Claustro

Contenido en el idioma por defecto

A les 10 hores del dia 12 de juliol de 2002, a la sala d'actes de Son Lledó, es reuneix en sessió ordinària el Claustre de la Universitat.

S'excusen d'assistir-hi Ana Belén Petro Balaguer, Macià Blázquez Salom, Jaume Servera Nicolau, Josep Servera Baño, Alexandre Garcia Mas, Miquel À. Roca Bennàsar, Rafael Crespí Cladera, Pablo V. Escribá Ruiz, Susana Esteban Valdés, Jordi Lalucat Jo, Eugeni Aguiló Pérez, Tomàs Oliver Colom, Miquel Tortella Feliu i Gabriel Fiol Roig.

Punt 1: Constitució del nou Claustre

Comprovat el quòrum, el Rector, president del Claustre, obre la sessió i es constitueix el nou Claustre. El Rector dóna la benvinguda als nous claustrals, elegits a les eleccions que varen tenir lloc el dia 14 de maig de 2002. Afegeix que el Claustre que avui s'ha constituït és fruit de l'aplicació de la Llei orgànica d'universitats (LOU), que a la disposició transitòria segona 1, primer paràgraf, estableix que: "En el plazo máximo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, cada Universidad procederá a la constitución del Claustro Universitario conforme a lo dispuesto en esta Ley para la elaboración de sus Estatutos", i recorda que l'esmentat text legal va entrar en vigor el dia 13 de gener de 2002.

Finalment, el Rector indica que la comesa fonamental del Claustre és elaborar el nou text estatutari, en un termini de nou mesos des del dia d'avui, que finalitzarà el dia 12 d'abril de 2003 (la disposició transitòria segona 1, tercer paràgraf, de la LOU estableix que "El Claustro Universitario elegido elaborará los Estatutos, de acuerdo con el procedimiento y el régimen de mayorías que el mismo establezca, en el plazo máximo de nueve meses a partir de su constitución").

Punt 2: Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió del Claustre del dia 11 de gener de 2002

La Secretària General indica que es va trametre l'acta de la sessió anterior amb la convocatòria. Finalment el Claustre aprova per assentiment l'acta de la sessió extraordinària del dia 11 de gener de 2002.

Punt 3: Aprovació del Reglament del Claustre constituent

El Rector assenyala que amb l'ordre del dia es va fer arribar als claustrals la documentació corresponent a aquest punt. Afegeix que de conformitat amb la disposició transitòria segona del Reglament del Claustre constituent s'estableix que: "A la primera sessió del nou Claustre s'aprovarà o modificarà aquest reglament. Les propostes de modificació s'han de fer d'acord amb el text aprovat per la Junta de Govern." En conseqüència, la Mesa del Claustre va establir un termini per presentar-hi esmenes fins a les 15 hores del dia 10 de juliol de 2002, mitjançant escrit lliurat al Registre General de la Universitat (Son Lledó, campus universitari) i adreçat a la Secretària General. Finalment, el Rector constata que ha transcorregut el termini sense que s'hi hagi presentat cap esmena. Per tant, el Rector indica que si en aquest moment cap claustral no fa objeccions explícitament a l'aprovació, el Reglament del Claustre constituent s'aprovarà per assentiment (annex 1).

Punt 4: Eleccions dels membres de la Mesa del Claustre constituent

El Rector dóna la paraula a la Secretària General, que recorda que l'article 4 del Reglament del Claustre aprovat disposa que seran vocals electes de la Mesa del Claustre:

1. Cinc vocals, triats per i entre els claustrals del grup a).

2. Un vocal, triat per i entre els claustrals del grup b).

3. Dos vocals, triats per i entre els claustrals del grup c).

4. Un vocal, triat per i entre els claustrals del grup d).

Així mateix, recorda que aquest mateix precepte assenyala que per cada vocal de la Mesa hi ha d'haver un suplent, que s'elegirà en el moment de l'elecció del titular corresponent. Per tant, el nombre corresponent de vocals més votats de cada circumscripció seran els titulars, i llurs suplents seran, per ordre decreixent, el mateix nombre de vocals que ha d'elegir cada circumscripció. Per tant, l'ordre dels diferents membres elegits respondrà, de més alt a més baix, al nombre de vots obtinguts, i d'aquesta manera les substitucions s'hauran d'adequar a l'ordre establert.

Un cop acabada la intervenció de la Secretària General, el Rector sol·licita la presentació de les candidatures corresponents i, a continuació, comença la votació dels grups b) (resta de personal docent i investigador), c) (estudiants) i d) (personal d'administració i serveis), ja que del grup a) (professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris) el nombre de candidats, quatre, és inferior al de llocs per cobrir, cinc. Es realitza la votació de la forma següent:

a) Els claustrals presents a la sala dels grups b) (resta de personal docent i investigador), c) (estudiants) i d) (personal d'administració i serveis) s'acosten a la Mesa, on hi ha tres urnes (una per a cada grup), i dipositen el vot a l'urna que els correspon.

b) Els membres de la Mesa voten en darrer lloc, també a les urnes corresponents.

Acabada la votació, es fa l'escrutini públic dels vots.

Efectuats els escrutinis, resulten elegits els vocals següents:

Vocals representants dels professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris (grup a):

Titulars

1. Socias Salvà, Antoni (Departament d'Economia i Empresa)

2. Paniza Fullana, Antònia (Departament de Dret Privat)

3. Janer Torrens, Joan David (Departament de Dret Públic)

4. Miralles Socias, Antoni (Departament de Biologia)

5. ¿

Suplents

1. ¿

2. ¿

3. ¿

4. ¿

5. ¿

Vocal representant de la resta de personal docent i investigador (grup b):

Titular

1. Paz Lourido, Berta (Departament d'Infermeria i Fisioteràpia): 17 vots

Suplent

1. Borràs Amengual, Catalina Maria (Departament d'Economia i Empresa): 11 vots

1 vot en blanc

Vocals representants dels estudiants (grup c):

Titulars

1. Gómez García, José Miguel (estudis d'Administració i Direcció d'Empreses): 4 vots

2. Llull Cabrer, Joan (estudis d'Administració i Direcció d'Empreses): 4 vots

Suplents

1. Socias Reynés, Antoni (estudis de Biologia): 3 vots

2. ¿

Ballester Tamayo, Rafael; Garí Quetglas, Miquel i Reverte Lorenzo, Juan Manuel: 1 vot

Vocal representant del personal d'administració i serveis (grup d):

Titular

1. Mellado Gordo, José Miguel: 17 vots

Suplent

1. Llabrés Grau, Miquel: 4 vots

1 vot en blanc

Un cop fet l'escrutini de la votació relativa als representants claustrals a la Mesa del Claustre, es constitueix la nova Mesa del Claustre amb els membres titulars acabats d'elegir, la qual s'encarregarà de les restants votacions que tindran lloc el dia d'avui.

Punt 5: Elecció dels representants dels degans de facultat i dels directors d'escola i dels directors de departament i d'institut universitari d'investigació en el Consell de Govern provisional

El Rector dóna la paraula a la Secretària General, que recorda que l'article 2.f) de la normativa que estableix la composició i el procediment d'elecció del Consell de Govern provisional de la UIB disposa que l'esmentat Consell serà compost per: quinze representants dels degans de facultat, directors d'escola i directors de departament i institut universitari de recerca.

Aquest nombre es distribuirà de la forma següent:

¿ Sis representants dels degans de facultat i directors d'escola, elegits per i entre ells mateixos.

¿ Nou representants dels directors de departament i d'institut universitari, elegits per i entre ells mateixos.

La Secretària General afegeix que el procediment de votació l'estableix l'article 4 de la normativa que s'ha d'aplicar: "1. Els sis representants dels degans de facultat i directors d'escola seran elegits, per i entre ells mateixos, en una sessió del Claustre. Cada degà o director d'escola pot escriure en una papereta fins a un màxim de cinc noms. Quedaran elegits els sis que obtinguin el nombre de vots més gran 2. Els nou representants dels directors de departament i d'institut universitari seran elegits, per i entre ells mateixos, en una sessió del Claustre. Cada director pot escriure en una papereta fins a un màxim de set noms. Quedaran elegits els nou que obtinguin el nombre de vots més gran."

Un cop acabada la intervenció de la Secretària General, el Rector sol·licita la presentació de les candidatures corresponents i, a continuació, comença la votació en dues urnes distintes. Acabada la votació dels corresponents claustrals presents a la sala, es dipositen els vots per correu a l'urna corresponent.

Acabada la votació, es fa l'escrutini públic dels vots.

Atès que s'ha produït un empat a sis (entre el professor Lluís Pomar Gomà i la professora Maria Payeras Grau) en l'elecció dels representants dels directors de departament i institut universitari, per determinar el darrer titular i el primer suplent, es consulten les dades ofertes pel Servei de Personal per determinar l'antiguitat de cada un: resulta més antic el professor Lluís Pomar Gomà.

Vocals representants dels degans i directors de centre:

Titulars

1. Cuadrado Fernández, Perfecto (degà de la Facultat de Filosofia l Lletres): 8 vots

2. Puigjaner Trepat, Ramon (director de l'Escola Politècnica Superior): 7 vots

3. Tapia Fernández, Isabel (degana de la Facultat de Dret): 7 vots

4. Aguiló Fuster, Josep Ignasi (director de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials): 6 vots

5. Artigas Lelong, Berta (directora de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia): 6 vots

6. Salvà Mut, Francesca (degana de la Facultat d'Educació): 5 vots

Suplents

1. Garcias Gomila, Francesca (degana de la Facultat de Ciències): 4 vots

2. Pich Solé, Jordi (degà de la Facultat de Psicologia): 2 vots

Vocals representants dels directors de departament i institut universitari:

Titulars

1. Mas Vives, Joan (director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General): 14 vots

2. Servera Barceló, Mateu (director del Departament de Psicologia): 13 vots

3. Socias Salvà, Antoni (director del Departament d'Economia i Empresa): 12 vots

4. Tur Faúndez, María Nélida (directora del Departament de Dret Privat): 11 vots

5. Deyà Serra, Pere M. (director del Departament de Química): 9 vots

6. Morata Socias, Josep (director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts): 9 vots

7. Moreno Castillo, Isabel (directora del Departament de Biologia): 8 vots

8. Valverde Garcia, Llorenç (director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica): 8 vots

9. Pomar Gomà, Lluís (director del Departament de Ciències de la Terra): 6 vots

Suplents

1. Payeras Grau, Maria (directora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina): 6 vots

2. Mas Franch, Lluís (director del Departament de Física): 5 vots

3. Torres Marí, Francesc (director del Departament de Filosofia i Treball Social): 4 vots

4. Sánchez-Cuenca López, M. Pilar (directora del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia): 4 vots

1 vot en blanc

Punt 6: Elecció dels representants claustrals en el Consell de Govern

El Rector dóna la paraula a la Secretària General, que recorda que l'article 2.c) de la normativa que estableix la composició i el procediment d'elecció del Consell de Govern provisional de la UIB disposa que l'esmentat Consell serà compost per: vint representants claustrals dels diferents sectors de la comunitat universitària.

Aquest nombre es distribuirà de la forma següent:

¿ Vuit representants claustrals dels professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris (grup a), elegits per i entre els membres claustrals d'aquest col·lectiu.

¿ Dos representants claustrals de la resta de personal docent i investigador (grup b), elegits per i entre ells mateixos.

¿ Sis representants claustrals dels estudiants (grup c), elegits per i entre ells mateixos, garantida la participació dels tres cicles.

¿ Quatre representants del personal d'administració i serveis (grup d), elegits per i entre ells mateixos.

La Secretària General afegeix que el procediment de votació l'estableix l'article 4 de la normativa que s'ha d'aplicar.

Un cop acabada la intervenció de la Secretària General, el Rector sol·licita la presentació de les candidatures corresponents als diferents grups, i cicles en el cas dels alumnes. La votació es realitza únicament dels grups a) (professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris), b) (resta de personal docent i investigador), c) (estudiants) i d) (personal d'administració i serveis), ja que del grup d) (personal d'administració i serveis) el nombre de candidats, quatre, és igual al de llocs per cobrir, quatre.

A continuació, comença la votació en sis urnes distintes, i acabada la votació dels corresponents claustrals presents a la sala, es dipositen els vots per correu a les urnes corresponents i finalment els membres de la Mesa voten, també a les urnes corresponents.

Acabada la votació, es fa l'escrutini públic dels vots.

Atès que s'ha produït un empat a dos entre els senyors José Miguel Gómez García, Joan Llull Cabrer, Pere Sastre Fullana i Vicent Joan Torres Escandell en l'elecció dels tres representants dels estudiants de primer cicle, es fa públicament el sorteig per tal de determinar el claustral estudiant de primer cicle que en queda exclòs.

Fet el sorteig, la Secretària General anuncia els noms dels representants dels claustrals a la Junta de Govern.

Vocals representants dels professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris (grup a):

Titulars

1. Mesquida Cantallops, Joan Antoni (Departament de Filologia Catalana i Lingüística General): 53 vots

2. Cantarellas Camps, Catalina (Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts): 50 vots

3. Fontanet Nadal, Gabriel (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica): 46 vots

4. Fiol Arbós, Joan Jesús (Departament de Química): 42 vots

5. Juaneda Sampol, Catalina Nativitat (Departament d'Economia i Empresa): 40 vots

6. Llull Gilet, Antoni (Departament d'Economia i Empresa): 40 vots

7. Forteza Coll, Rafael Àngel (Departament de Química): 39 vots

8. Mus Amézquita, Maurici (Departament de Biologia): 38 vots

Suplents

1. Ramón Oliver Herrero (Departament de Física): 37 vots

2. M. Teresa Adame Obrador (Departament de Ciències de l'Educació): 37 vots

3. Miquel Rafael Tortella Feliu (Departament de Psicologia): 31 vots

4. Joan Fornós Astó (Departament de Ciències de la Terra): 29 vots

5. Maria Payeras Grau (Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina): 26 vots

6. Francesc Torres Marí (Departament de Filosofia i Treball Social): 16 vots

7. Miquel Josep Deyà Bauzà (Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts): 15 vots

8. Nicolau Dols Salas (Departament de Filologia Catalana i Lingüística General): 8 vots

Vocals representants de la resta de personal docent i investigador (grup b):

Titulars

1. Alberdi Castell, Rosa Maria (Departament d'Infermeria i Fisioteràpia): 26 vots

2. Rivas Yarza, Pedro Antonio (Departament d'Economia i Empresa): 24 vots

Suplents

1. Garí Ruiz, Ruth (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica): 4 vots

Vocals representants dels estudiants (grup c):

Titulars

Primer cicle

1. Gómez García, José Miguel (estudis d'Administració i Direcció d'Empreses): 2 vots

2. Llull Cabrer, Joan (estudis d'Administració i Direcció d'Empreses): 2 vots

3. Sastre Fullana, Pere (estudis d'Infermeria): 2 vots

Segon cicle

4. Garí Quetglas, Miquel (estudis de Biologia): 2 vots

5. Socias Reynés, Antoni (estudis de Biologia): 2 vots

Tercer cicle

6. Garau Rosselló, Carolina (estudis de Química): 2 vots

Suplents

Primer cicle

1. Vicent Joan Torres Escandell (estudis d'Informàtica de Sistemes): 2 vots

Segon cicle

4. ¿

5. ¿

Tercer cicle

6. Pons Bosch, Jordi (Ciències Històriques i Teoria de les Arts): 1 vot

Vocals representants del personal d'administració i serveis (grup d):

Titulars

1. Piña Saiz, Luis Francisco

2. Baltasar Quesada, M. Isabel

3. Barea Roig, Rafael

4. Prats Taberner, Bernat

Suplents

1. ¿

2. ¿

3. ¿

4. ¿

Punt 7: Aprovació de l'Acord de creació d'una comissió per a la reforma dels Estatuts

El Rector assenyala que amb l'ordre del dia es va fer arribar als claustrals la documentació corresponent a aquest punt. Afegeix que de conformitat amb la disposició transitòria segona de l'Acord de creació d'una comissió per a la reforma dels Estatuts s'estableix que: "A la primera sessió del nou Claustre s'aprovarà o modificarà aquest reglament. Les propostes de modificació s'han de fer d'acord amb el text aprovat per la Junta de Govern." En conseqüència, la Mesa del Claustre va establir un termini per presentar-hi esmenes fins a les 15 hores del dia 10 de juliol de 2002, mitjançant escrit lliurat al Registre General de la Universitat (Son Lledó, campus universitari) i adreçat a la Secretària General. Finalment, el Rector constata que ha transcorregut el termini sense que s'hi hagi presentat cap esmena. Per tant, el Rector indica que si en aquest moment cap claustral no fa objeccions explícitament a l'aprovació de l'Acord de creació d'una comissió per a la reforma dels Estatuts, s'aprovarà per assentiment (annex 2).

Punt 8: Elecció dels representants claustrals a la comissió per a la reforma dels Estatuts

Finalment, el Rector indica que de conformitat amb l'article 2.c) de la normativa que s'acaba d'aprovar resulta procedent elegir vuit claustrals:

a) Quatre de triats per i entre els claustrals del grup a) (professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris).

b) Un de triat per i entre els claustrals del grup b) (resta de personal docent i investigador).

c) Dos de triats per i entre els claustrals del grup c) (estudiants).

d) Un de triat per i entre els claustrals del grup d) (personal d'administració i serveis).

El Rector sol·licita la presentació de les candidatures corresponents i, a continuació, comença la votació dels grups grup a) (professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris) i c) (estudiants), ja que del grup b) (resta de personal docent i investigador) i d) (personal d'administració i serveis) el nombre de candidats, un, és igual al de llocs per cobrir, un. Es realitza la votació de la forma següent:

a) Els claustrals presents a la sala dels grups a) (professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris) i c) (estudiants) s'acosten a la Mesa, on hi ha tres urnes, dues per al grup a) i una per al grup c), i dipositen el vot a l'urna que els correspon.

b) Acabada la votació dels claustrals presents a la sala, es dipositen els vots per correu a les urnes corresponents.

c) Els membres de la Mesa voten en darrer lloc, també a les urnes corresponents.

Acabada la votació, es fa l'escrutini públic dels vots.

Efectuats els escrutinis, resulten elegits els vocals següents:

Professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris (4)

Francesca Salva Mut: 64 vots

Josep I. Aguiló Fuster: 56 vots

José Ángel Torres Lana: 47 vots

Josep Morata Socias: 36 vots

Francesca Garcias Gomila: 35 vots

Llorenç Valverde Garcia: 31 vots

Francisco J. Perales López: 26 vots

Lluís Ballester Brage: 8 vots

Resta de personal docent i investigador (1)

M. del Pilar Sánchez-Cuenca López

Estudiants (2)

Jordi Pons Bosch: 7 vots

Vicent Joan Torres Escandell: 6 vots

José Miguel Gómez García: 4 vots

Joan Llull Cabrer: 3 vots

PAS (1)

Rafael Barea Roig

Punt 9: Elecció dels representants claustrals dels estudiants al Consell d'Estudiants

Finalment, la Secretària General indica que seguint l'ordre del dia establert s'haurien d'elegir els representants dels estudiants al Consell d'Estudiants, però atès que el nombre d'estudiants que s'han d'elegir, segons l'article 145 dels Estatuts universitaris, és superior al nombre d'alumnes que formen part del Claustre (serà compost per: "un nombre de claustrals, entre els quals s'inclouran els representants d'aquests a la Junta de Govern, igual a la suma dels grups anteriors [un representant per estudi i un representant per cada facultat o escola]"), tots els claustrals del grup c) s'integraran automàticament al Consell d'Estudiants i no caldrà fer cap elecció.

1. Ballester Tamayo, Rafael (estudis de Filologia Hispànica)

2. Batlle Vallespir, Josep (estudis de tercer cicle)

3. Coll Cañelles, Miquel Àngel (Espai Jove) (estudis de Pedagogia)

4. Enseñat Rodríguez, Joan (estudis d'Economia)

5. Garau Rosselló, Carolina (estudis de tercer cicle)

6. Garí Quetglas, Miquel (estudis de Biologia)

7. Gómez García, José Miguel (estudis d'Administració i Direcció d'Empreses)

8. Gormariz Mendoza, Aina (estudis de Mestre)

9. Llull Cabrer, Joan (estudis d'Administració i Direcció d'Empreses)

10. Mateu Oliver, Àngel (Espai Jove) (estudis de Geografia)

11. Mba Abogo, Cèsar A. (estudis d'Economia)

12. Pons Bosch, Jordi (estudis de tercer cicle)

13. Ramon Rueda, Irene (Espai Jove) (estudis de Pedagogia)

14. Reverte Lorenzo, Juan Manuel (estudis de Física)

15. Riera Darder, Joana Maria (estudis de Bioquímica)

16. Rodríguez Martín, Susana (estudis de Fisioteràpia)

17. Sastre Fullana, Pere (estudis d'Infermeria)

18. Socias Reynés, Antoni (estudis de Biologia)

19. Torres Escandell, Vicent Joan (estudis d'Informàtica de Sistemes)

20. Vargas Herguezábal, Lida Ainara (estudis d'Infermeria)

En els distints processos electorals que han tingut lloc a la sessió del Claustre del dia d'avui s'han comptabilitzat els vots per correu rebuts de conformitat amb el procediment establert a l'article 14 de la normativa electoral i de representació de la Universitat per les Illes Balears. Han votat per correu, en tots o en alguns dels processos electorals, els senyors Alexandre Garcia Mas, Miquel À. Roca Bennàsar, Ramon Puigjaner Trepat, Rafael Crespí Cladera, Pablo V. Escribá Ruiz, Víctor Cerdà Martín, Jordi Lalucat Jo, Eugeni Aguiló Pérez i Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez.

Punt 10: Torn obert de paraules

No n'hi ha.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.40 hores. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.