Claustro

Contenido en el idioma por defecto

A les 10.05 hores del dia 31 de maig de 2006, a la sala d'actes de Son Lledó, es reuneix en sessió extraordinària el Claustre amb la circumscripció afectada, corresponent als representants claustrals del grup b) (resta de personal docent i investigador), tal com preveu l'article 41.7 de l'annex adjunt a l'Acord normatiu 7460/2006, de 9 de febrer, pel qual s'aprova la reforma de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears. La presideix el Rector.Abans de començar la sessió, el Rector recorda que, d'acord amb les previsions de l'article 41.7 de la normativa electoral, la Mesa del Claustre, a la sessió del dia 15 de maig de 2006, va acordar de convocar únicament la circumscripció afectada, en aquest cas els representants claustrals del grup b) (resta de personal docent i investigador), perquè elegeixin llurs representants al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre.

Punt únic: Elecció de representants claustrals del grup b) al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre

El Rector llegeix el contingut de l'article 42.1.e) de la normativa electoral i indica que els representants claustrals de la resta de personal docent i investigador han d'elegir dos representants al Consell de Govern.

Seguidament dóna la paraula a l'assessor jurídic perquè expliqui la mecànica de l'elecció. L'assessor jurídic indica que, d'acord amb les previsions de l'article 43.1.b) de la normativa electoral, els claustrals poden marcar un màxim de dos noms de claustrals del grup b) i quedaran elegits els dos claustrals que obtinguin el nombre de vots més gran.

Finalment recorda que, d'acord amb el contingut de l'article 43.2 de la normativa electoral, els claustrals han de presentar la seva candidatura mitjançant el model d'escrit que es repartirà i lliurar-lo al Secretari General. A l'últim indica que en aquesta elecció no és permès el vot anticipat, per la qual cosa si un membre no és present a la sala, no pot votar.

El Rector demana que els candidats que vulguin presentar llur candidatura presentin l'escrit corresponent al Secretari General.

El Secretari General llegeix el nom de les candidatures presentades (annex 1):

Sr. Felip Riera Palou
Sra. Balbina Nogales Fernández
Sra. M. Pilar Sánchez-Cuenca López
Sr. Carlos Moreno Gómez
Sr. Pedro Antonio Rivas Yarza

Un cop efectuada la votació, que es realitza cridant per ordre alfabètic els claustrals perquè dipositin el vot dins l'urna, el Rector indica que l'escrutini es realitzarà conjuntament amb el de l'altra votació.

Tot seguit es realitza l'elecció del representant claustral del grup b) a la Mesa del Claustre.

Es reparteix el model de presentació de candidatura i es demana que els candidats presentin l'escrit al Secretari General. En aquests moments la senyora Berta Paz Lourido es retira de la Mesa del Claustre perquè es presenta com a candidata a aquestes eleccions i segons les disposicions de l'article 13.2 de la normativa electoral, la condició de membre d'una mesa electoral (i en totes les eleccions que tenen lloc en el Claustre, la Mesa del Claustre funciona com a mesa electoral) és incompatible amb la condició de candidat.

El Secretari General llegeix el nom de les candidatures presentades (annex 4):

Sr. Víctor Homar Santaner
Sra. Berta Paz Lourido

Un cop efectuada la votació, que es realitza tal com s'ha fet anteriorment, es fa l'escrutini públicament i en veu alta de les dues eleccions.

Un cop acabat l'escrutini de l'elecció de representants dels claustrals del grup b) al Consell de Govern, el Rector indica que han votat dinou persones i assenyala quin ha estat el resultat de la votació:

Sra. M. Pilar Sánchez-Cuenca López 12 vots
Sr. Carlos Moreno Gómez 11 vots
Sra. Balbina Nogales Fernández 7 vots
Sr. Felip Riera Palou 7 vots
Sr. Pedro Antonio Rivas Yarza 1 vot

El Rector indica que els representants claustrals de la resta de personal docent i investigador són la senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López i el senyor Carlos Moreno Gómez, per aquest ordre. Seguidament afegeix que s'ha produït un empat entre la senyora Balbina Nogales Fernández i el senyor Felip Riera Palou i que segons les disposicions de l'article 45.1 de la normativa electoral l'empat es resoldrà consultant l'antiguitat. Afegeix que es podria resoldre ara mateix i així es desfaria l'empat i ja quedaria enllestit l'ordre de suplència.

Realitzades les consultes pertinents amb les persones afectades per l'empat, s'efectua l'ordre de suplència segons el nombre de vots obtinguts, el qual resta d'aquesta manera:

1. Sra. Balbina Nogales Fernández
2. Sr. Felip Riera Palou
3. Sr. Pedro Antonio Rivas Yarza

Seguidament es realitza l'escrutini en veu alta i públicament de les eleccions de representants del grup b) a la Mesa del Claustre.

Un cop acabat l'escrutini, el Rector indica quin ha estat el resultat de la votació: han votat 19 persones i la senyora Berta Paz Lourido ha aconseguit 11 vots i el senyor Víctor Homar Santaner n'ha obtingut 8. Per tant, el Rector proclama la senyora Berta Paz Lourido vocal de la Mesa del Claustre en representació del grup b) (resta de personal docent i investigador) i afegeix que el senyor Víctor Homar Santaner n'és el suplent.

En aquest punt, el Rector demana si algú té cap prec o pregunta i, atès que no n'hi ha cap, tanca la sessió.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 10.25 hores. De totes les quals coses, com a Secretari, don fe.