Claustro

Contenido en el idioma por defecto

A les 10.05 hores del dia 11 de gener de 2002, a la sala d'actes de Son Lledó, es reuneix en sessió ordinària el Claustre de la Universitat. El presideix el Rector. Una vegada comprovat el quòrum, s'obre la sessió.

S'excusen d'assistir-hi les senyores Francesca Salvà Mut i Mercè Gambús Saiz i els senyors Lluís Pomar Gomà, Joaquim Tintoré Subirana, Miquel Roca Bennàsar, Gabriel Fiol Roig i Juan Manuel Reverte Lorenzo.

De forma prèvia, el Rector agraeix la presència dels claustrals i dóna la benvinguda als nous claustrals del grup c) (estudiants). A continuació indica que la Mesa del Claustre, reunida abans que començàs aquesta sessió, ha establert el procediment segons el qual es desenvoluparà la sessió del dia d'avui: després del punt 4 ("LOU: implicacions estatutàries") es passarà al punt 8 ("Torn obert de paraules"), ja que per desenvolupar els punts 5, 6, i 7 és suficient que hi siguin presents els claustrals estudiants, ja que són els únics als quals afecten les votacions pertinents.

Punt 1: Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (22-XI-2000)

El Rector indica que l'acta de la sessió anterior es va trametre per correu electrònic als claustrals i que, davant la manifestació d'alguns claustrals que no l'han rebuda, la Secretària General la llegirà. A continuació s'aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 22 de novembre de 2000.

Punt 2: Informe de la Síndica de Greuges

El Rector dóna la paraula a la Síndica de Greuges, senyora Montserrat Casas Ametller, la qual indica que la compareixença davant el Claustre és per donar compliment a les previsions de l'article 86.5 dels Estatuts, el qual estableix, entre altres funcions de la Síndica de Greuges: la de presentar al Claustre una memòria anual sobre les seves actuacions, incloent-hi els suggeriments, les propostes i les advertències que se'n derivin. En conseqüència, llegeix l'informe preceptiu (annex 1).

El Rector li agraeix l'informe elaborat i la feina feta.

Punt 3: Informe del Rector

El Rector indica que el seu informe serà breu, ja que un dels punts més rellevants en aquests moments és de la Llei orgànica d'universitats, que serà objecte d'especial atenció al punt 4 (annex 2).

De forma inicial, fa esment al significat del Claustre que avui es reuneix, ja que demà passat entrarà en vigor la LOU, amb totes els implicacions que aquesta entrada en vigor tindrà sobre el marc normatiu de la Universitat.

Quant a l'informe del Rector, aquest comença la intervenció indicant quins són els punts fonamentals de l'informe esmentat.

En primer lloc, i pel que fa a aspectes econòmics, fa referència a l'increment del pressupost de 2002, sens perjudici de negociar noves formes de finançament amb la Conselleria d'Educació i Cultura. Així mateix, fa referència al moment actual del procés d'implantació dels complements retributius establerts amb la Conselleria.

En relació amb el punt anterior, el Rector també es refereix a la implantació, el proper curs, de nous estudis.

Pel que fa als nous edificis, indica que han començat les obres de l'edifici dels Serveis Cientificotècnics i que s'ha adjudicat el projecte de rehabilitació de can Oleo. En relació amb aquest tema indica que l'acord que es pretén subscriure amb l'Ajuntament de Palma i l'Estudi General Lul·lià permetrà que la UIB gaudeixi a Palma de tres llocs on desenvolupar activitats: Sa Riera, can Oleo i l'Estudi General Lul·lià. Finalment fa una breu referència al projecte de l'edifici dedicat a biblioteca i Paranimf.

Seguidament comenta el tema d'accés al campus, com ara el començament de la primera fase de la carretera, a partir d'aquest primer semestre, i la possibilitat de tren.

En relació amb la investigació, esmenta una dotació de 500 milions de pessetes com a conseqüència de l'aprovació de la Llei R+D+I amb tres línies d'actuació. Seguidament indica que els fons FEDER han d'ajudar a realitzar actuacions d'infraestructura (renovació dels Serveis Cientificotècnics, creació de l'Institut de Ciències de la Salut i millora i ampliació de la xarxa informàtica).

Pel que fa a l'elaboració del Pla estratègic, agraeix la feina feta a les persones que han col·laborat en l'elaboració i indica l'estat actual del procés i les previsions de futur.

Quant al procés d'avaluació de centres i serveis, indica el calendari previst aprovat per la Junta de Govern. Seguidament, fa referència al projecte Campus Extens i n'esmenta algunes dades estadístiques.

Tot seguit es refereix al compromís mediambiental adquirit per la Universitat i comenta les actuacions que es duran a terme en aquest sentit; esmenta el suport de la CAM i el compromís a què s'ha arribat amb la Ministeri de Medi Ambient. Finalment també fa referència a la participació en un projecte europeu que permetrà la construcció d'un aparcament amb plaques fotovoltaiques.

El Rector acaba l'informe esmentant dades relatives a la internacionalització i a la mobilitat estudiantil i comenta els programes Sèneca, ERASMUS i DRAC.

Punt 4: LOU: implicacions estatutàries

El Rector dóna la paraula a la Secretària General perquè faci una exposició de la LOU i de les implicacions estatutàries que tindrà. La Secretària General realitza una detallada exposició en relació amb l'entrada en vigor, els terminis d'adaptació, el procés per adaptar-hi el nostre text estatutari i la incidència en l'estructura i el govern de la Universitat, com també en relació amb la incidència en els tres sectors de la comunitat universitària: professorat, estudiants i PAS (annex 3).

El Rector fa algunes observacions a l'exposició realitzada.

Finalment, la Secretària General indica que s'obre un període de divuit mesos perquè qui vulgui pugui treballar en el nou marc jurídic de la nostra universitat.

Punt 8: Torn obert de paraules

El senyor Vicente Juan Torres Escandell llegeix un comunicat en relació amb l'aprovació de la LOU.

El Rector indica que la petició realitzada no es pot tractar ni votar perquè no es va presentar dins el termini i en la forma escaients, tal com estableix el Reglament del Claustre.

El Rector indica que en aquest moment es farà una pausa de mitja hora, transcorreguda la qual tindran lloc les eleccions que s'indiquen als punts 5, 6 i 7 de l'ordre del dia. Afegeix que a tots els claustrals que no siguin estudiants no els afecten les eleccions esmentades i que, per tant, per a ells ha acabat la sessió.

Punt 5: Elecció de representants dels estudiants a la Mesa del Claustre, punt 6: elecció de representants dels estudiants a la Junta de Govern, i punt 7: elecció de representants dels estudiants al Consell d'Estudiants

El Rector diu que l'assessor jurídic explicarà la mecànica d'elecció de les votacions que han de tenir lloc. L'assessor jurídic indica que en primer lloc tindran lloc simultàniament dues eleccions: l'elecció dels representants a la Mesa del Claustre (titulars i suplents) i l'elecció dels representants titulars a la Junta de Govern. Explica que, d'acord amb la normativa aplicable, s'ha de fer en una única votació l'elecció dels representants titulars i dels suplents a la Mesa del Claustre, per la qual cosa els dos noms més votats seran els representants titulars i els dos següents en nombre de vots seran els representants suplents. L'assessor jurídic també explica que, segons la normativa aplicable al cas, l'elecció dels representants titulars i suplents a la Junta de Govern s'ha de fer en dues eleccions diferents; per tant, en primer lloc s'elegiran els representants titulars i després del recompte es farà una altra votació per elegir els suplents.

Seguidament l'assessor jurídic indica que en aquesta primera votació simultània s'utilitzaran quatre urnes: en una s'hi dipositaran els vots per a l'elecció de representants a la Mesa del Claustre i les altres tres es destinaran a l'elecció dels representants a la Junta de Govern per cicles.

Finalment, l'assessor jurídic indica que seguint l'ordre del dia establert s'haurien d'elegir els representants dels estudiants al Consell d'Estudiants, però atès que el nombre d'estudiants que s'han d'elegir, segons l'article 145 dels Estatuts universitaris, és superior al nombre d'alumnes que formen part del Claustre (serà compost per: "un nombre de claustrals, entre els quals s'inclouran els representants d'aquests a la Junta de Govern, igual a la suma dels grups anteriors [un representant per estudi i un representant per cada facultat o escola]"), tots els claustrals del grup c) s'integraran automàticament al Consell d'Estudiants i no caldrà fer cap elecció.

Explicat el procediment de les eleccions, la Mesa del Claustre dóna cinc minuts als claustrals perquè es posin d'acord per elegir els candidats. Transcorregut el temps indicat, el Rector va cridant els estudiants claustrals perquè dipositin llur vot a les urnes pertinents.

Finalitzada la votació, la Mesa del Claustre realitza l'escrutini corresponent. Atès que hi ha empats per proclamar els suplents a la Mesa del Claustre i els representants titulars de tercer cicle a la Junta de Govern, la Mesa del Claustre, d'acord amb la normativa electoral i de representació de la Universitat, resol els empats en funció d'un sorteig, que es realitza públicament.

Realitzats els sorteigs pertinents, es proclamen els representants dels estudiants a la Mesa del Claustre (titulars i suplents) i els representants titulars a la Junta de Govern:

Mesa del Claustre

Titulars

Vicent Joan Torres Escandell (estudis d'Informàtica de Sistemes) (15 vots)

Antoni Bennàssar Moyà (estudis de tercer cicle) (10 vots)

Suplents

Humberto López Rodríguez (estudis de Treball Social) (3 vots)

Rafael Abrines Ortega (estudis de Mestre) (2 vots)

Junta de Govern

Titulars

Primer cicle

Vicent Joan Torres Escandell (estudis d'Informàtica de Sistemes) (8 vots)

Ricardo Macho Juan (estudis de Dret) (6 vots)

Félix Rodríguez Díaz (estudis d'Informàtica de Sistemes) (5 vots)

Carolina Moreno Grauches (estudis de Pedagogia) (3 vots)

Segon cicle

Bartomeu Antich Luque (estudis de Matemàtiques) (3 vots)

Miquel Garí Quetglas (estudis de Biologia) (3 vots)

Albert Lobo Melgar (estudis de Filosofia) (3 vots)

Tercer cicle

Jordi Pons Bosch (1 vot)

Un cop realitzat l'escrutini d'aquesta primera votació, s'elegiran els representants suplents a la Junta de Govern en una segona votació per a la qual es disposarà de tres urnes: una per a cada cicle.

El senyor Bartomeu Antich intervé per indicar que no cal efectuar l'elecció dels representants suplents dels estudiants de segon cicle a la Junta de Govern, atès que només hi ha sis claustrals d'aquest grup, i un cop elegits els tres titulars, els tres restants automàticament són els suplents.

El Rector torna a cridar un per un els claustrals, els quals dipositen llur vot a les urnes corresponents.

Acabada la votació, es fa l'escrutini, i un cop comprovat que hi ha empats per proclamar els suplents de primer i tercer cicle, es fan els sorteigs pertinents. Fets els sorteigs esmentats, es proclamen els representants suplents dels estudiants a la Junta de Govern:

Suplents

Primer cicle

Antoni Lluís Trobat Alemany (estudis d'Història) (5 vots)

Rafael Abrines Ortega (estudis de Mestre) (4 vots)

Rafael Sedano Porcel (estudis de Mestre) (4 vots)

Aina M. Vidal Font (estudis de Dret) (4 vots)

Segon cicle

Ramon de la Iglesia Vidal (estudis d'Informàtica) (1 vot)

Joana Iglesias Cañellas (estudis de Filologia Hispànica) (1 vot)

Joana Maria Riera Darder (estudis de Bioquímica) (0 vots)

Tercer cicle

Antoni Bennàssar Moyà (2 vots)

El Rector dóna les gràcies als estudiants claustrals per la participació en les eleccions i dóna l'enhorabona als representants elegits, els quals convida a participar activament en el govern d'aquesta universitat.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.50 hores. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.