Claustro

Contenido en el idioma por defecto

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CLAUSTRE DEL DIA 3 DE FEBRER DE 2009

A les 9.30 hores del dia 3 de febrer de 2009, a la sala d'actes de Son Lledó, es reuneix en sessió extraordinària el Claustre.

S’excusen d’assistir-hi el professor Josep A. Pérez Castelló, la professora Berta Artigas Lelong, el professor Damià Gomis Bosch, la professora Joana Maria Seguí Pons, la professora Olga Velasco Roldán, el professor Ramón Oliver Herrero, la professora Rosa Miró Bonet, el professor Alfons Lluís Palmer Pol, la doctora Beatriz Morales Nin, la senyora Margalida Mas Barceló, la senyora Alicia Roca Jiménez, la senyora Katerina González Pereira, la senyora Mercedes March Márquez i la senyora Yolanda Gómara Prats.

Punt 1: Aprovació de l’Acord de creació d’una comissió per a la reforma dels Estatuts

La Rectora explica als membres del Claustre que, segons les previsions de la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 4/2007, de 13 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, les universitats han d’adaptar llurs Estatuts en el termini màxim de tres anys. Per tant, segons aquestes previsions el maig de l’any 2010 acaba el termini per tenir aprovats els nous Estatuts, la qual cosa implica que el darrer trimestre d’enguany la Universitat ha de presentar al Govern de la comunitat autònoma el nou text estatutari perquè l’aprovi o hi faci les esmenes que consideri oportunes. Per tant, és el moment oportú d’iniciar la reforma estatutària.

La Rectora assenyala que amb l’ordre del dia es va fer arribar als claustrals l’Acord de creació de la comissió per a la reforma dels Estatuts adoptat pel Consell de Govern del passat 19 de desembre. Afegeix que, de conformitat amb la disposició transitòria segona de l’Acord de creació d’una comissió per a la reforma dels Estatuts, «A la primera sessió del Claustre s’aprovarà o modificarà aquesta normativa. Les propostes de modificació s’han de fer d’acord amb el text aprovat pel Consell de Govern». En conseqüència, la Mesa del Claustre va establir un termini per presentar-hi esmenes fins a les 15 hores del dia 29 de gener de 2009, mitjançant escrit lliurat al Registre General de la Universitat (Son Lledó, campus universitari) i adreçat a la Secretaria General. Finalment, la Rectora constata que ha transcorregut el termini sense que s’hi hagi presentat cap esmena.

En aquest moment la Rectora demana si algú vol fer una petició de votació del text presentat, afegeix que si ningú no en fa cap, s’entendrà aprovat el text presentat. Ningú no fa cap petició de votació ni objeccions al text presentat, per la qual cosa s’aprova per assentiment la creació d’una comissió per a la reforma dels Estatuts (annex únic).

Punt 2: Elecció dels representants claustrals a la comissió per a la reforma dels Estatuts

La Rectora recorda quina és la composició d’aquesta comissió de conformitat amb la normativa que s’acaba d’aprovar: la presidirà el Secretari General, per delegació de la Rectora, i n’han de formar part dos membres del Consell de Direcció, designats per la Rectora, a més de nou claustrals. La Rectora assabenta que designa el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, doctor Martí X. March Cerdà, i la Gerent de la Universitat, senyora Begoña Morey Aguirre, en representació del Consell de Direcció.

 Seguidament indica que l’article 2.c) de la normativa que s’acaba d’aprovar estableix que s’han d’elegir nou claustrals:

a) Cinc de triats per i entre els claustrals del grup a) (professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris).
b) Un de triat per i entre els claustrals del grup b) (resta de personal docent i investigador).
c) Dos de triats per i entre els claustrals del grup c) (estudiants).
d) Un de triat per i entre els claustrals del grup d) (personal d'administració i serveis).

La Rectora assabenta els membres del Claustre que s’han presentat vuit candidatures: Cinc corresponen a representants del grup a) (les dels doctors Pere M. Deyà Serra i Manuel González Hidalgo, les doctores Maria Juan Garau i Esperança Munar Muntaner i el doctor Bernat Sureda Garcia). Assenyala que no s’ha presentat cap candidatura corresponent a representants del grup b), tot i que considera que si més endavant sortís elegit algun representant, es podria incorporar a la comissió sense cap tipus de problema. Pel que fa als representants del grup c), indica que els senyors Marcos Augusto Lladó i Edgard Ginard Mateu han presentat la candidatura. Finalment fa saber que el membre del PAS que ha presentat la candidatura per formar part de la comissió per a la reforma dels Estatuts és el senyor Domènec Garcies Gomila.

Seguidament la Rectora indica que, en principi, no cal realitzar cap votació, atès que el nombre de llocs a cobrir és el mateix que el de candidatures presentades. No obstant això, afegeix que si algú dels tres col·lectius afectats vol que es realitzi la votació per saber el nombre de vots que obtindria cada candidat, es pot fer. Ningú no ho sol·licita.

Vist que no s’ha de fer cap votació, queden nomenats els candidats presentats, per assentiment dels col·lectius respectius.

Per acabar la sessió, la Rectora recorda qui integrarà la comissió per a la reforma dels Estatuts:

a) El Secretari General, que la presidirà per delegació de la Rectora: doctor Federico F. Garau Sobrino.
b) Dos membres del Consell de Direcció, designats per la Rectora: doctor Martí X. March Cerdà i senyora Begoña Morey Aguirre.
c) Nou claustrals:

– Cinc de triats per i entre els claustrals del grup a) (professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris): doctor Pere M. Deyà Serra, doctor Manuel González Hidalgo, doctora Maria Juan Garau, doctora Esperança Munar Muntaner i doctor Bernat Sureda Garcia.

– Cap claustral del grup b) (resta de personal docent i investigador).

– Dos de triats per i entre els claustrals del grup c) (estudiants): senyor Marcos Augusto Lladó i senyor Edgard Ginard Mateu.

– Un de triat per i entre els claustrals del grup d) (personal d'administració i serveis): senyor Domènec Garcies Gomila.

            Finalment, la Rectora recorda novament que si s’arriba a presentar algun representant del grup b) es podria elegir en un proper Claustre ordinari i, seguidament, es podria incorporar a la comissió com a membre de ple dret.

            I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 9.45 hores. De totes les quals coses, com a Secretari, don fe.