Claustro

Contenido en el idioma por defecto

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CLAUSTRE DEL DIA 10 DE JULIOL DE 2008

            A les 11.35 hores del dia 10 de juliol de 2008, a la sala d'actes de Son Lledó, es reuneix en sessió extraordinària el Claustre amb les circumscripcions afectades, corresponents als degans i directors d’escola i als directors de departament i d’institut universitari de recerca, tal com preveu l'article 41.7 de l'Acord normatiu 6377/2003, de 5 de novembre, pel qual s’aprova la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears. La presideix la Rectora.

            Abans de començar la sessió, la Rectora recorda que, d’acord amb les previsions de l’article 47.1 de la normativa electoral, la Mesa del Claustre, a la sessió del dia 26 de juny de 2008, va acordar de convocar únicament les circumscripcions afectades, en aquest cas els degans i directors d’escola universitària i els directors de departament i d’institut universitari de recerca, perquè elegissin llurs representants al Consell de Govern.                     

            Punt únic: Elecció dels representants dels degans de facultat i directors d’escola i dels representants dels directors de departament i d’institut universitari de recerca al Consell de Govern

La Rectora recorda als membres del Claustre que, tal com estableix l’article 43.2 de la normativa electoral, les persones interessades havien de presentar la candidatura per a les eleccions de representants al Consell de Govern mitjançant escrit adreçat al Secretari General i presentat al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera, fins a les 14 hores –atès l’horari d’estiu– d’ahir. Indica que s’han presentat quatre candidatures per a les eleccions de representants dels degans i directors d’escola per elegir set representants, mentre que s’han presentat dotze candidatures per elegir vuit representants dels directors de departament i d’institut universitari de recerca. En vista d’això, la Rectora fa saber que només hi haurà eleccions en una circumscripció –la corresponent als representats dels directors de departament i d’institut universitari de recerca–, ja que quedaran proclamades automàticament, sense necessitat de fer cap elecció, les quatre persones que han presentat la candidatura a ser representants dels degans i directors d’escola; tot això seguint les previsions de l’article 34.2 de la normativa electoral, segons el qual si en una circumscripció el nombre de candidatures presentades és igual o inferior al nombre de llocs que s’han de cobrir, s’han de proclamar automàticament representants els candidats presentats, sense necessitat de fer cap elecció.

            La Rectora llegeix el nom de les candidatures presentades (annex 1):

            Dra. M. Dolors Forteza Forteza.

            Dra. Margalida Payeras Llodrà.

            Dr. Gabriel Oliver Codina.

            Dr. Albert Sesé Abad.

            Atès que el nombre candidats presentats és inferior al nombre de llocs per cobrir, la Rectora assenyala que queden proclamats els senyors esmentats com a representants dels degans i directors d’escola al Consell de Govern. Els agraeix l’assistència i els indica que si volen abandonar la sala, ho poden fer perquè no han de participar en cap elecció.

            Seguidament la Rectora repeteix que els directors de departament i institut universitari de recerca han d’elegir vuit representants al Consell de Govern i que, d’acord amb les previsions de l’article 44.2 de la normativa electoral, els directors de departament i institut universitari de recerca poden marcar un màxim de sis noms i que quedaran elegits els vuit directors que obtinguin el nombre de vots més gran, ja que a la sessió del passat 26 de juny la Mesa del Claustre va acordar de realitzar una única votació i que el nombre de vots obtinguts determinarà l’ordre amb què s’ordenaran els titulars i els suplents. Insisteix en el fet que si a la papereta hi ha marcats més de sis noms, la papereta es considerarà nul·la; per contra, és possible que hi ha hagi marcats menys de sis noms.

            La Rectora llegeix el nom de les candidatures presentades (annex 2):

            Dr. Andreu Bover Bover.

            Dra. M. Antònia Fornés Pallicer.

            Dr. Lluís Garau Juaneda.

            Dr. Jordi Llabrés Bordoy.

            Dr. Joan Antoni Mesquida Cantallops.

            Dr. Arnau Mir Torres.

            Dra. M. Josep Mulet Gutiérrez.

            Dra. Joana Maria Petrus Bey.

            Dr. Climent Ramis Noguera.

            Dra. M. Pilar Roca Salom.

            Dr. Bernat Sureda Garcia.

            Dra. M. del Carme Vila Ribas.

Seguidament la Rectora recorda als claustrals que només poden marcar el nom de les persones que han presentat la candidatura; en cas que es marqui algun nom d’algú que no és candidat, es considerarà nul aquell vot, no tota la papereta. Amb aquesta finalitat es reparteixen les paperetes elaborades i un document recordatori de les candidatures presentades.

            Un cop efectuada la votació, es fa l’escrutini en veu alta i públicament.

Un cop acabat l’escrutini, la Rectora indica quin ha estat el resultat de la votació:
 

Dra. Joana Maria Petrus Bey                             12 vots

Dr. Bernat Sureda Garcia                                  12 vots

Dr. Arnau Mir Torres                                          10 vots

Dra. M. Pilar Roca Salom                                  10 vots

Dra. M. Josep Mulet Gutiérrez                             9 vots

Dr. Climent Ramis Noguera                                 8 vots

Dra. M. del Carme Vila Ribas                              8 vots

Dr. Lluís Garau Juaneda                                     6 vots

Dr. Jordi Llabrés Bordoy                                      5 vots

Dr. Joan Antoni Mesquida Cantallops                 5 vots

Dra. Andreu Bover Bover                                    4 vots

Dra. M. Antònia Fornés Pallicer                          4 vots

La Rectora indica que els vuit llocs que s’han de cobrir com a titulars són clars, però que s’hauran de resoldre els empats produïts per determinar l’ordre de suplència dels quatre representants suplents, empatats a 5 i 4 vots. La Rectora recorda que els empats s’han de resoldre tal com determina l’article 34.1.a) de la normativa electoral, segons el qual si l’empat es produeix entre professorat funcionari –com és el cas–, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat en els cossos docents universitaris.

Seguidament la Rectora indica que els vuit representants dels directors de departament i d’institut universitari de recerca al Consell de Govern que queden proclamats són, per aquest ordre, els següents:

1. Dra. Joana Maria Petrus Bey (directora del Departament de Ciències de la Terra).

2. Dr. Bernat Sureda Garcia (director del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques).

3. Dr. Arnau Mir Torres (director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica).

4. Dra. M. Pilar Roca Salom (directora del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut).

5. Dra. M. Josep Mulet Gutiérrez (directora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts).

            6. Dr. Climent Ramis Noguera (director del Departament de Física).

            7. Dra. M. del Carme Vila Ribas (directora del Departament de Dret Privat).

            8. Dr. Lluís Garau Juaneda (director del Departament de Dret Públic).

            Seguidament la Rectora afegeix que, segons el nombre de vots obtinguts, s’ha efectuat l’ordre de suplència. Ha quedat d’aquesta manera:

            Dr. Joan Antoni Mesquida Cantallops (director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística Genera).

            2. Dr. Jordi Llabrés Bordoy (director del Departament de Psicologia).

            3. Dr. Andreu Bover Bover (director del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia).

            4. Dra. M. Antònia Fornés Pallicer (directora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina).

            Proclamats els representants titulars i suplents dels directors de departament i d’institut universitari de recerca, la Rectora tanca la sessió i felicita els representants elegits.

 

            I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.15 hores. De totes les quals coses, com a Secretari, don fe.