Normativa pròpia de la UIB

Jornada, permisos i llicències

Teletreball

Conveni col·lectiu del personal de PAS laboral

Contractació, provisió de vacants i promoció

Plantilla i ordre de funcions

Pla d'actuació de gerència

Contenido en el idioma por defecto

Col·laboradors honorífics

 

Normativa General

Normativa General

Contenido en el idioma por defecto

 

Incompatibilitats

Contenido en el idioma por defecto
  • Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels Ents, Organismes i Empreses dependents.
  • Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques

Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Contenido en el idioma por defecto

Reconeixement de serveis previs a les administracions públiques

Contenido en el idioma por defecto
  • Reial Decret 1461/1982, de 25 de juny, de reconeixement de serveis públics en l'Administració Pública. Complementa la Llei 70/78.
  • Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis públics en l'Administració Pública.

Règim Disciplinari dels Funcionaris de l'Administració de l'Estat

Contenido en el idioma por defecto
  • Reial Decret 33/1986, de 10 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de Règim Disciplinari dels Funcionaris de l'Administració de l'Estat.