Claustro

Contenido en el idioma por defecto

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CLAUSTRE DEL DIA 29 DE MAIG DE 2009

A les 10.30 hores del dia 29 de maig de 2009, a la sala d'actes de Son Lledó, es reuneix en sessió extraordinària el Claustre.

S’excusa d’assistir-hi el professor David Sánchez Martín.

Punt únic: Elecció, si escau, del representant claustral del grup b) (resta de personal docent i investigador) a la comissió per a la reforma dels Estatuts

La Rectora recorda als membres del Claustre quin és el motiu de la sessió extraordinària del Claustre del dia d’avui: a la darrera sessió del Claustre (del dia 3 de febrer de 2009), en el moment d’elegir els representants claustrals que havien de formar part de la comissió per a la reforma dels Estatuts i davant la manca de candidats del sector b) (resta de personal docent i investigador), ella mateixa va anunciar als membres del Claustre que si arribava la manifestació d’algun representant d’aquest grup de presentar la seva candidatura, es podria elegir en una propera sessió del Claustre i que, seguidament, es podria incorporar a la comissió com a membre de ple dret, ja que aquest sector és l’únic que no té representació a la comissió esmentada.

Afegeix que en aquests moments hi ha diverses persones que han mostrat l’interès per formar part d’aquesta comissió i assabenta els membres del Claustre que s’han presentat dues candidatures: les del senyor Jesús Molina Mula i del senyor David Sánchez Martín, per la qual cosa s’ha de fer la votació pertinent.

Un cop feta la votació presencial, s’introdueixen els tres vots anticipats que s’han rebut i comença l’escrutini, el resultat del qual és el següent:

            Sr. Jesús Molina Mula: 13 vots

            Sr. David Sánchez Martín: 7 vots

            Vots en blanc: 1

            Per tant, la Rectora proclama el senyor Jesús Molina Mula com a representant del grup b) a la comissió per a la reforma dels Estatuts, li dóna l’enhorabona i aixeca la sessió.

            I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 10.55 hores. De totes les quals coses, com a Secretari, don fe.