Claustro

Contenido en el idioma por defecto

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CLAUSTRE DEL DIA 25 DE GENER DE 2008

A les 11.05 hores del dia 25 de gener de 2008, a la sala d'actes de Son Lledó, es reuneix en sessió extraordinària el Claustre amb la circumscripció afectada, corresponent als estudiants, tal com preveu l'article 41.7 de l'Acord normatiu pel qual s'aprova la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears. La presideix la Rectora. S'excusa d'assistir-hi la senyora Rosa Miró Bonet. Abans de començar la sessió, la Rectora recorda que, d'acord amb les previsions de l'article 47.1 de la normativa electoral, la Mesa del Claustre, a la sessió del dia 15 de gener de 2008, va acordar de convocar únicament la circumscripció afectada, en aquest cas els representants claustrals dels estudiants (grup c), perquè elegeixin llurs representants al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre. Punt únic: Elecció de representants claustrals del grup c) al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre La Rectora dóna la benvinguda als nous claustrals i fa el recordatori que l'article 42.1.e) de la normativa electoral preveu que els representants claustrals dels estudiants han d'elegir set representants al Consell de Govern, garantida la participació dels tres cicles.

Seguidament afegeix que, d'acord amb les previsions de l'article 43.1.c) de la normativa electoral, hi ha d'haver tres claustrals del primer cicle, tres claustrals del segon cicle i un claustral del tercer cicle; cada un ells ha de ser elegit per i entre els estudiants de cada cicle, i tots els estudiants claustrals són elegibles; els claustrals poden marcar un màxim de tres, tres i un noms de claustrals del grup c) ¿segons el cicle corresponent¿, i quedaran elegits els tres, tres i un claustrals que obtinguin el nombre de vots més gran, dins cada cicle. Per altra banda, a la Mesa del Claustre s'han d'elegir dos representants dels estudiants. A continuació indica que, d'acord amb el contingut de l'article 43.2 de la normativa electoral, en les dues eleccions que s'han de fer avui s'havien de presentar candidatures mitjançant escrit adreçat al Secretari General i presentat al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera, el termini per a la presentació de les quals acabava ahir a les 15 hores.

La Rectora llegeix el nom de les candidatures presentades a la Mesa del Claustre (annex 1) i al Consell de Govern (annex 2):

MESA DEL CLAUSTRE

 1. Cardell Rosselló, Magdalena
 2. Crespí Sastre, Gabriel
 3. Ginard Mateu, Edgard
 4. González Pereira, Katerina
 5. Saavedra Lindao, Elisabeth
 6. Sánchez Tello, Emily J.

CONSELL DE GOVERN

Alumnes de primer cicle

 1. Barceló Ibarra, Lluc (Història de l'Art)
 2. González Pereira, Katerina (Eivissa i Formentera)
 3. Moll Jofre, Alexandre (Treball Social)
 4. Nicolau Roig, Jordi Joan (Infermeria)
 5. Saavedra Lindao, Elisabeth (Filologia Hispànica)
 6. Sánchez Tello, Emily J. (Turisme)

Alumnes de segon cicle

 1. Crespí Sastre, Gabriel (Economia)
 2. Ginard Mateu, Edgard (Dret)
 3. Mir Socias, Francesca (Geografia)
 4. Truyols Galmés, Martí (Dret)

Alumnes de tercer cicle

 1. Miró Bonet, Rosa (programes oficials de postgrau)
 2. Nadal Roberts, Marc (doctorat)

La Rectora indica que la candidatura presentada pel senyor Marc Nadal Roberts presenta la deficiència que no està signada. En conseqüència, indica que si hi ha present el claustral es podrà resoldre la deficiència esmentada; en cas contrari, afegeix que es proclamarà automàticament la senyora Rosa Miró Bonet com a representant dels estudiants de tercer cicle sense necessitat de fer cap elecció. El senyor Nadal Roberts no és present a la sessió, per la qual cosa la senyora Miró Bonet queda proclamada automàticament.

La Rectora explica la mecànica de la votació i indica que la Mesa del Claustre reunida abans de començar aquesta sessió ha acordat, per tal d'agilitar les votacions i atès que s'han elaborat paperetes de colors diferents, que les eleccions de representants dels estudiants a la Mesa del Claustre i dels representants dels estudiants del primer i segon cicle al Consell de Govern es faran simultàniament en tres urnes diferents. Finalment, un cop acabada la votació de forma presencial, es procedirà a introduir dins les urnes pertinents els vots emesos de forma anticipada. També indica que primer es farà l'escrutini de la votació corresponent a la Mesa del Claustre per tal que els nous representants s'incorporin a la Mesa i puguin ajudar a realitzar l'escrutini de les eleccions corresponents al Consell de Govern.

Un cop efectuada la votació, en primer lloc es fa l'escrutini de la Mesa del Claustre, públicament i en veu alta. Un cop acabat l'escrutini, la Rectora indica quin ha estat el resultat de la votació:

Sr. Ginard Mateu, Edgard 30 votsSra. Cardell Rosselló, Magdalena 28 vots

Sra. González Pereira, Katerina 1 votSra. Sánchez Tello, Emily J. 1 vot

L'empat s'ha resolt, de conformitat amb el que estableix l'article 34.1.e) de la normativa electoral («A les eleccions de representants als òrgans col·legiats han de resultar elegits els candidats que hagin obtingut el nombre més gran de vots. En cas d'empat s'estableixen els criteris següents: a) Si l'empat es produeix entre estudiants o en qualsevol altre supòsit, l'empat es resoldrà mitjançant un sorteig»), a favor de la senyora Katerina González Pereira.

Es fa constar que hi ha hagut un vot en blanc i no s'han computat dos vots (nuls), ja que s'han atorgat a dos claustrals que no han presentat la candidatura. Per tant, la Rectora proclama el senyor Edgard Ginard Mateu i la senyora Magdalena Cardell Rosselló com a vocals de la Mesa del Claustre en representació del grup c) (estudiants) i afegeix que l'ordre de suplència serà el següent: la senyora Katerina González Pereira i la senyora Emily J. Sánchez Tello.

La Rectora felicita els candidats elegits i es procedeix a incorporar-los a la Mesa, per realitzar el recompte de les eleccions restants.

Seguidament es realitza l'escrutini de les eleccions de representants dels claustrals de primer cicle al Consell de Govern, que es fa en veu alta i públicament.

Un cop acabat l'escrutini, la Rectora indica quin ha estat el resultat de la votació:

Primer cicle

Sr. Ibarra Barceló, Lluc 21 vots

Sr. Moll Jofre, Alexandre 21 vots

Sr. Nicolau Roig, Jordi Joan 21 vot

Sra. González Pereira, Katerina 1 votSra. Sánchez Tello, Emily J. 1 vot

Així mateix, es fa constar que hi ha hagut un vot en blanc.

L'empat s'ha resolt, de conformitat amb el que estableix l'article 34.1.e) de la normativa electoral esmentat anteriorment, a favor de la senyora Katerina González Pereira.

Tot seguit es realitza l'escrutini de les eleccions de representants dels claustrals de segon cicle, que es fa de la mateixa manera que l'anterior. Acabat el recompte, el resultat de la votació és el següent

Segon cicle

Sr. Ginard Mateu, Edgar 9 vots

Sra. Mir Socias, Francesca 9 vots

Sr. Truyols Galmés, Martí 9 vots

En aquest punt, la Rectora felicita els representants elegits, demana si algú té cap pregunta a fer i, atès que no n'hi ha cap, tanca la sessió. I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 11.50 hores. De totes les quals coses, com a Secretari, don fe.