Claustro

Contenido en el idioma por defecto

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CLAUSTRE DEL DIA 17 DE GENER DE 2007

A les 12.35 hores del dia 17 de gener de 2007, a la sala d'actes de Son Lledó, es reuneix en sessió extraordinària el Claustre amb la circumscripció afectada, corresponent als representants claustrals del grup a) (professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris), tal com preveu l'article 41.7 de l'annex adjunt a l'Acord normatiu 7649/2006, de 26 de setembre, pel qual es reforma la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears. La presideix el Rector.

S'excusen d'assistir-hi les professores Apol·lònia Martínez Nadal, Francesca Barceló Mairata i Antònia Paniza Fullana i els professors Carles Manera Erbina, Joan David Janer Torrens, Joan Antoni Mesquida Cantallops, Francisco José Perales López, Andreu Sansó Rosselló, José Luis Mateo Hernández, Pedro A. Munar Bernat, Maximino San Miguel Ruibal i Rafel Crespí Cladera.

Abans de començar la sessió, el Rector recorda que, d'acord amb les previsions de l'article 41.7 de la normativa electoral, la Mesa del Claustre, a la sessió del dia 4 de desembre de 2006, va acordar de convocar únicament la circumscripció afectada, en aquest cas els representants claustrals del grup a) (professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris), perquè elegeixin llurs representants al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre.

Punt únic: Elecció de representants claustrals del grup a) al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre

El Rector comença la sessió dient que, d'acord amb el contingut de l'article 43.2 de la normativa electoral, en les dues eleccions que s'han de fer avui s'havien de presentar candidatures mitjançant escrit adreçat al Secretari General i presentat al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera, el termini per a la presentació de les quals acabava ahir a les 15 hores. Continua dient que, atès que per a la Mesa del Claustre s'ha presentat un nombre inferior al de llocs que s'havien de cobrir (ja que s'han presentat tres candidats per a cinc llocs vacants), no cal fer cap votació en aquesta elecció, per la qual cosa queden proclamats, sense cap suplent, els tres representants dels claustrals del grup a) (professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris) presentats per a la Mesa del Claustre (annex 1):

Sr. Joan David Janer Torrens.

Sr. Antoni Miralles Socias.

Sra. M. Concepció Seguí Palmer.

El Rector agraeix la feina feta als membres que deixen de formar part de la Mesa: la doctora Antònia Paniza Fullana, que ja no és claustral, i el doctor Antoni Socias Salvà, que no s'ha presentat novament a l'elecció.

Finalment el Rector també indica que resulta procedent que s'incorpori a la Mesa del Claustre la doctora M. Concepció Seguí Palmer.

A continuació llegeix el contingut de l'article 42.1.e) de la normativa electoral i indica que els representants claustrals dels professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris han d'elegir set representants al Consell de Govern, i recorda que, d'acord amb les previsions de l'article 43.1.a) de la normativa electoral, els claustrals poden marcar un màxim de sis noms de claustrals del grup a) i quedaran elegits els set claustrals que obtinguin el nombre de vots més gran.

El Rector llegeix el nom de les candidatures presentades (annex 2):

Sra. M. Teresa Adame Obrador.

Sra. Isabel Maria Aguiló Pons.

Sra. José Aurelio Castro Ocón.

Sr. Rafel Crespí Cladera.

Sr. Pere M. Deyà Serra.

Sra. Mercè Gambús Saiz.

Sr. Francisco José García Palmer.

Sr. Joan David Janer Torrens.

Sr. Carlos Juiz García.

Sr. Antoni Marimon Riutort.

Sr. Anselm M. Martínez Cañellas.

Sr. Antoni Miralles Socias.

Sra. Patrícia Trapero Llobera.

Sra. Maria Tugores Ques.

Sra. Gemma Isabel Turnes Palomino.

Abans que comenci la votació, el senyor Antoni Miralles Socias es retira de la Mesa del Claustre perquè es presenta com a candidat a aquesta elecció i segons les disposicions de l'article 13.2 de la normativa electoral, la condició de membre d'una mesa electoral (i en totes les eleccions que tenen lloc en el Claustre, la Mesa del Claustre funciona com a mesa electoral) és incompatible amb la condició de candidat.

Un cop efectuada la votació, que es realitza en dues urnes diferents (una per a les lletres A-L i una per a les lletres M-Z), es fa l'escrutini públicament i en veu alta de l'elecció.

Un cop acabat l'escrutini de l'elecció de representants dels claustrals del grup a) al Consell de Govern, el Rector indica quin ha estat el resultat de la votació:

Sra. M. Teresa Adame Obrador 49 vots.

Sra. Isabel Maria Aguiló Pons 83 vots.

Sra. José Aurelio Castro Ocón 18 vots.

Sr. Rafel Crespí Cladera 54 vots.

Sr. Pere M. Deyà Serra 53 vots.

Sra. Mercè Gambús Saiz 31 vots.

Sr. Francisco José García Palmer 21 vots.

Sr. Joan David Janer Torrens 34 vots.

Sr. Carlos Juiz García 41 vots.

Sr. Antoni Marimon Riutort 20 vots.

Sr. Anselm M. Martínez Cañellas 31 vots.

Sr. Antoni Miralles Socias 50 vots.

Sra. Patrícia Trapero Llobera 66 vots.

Sra. Maria Tugores Ques 46 vots.

Sra. Gemma Isabel Turnes Palomino 31 vots.

El Rector indica que els representants claustrals dels professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris són la senyora Isabel Maria Aguiló Pons, la senyora Patrícia Trapero Llobera, el senyor Rafel Crespí Cladera, el senyor Pere M. Deyà Serra, el senyor Antoni Miralles Socias, la senyora M. Teresa Adame Obrador i la senyora Maria Tugores Ques, per aquest ordre. Seguidament afegeix que s'ha produït un empat entre les senyores Mercè Gambús Saiz i Gemma Isabel Turnes Palomino i el senyor Anselm M. Martínez Cañellas i que segons les disposicions de l'article 45.1 de la normativa electoral, que es remet a l'article 34.1.a) de la mateixa norma, l'empat es resoldrà atenent l'antiguitat en els cossos docents universitaris. Afegeix que es podria desfer l'empat eventualment i ja quedaria enllestit, de forma provisional, l'ordre de suplència fins que es facin les consultes pertinents amb el Servei de Recursos Humans.

Per tant, provisionalment, s'efectua l'ordre de suplència segons el nombre de vots obtinguts, el qual resta d'aquesta manera:

1. Carlos Juiz García 41 vots.

2. Joan David Janer Torrens 34 vots.

3. Mercè Gambús Saiz 31 vots.

4. Gemma Isabel Turnes Palomino 31 vots.

5. Anselm M. Martínez Cañellas 31 vots.

6. Francisco José García Palmer 21 vots.

7. Antoni Marimon Riutort 20 vots.

8. José Aurelio Castro Ocón 18 vots.

En aquest punt, el Rector demana si algú té cap prec o pregunta i, atès que no n'hi ha cap, felicita els nous representants i tanca la sessió.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.05 hores. De totes les quals coses, com a Secretari, don fe.