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) dels Estatuts als consells de departament

Contenido en el idioma por defecto

 

Comprovau les vostres dades al cens. Si les dades no són correctes, posau-vos en contacte amb la Secretaria General (971 173417).