Claustro

Contenido en el idioma por defecto

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CLAUSTRE DEL DIA 23 DE FEBRER DE 2010

A les 10.05 hores del dia 23 de febrer de 2010, a la sala d'actes de Son Lledó, es reuneix en sessió extraordinària el Claustre.

S’excusen d’assistir-hi la professora C. Nativitat Juaneda Sampol, la professora Catalina Genestar Julià, el professor Joan Frau Munar, el professor Lluís Ballestar Brage, la professora Magdalena Crespí Capó, el professor Domingo Fontirroig Munar i la professora Alícia Roca Jiménez.

 Punt únic: Aprovació, si escau, del projecte d’Estatuts

En primer lloc, la Rectora vol agrair la feina feta als membres de la comissió per a la reforma dels Estatuts per l’elaboració del nou text estatutari, el qual fou aprovat el dia 18 de gener de 2010 per majoria absoluta del Consell de Govern i avui es presenta al Claustre per a l’aprovació definitiva (annex únic). Fa extensiu l’agraïment als membres del Consell de Direcció pels suggeriments realitzats, als membres del Consell de Govern que presentaren esmenes i també als integrants de l’Assessoria Jurídica, senyor Jeroni Reynés Vives i senyora Catalina Pou Rayas, i a les senyores Marta Cuyàs Gibert i Francesca Ballester Cardell, integrants, respectivament, del Servei Lingüístic i de la Secretaria General, per la feina feta.

Seguidament la Rectora indica als claustrals que el text estatutari que es presenta no és excessivament reglamentista, la qual cosa es tradueix en una reducció de 203 articles dels Estatuts vigents als 169 articles de la proposta. Afegeix que s’ha aconseguit un text flexible, de principis generals, amb la intenció que tingui una certa estabilitat per poder adaptar-se a les noves normatives que estan a punt d’aprovar-se (Estatut del personal docent i investigador, Estatut de l’estudiant, nou decret de doctorat o nova llei de la ciència, entre d’altres), i així no caldrà reformar els Estatuts cada vegada que s’aprovi o es reformi normativa que hi incideixi.

Així mateix, destaca algunes idees bàsiques de la reforma efectuada. En primer lloc, fa referència a la regulació conjunta dels òrgans col·legiats en un capítol preliminar. Seguidament es refereix a la composició del Consell de Govern, en el qual s’hi integraran, com a màxim, 53 membres. Indica que s’ha considerat convenient preveure que en formin part –com s’esdevé actualment– tots els degans i directors d’escola i tots els directors de departament i d’institut universitari de recerca, alguns dels quals són representants electes i d’altres s’hi integren com a membres nats amb veu i sense vot. A continuació indica que la regulació del personal docent i investigador s’ha elaborat tenint en compte les previsions de la LOU i d’altres normes que el regulen i que s’ha adaptat el capítol a la nova regulació establerta per l’Estatut bàsic de l’empleat públic. Finalment assenyala que s’han introduït als Estatuts algunes disposicions addicionals noves (com les referents als col·legis majors i residències universitàries i a la composició paritària de les comissions de selecció), en estricte compliment del mandat de la LOU.

A l’últim, agraeix novament a totes les persones que d’una manera o altra han participat en l’elaboració del text que es presenta la tasca realitzada i la confiança que hi han dipositat. Recorda que, d’acord amb les previsions de la disposició addicional cinquena dels vigents Estatuts, perquè el projecte de reforma estatutària s’aprovi, l’ha de ratificar la majoria absoluta del Claustre. Això implica que si el Claustre és integrat per 226 membres, la majoria absoluta s’aconseguirà quan hi votin a favor 114 claustrals.

            La Rectora dóna la paraula al Secretari General, el qual dóna les gràcies personalment a totes les persones que durant dos anys han fet feina perquè el projecte que avui se sotmet a consideració pugui ser aprovat. En primer lloc, es refereix als integrants de la comissió assessora per a la reforma dels Estatuts (CARE); seguidament agraeix la labor realitzada des de fa un any pels integrants de la comissió per a la reforma dels Estatuts (CRE); tot seguit agraeix als membres de l’Assessoria Jurídica, senyor Jeroni Reynés Vives i senyora Catalina Pou Rayas, les tasques de revisió tècnica, i a les senyores Marta Cuyàs Gibert i Francesca Ballester Cardell, les de revisió filològica, de concordances internes i de coherència final. Així mateix, agraeix als membres del Consell de Direcció la revisió que en l’àmbit de les seves competències hi varen fer. Finalment també es refereix als membres del Consell de Govern i els agraeix les aportacions realitzades amb les esmenes presentades.

            Tot seguit recorda als membres del Claustre que la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, estableix un termini de tres anys per adaptar els Estatuts universitaris a les previsions d’aquesta llei i indica que el termini finalitza a principi del mes de maig.

            El Secretari General continua l’exposició manifestant que una vegada fetes les adaptacions pertinents per part de la CARE, es va considerar que s’havien elaborat uns Estatuts massa reglamentistes i poc flexibles, que s’haurien de reformar cada vegada que s’aprovàs nova normativa o se’n modificàs d’existent. Per tant, es va fer una revisió de tot el text elaborat i se’n va fer una revisió més acurada.

            Afegeix que la CRE, en dotze sessions, ha realitzat una gran tasca d’adaptació i revisió que ha donat com a fruit el text que se sotmet a aprovació, del qual vol indicar els grans trets distintius.

            En primer lloc, manifesta que la proposta d’Estatuts és un text reglamentari que no reprodueix el que la LOU indica o estableix (per tant, no són repetitius), sinó que el que fa és desenvolupar el que aquesta mateixa llei determina que s’ha de desenvolupar. Amb aquesta forma d’actuar s’han suprimit 34 articles, amb la qual cosa s’ha atorgat una flexibilitat als Estatuts que fins ara no tenien, la qual cosa implica que no s’hauran de reformar constantment.

            Pel que fa a l’estructura del nou text estatutari, el Secretari General comenta que amb la modificació introduïda al títol I, en el qual s’han reubicat tots els òrgans de govern i la forma de reglamentar-los, s’ha aconseguit evitar reproduccions innecessàries (per exemple, les mateixes atribucions dels secretaris de facultat o escola i de departament) i se n’ha afavorit la localització al text. Per tant, tot el que era comú s’ha reglamentat conjuntament, i les diferències entre els distints òrgans s’han reglamentat per separat.

            També assenyala una novetat respecte del text vigent, ja que en aquest mateix títol I s’ha creat una secció introductòria referent a les disposicions generals dels òrgans col·legiats de la UIB, atesa la gran quantitat d’aquests òrgans que hi ha actualment. S’hi estableixen unes regles generals (referents a convocatòries, constitució o pèrdua de la condició d’integrant, entre d’altres), per evitar problemes en el futur en el funcionament d’aquests òrgans.

            Quant a la composició del Consell de Govern, explica la doble problemàtica que es va presentar. En primer lloc, cal dir que la LOU estableix que el nombre màxim d’integrants és de 53, entre els quals hi ha d’haver els vicerectors. En aquest sentit la CRE va considerar que s’havia de deixar un marge de flexibilitat perquè el Rector pogués nomenar els vicerectors que consideràs oportuns. D’aquesta forma es va entendre que amb el nombre de 12 vicerectors que poden ser nomenats, com a màxim, s’establia aquesta flexibilitat necessària. En segon lloc, també es va plantejar que si es variava el nombre de vicerectors, també variava tota la composició del Consell de Govern, i per això es va mantenir un nombre fix.

            En aquest mateix punt, també comenta que es va creure interessant l’assistència de determinats càrrecs amb veu i sense vot (degans o directors d’escola, directors de departament i d’institut universitari de recerca que no formen part del Consell de Govern) per tal d’evitar reunions innecessàries i perquè tothom pugui realitzar suggeriments i fer aportacions.

            Segueix l’exposició de les reformes referents al primer títol indicant que en apartats independents es regulen els centres, els departaments i els instituts universitaris de recerca. Repeteix que s’ha simplificat la regulació d’aquests òrgans i s’han traslladat a la part orgànica inicial totes les previsions comunes. També s’ha regulat mínimament el Centre d’Estudis de Postgrau i s’ha deixat que sigui el Consell de Govern qui aprovi la seva normativa i també els canvis que s’hi proposin fer. Quant a l’Institut de Ciències de l’Educació, ha deixat d’estar inclòs entre les disposicions addicionals i s’ha incorporat al text articulat (concretament a l’article 80).

Pel que fa a les disposicions sobre les eleccions, cal destacar que es continua amb el sistema d’elecció del Rector per part de la comunitat universitària –la LOMLOU permet a les universitats elegir entre aquest sistema i l’elecció pel Claustre universitari. Se n’han tret, així mateix, aspectes reglamentaris que són propis de la normativa de desenvolupament i no dels Estatuts; per tant, atès que la normativa electoral s’ha d’aprovar per majoria qualificada del Consell de Govern, s’ha considerat pertinent de simplificar el text estatutari i discutir en el si del Consell de Govern l’adaptació de la normativa pertinent. De la mateixa forma i per tal de simplificar els processos electorals, s’estableix amb caràcter general un sistema de renovació conjunta cada quatre anys d’alguns òrgans unipersonals i dels col·legiats que els elegeixen. Això ha d’evitar que la Universitat constantment estigui immersa en períodes electorals que duren mesos i que varien en funció de diferents motius –per exemple, per la dimissió del titular–, al mateix temps que s’evitaran situacions absurdes com elegir primer l’òrgan unipersonal i al cap de poc temps renovar l’òrgan col·legiat que l’ha elegit.

Pel que fa a la reglamentació dels instituts universitaris de recerca, arran de la discussió de les esmenes presentades pels membres del Consell de Govern ja va quedar ben clar que els Estatuts únicament reglamenten i regulen els propis; la resta d’instituts (mixtos, adscrits i interuniversitaris) es regulen pels convenis o instruments de creació. En aquest sentit, el Secretari General indica que no és lògic que la Universitat imposi a l’altra entitat la nostra normativa i estructura, ni a l’inrevés.

Quant als membres de la comunitat universitària, les reformes s’han centrat fonamentalment en l’adaptació a les previsions de la LOU. Així mateix i en relació amb el personal docent i investigador, s’ha recollit en disposicions transitòries la reglamentació de figures en extinció com catedràtics d’escola universitària, professors titulars d’escola universitària i professors col·laboradors. De la mateixa forma, i en previsió de la implantació dels estudis de Medicina, també s’han reglamentat els aspectes relacionats amb la convocatòria i les comissions dels concursos d’accés relatives a les places assistencials bàsiques d’institucions sanitàries vinculades a places dels cossos docents universitaris. Afegeix que en la proposta que es presenta s’han reglamentat, perquè així ho estableix la LOU, aspectes de la convocatòria i del desenvolupament dels concursos d’accés a les places dels cossos docents universitaris. Finalment, indica que s’han intentat tenir en compte les grans línies del projecte d’Estatut del personal docent i investigador i se n’ha flexibilitat la regulació en aquelles qüestions que ho permeten.

El Secretari General prossegueix la seva intervenció dient que són pocs els canvis que afecten els estudiants, tot i que s’han fet les adaptacions pertinents i s’ha tingut en compte el projecte d’Estatut de l’estudiant universitari, per si s’arriba a aprovar. En relació amb el personal d’administració i serveis, indica que ha estat necessària la modificació de tot el capítol III del títol III per adaptar-lo al canvi de model que ha suposat l’aprovació de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, per la qual cosa les novetats es refereixen als cossos i escales del personal, a la provisió de llocs de treball i a la promoció del PAS.

Finalment, indica que en aquest títol també s’ha introduït, per exigència de la LOMLOU, una referència genèrica a l’esport a la Universitat i també s’ha revisat el capítol dedicat als membres de la comunitat universitària amb discapacitat o amb necessitats específiques de suport educatiu.

Pel que fa a l’activitat acadèmica, s’han adaptat totes les previsions establertes per la LOMLOU als títols de grau i postgrau, i a la disposició setena s’ha previst el règim transitori per als estudis en fase d’extinció.

Com a novetat important, també indica que al títol dedicat als honors i distincions (títol VIII) s’ha permès que la medalla d’or es puguin atorgar a membres de la comunitat universitària, fet vedat fins ara. S’ha considerat que l’actual exclusió pot semblar injusta per als membres que es facin creditors d’aquest honor i que, com ara, hagin d’esperar fins a la jubilació o, en el pitjor dels casos, que es concedeixi a títol pòstum.

Quant a les novetats introduïdes en les disposicions addicionals, cal indicar que, per primera vegada i per mandat de la LOMLOU, s’han regulat els col·legis majors i les residències universitàries (disposició addicional primera) i s’ha reglamentat la base jurídica de les places assistencials bàsiques d’institucions sanitàries vinculades a places dels cossos docents universitaris (disposició addicional setena). Així mateix, a la disposició addicional novena s’ha recollit la relació dels grups, subgrups, cossos i escales en què es classifica el PAS, i a l’onzena s’han regulat per primera vegada als Estatuts les entitats col·laboradores de la Universitat. Finalment, el Secretari General assenyala que arran de les esmenes presentades pels membres del Consell de Govern, s’ha inclòs una darrera disposició addicional al text, que fa referència a la composició paritària de les comissions de selecció tant de personal docent i investigador com de personal d’administració i serveis.

Una vegada conclòs el resum sobre la reforma efectuada, el Secretari General assenyala que la CRE, a la sessió del dia 19 de febrer de 2010, de conformitat amb les funcions que li atorgà l’Acord normatiu 9200/2009, de 25 de setembre, sobre presentació d’esmenes al projecte de reforma dels Estatuts, segons el qual en pot corregir errades materials o incongruències així com pot fer aclariments, va fer unes quantes correccions al text aprovat pel Consell de Govern que avui es presenta al Claustre, tot respectant-ne el contingut.

En primer lloc, indica que s’ha corregit una concordança interna errònia que hi havia a l’article 29.1, que establia que és competència de la junta de facultat o escola «Elegir el degà o director, així com revocar-lo, en els casos que sigui procedent i d'acord amb el procediment establert al capítol XII d'aquest títol». La referència que s’ha de fer és al capítol XIV dels Estatuts i no al XII, com erròniament s’havia indicat.

La CRE també va considerar que la redacció del tercer apartat de l’article 34 podia resultar confusa, ja que no quedava clar si el director del departament era membre nat de la comissió de direcció del departament, en contraposició amb les estipulacions de l’apartat anterior, en què s’estableix que el degà o director presideix la comissió de direcció del centre. Per tant, a l’article 34.3 es va afegir la frase «que la presideix» entre comes, després de la referència al director de departament. Per tant, és un aclariment per evitar dubtes.

Seguidament el Secretari General es refereix a la revisió lingüística del text que ha fet el Servei Lingüístic. Diu que se n’ha fet una revisió molt acurada, ja que en les darreres reformes estatutàries només s’havien revisat els aspectes puntuals que es reformaven i s’havia deixat de banda el text anterior, amb la qual cosa hi podia haver incoherències. Fonamentalment són destacables tres aspectes d’aquesta revisió. En primer lloc, cal dir que s’han substituït els futurs d’obligació pel temps present, tenint en compte, principalment, que moltes de les competències o estructures ja existeixen i funcionen, com el Reglament del Claustre o l’Acord normatiu de regiment de govern de la Universitat (no era aquest el cas en els Estatuts reformats l’any 1989 o els primers de l’any 1985).

Seguint amb la revisió lingüística, el Secretari General afegeix que s’ha revisat la utilització del mot «professorat» i de l’expressió «àmbit del coneixement». Quant al primer, manifesta que «professorat» com a mot existeix i és present als diccionaris, però amb el sentit de «cos de professors», no com a nom col·lectiu que inclou un grup de professors. Per tant, s’ha restringit l’ús d’aquest terme només als casos en què es parla de cos de professors, en els altres casos s’utilitza «professors». Pel que fa a l’expressió «àmbit del coneixement», es va detectar que s’usa simultàniament amb «àmbit de coneixement», per la qual cosa era necessària una unificació i, en aquest sentit i efectuades les consultes pertinents, s’ha considerat que, filològicament, l’expressió més adequada és «àmbit del coneixement», que és la que s’utilitzarà en endavant en el desenvolupament normatiu universitari.

Finalment, el Secretari General manifesta que la CRE va considerar que aquesta revisió lingüística no alterava el contingut del text aprovat pel Consell de Govern del dia 18 de gener de 2010.

El Secretari General acaba la intervenció repetint l’agraïment a totes les persones que han participat en aquesta reforma estatutària per la tasca realitzada i la dedicació atorgada.

Acabada la intervenció anterior, la Rectora assenyala que és el moment d’efectuar la votació del text estatutari presentat i recorda que, per ser aprovat, necessita la majoria absoluta dels membres del Claustre, fixada per al dia d’avui en 114 vots a favor. Afegeix que per garantir la màxima participació en la votació, les urnes romandran obertes durant una hora.

La votació comença a les 10.45 hores i les urnes es tanquen a les 11.45 hores.

Efectuat el recompte de vots, el resultat és el següent: 130 vots a favor, 8 vots en blanc i 8 vots en contra. Per tant, el projecte de reforma estatutària s’aprova per majoria absoluta.

La Rectora dóna les gràcies pel suport rebut, indica que avui mateix s’iniciaran els tràmits per trametre al Consell de Govern de la nostra comunitat autònoma el text aprovat per a l’aprovació pertinent i tanca la sessió del Claustre.

            I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.05 hores. De totes les quals coses, com a Secretari, don fe.