Claustro

Contenido en el idioma por defecto

A les 11.10 h del dia 16 de desembre de 1998, a la sala d'actes de Son Lledó, es reuneix en sessió extraordinària el Claustre de la Universitat. El presideix el Rector. Una vegada comprovat el quòrum, s'obre la sessió.

Punt únic: Debat i, si escau, aprovació del projecte de reforma dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears

El Rector explica la mecànica de la sessió que ha estat objecte d'acord de la Mesa del Claustre a la reunió prèvia a la present sessió:

1. L'única esmena presentada dins el termini i en la forma establerts és una esmena d'addició a l'article 5: «La Universitat de les Illes Balears se sent compromesa amb la conservació del medi ambient a través d'una ètica ambiental solidària amb tots els pobles del món, que promogui la conservació de la biodiversitat i dels hàbitats i recursos naturals», que serà defensada pel primer signatari, doctor Joan Rita Larrucea, durant un màxim de deu minuts.

2. A continuació es procedirà a la votació de l'esmena, que serà a mà alçada. L'esmena quedarà incorporada al text de la reforma dels Estatuts si obté el vot favorable de la majoria absoluta.

3. Un cop votada l'esmena, la Secretària General farà una exposició del text de la reforma dels Estatuts de la UIB.

4. Finalment se sotmetrà a la votació preceptiva el text de la reforma, que requereix el vot favorable de la majoria absoluta del Claustre. El Rector indica que, atès que el nombre de claustrals és de 245, la majoria absoluta del Claustre la constitueixen 123 claustrals.

A continuació, el Rector dóna la paraula durant un màxim de deu minuts al doctor Joan Rita Larrucea perquè faci la defensa de l'esmena. A continuació, atès que no hi ha hagut sol·licituds d'intervenció per part dels claustrals, quan són les 11.25 h es passa a votar l'esmena, que obté 156 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions.

Tot seguit, la Secretària General inicia l'exposició de l'informe del projecte de reforma dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears (annex 1).

El Rector explica el procés de votació, que es durà a terme durant un termini de tres quarts d'hora. El vot es dipositarà en dues urnes, distribuïdes una de la lletra A a la L i l'altra de la M a la Z. A les 11.45 h comença la votació del projecte fins a les 12.30 h. Un cop acabada la votació s'incorporen els vots per correu i es fa el recompte total. El resultat de la votació és el següent: d'un escrutini de 185 vots, 161 són a favor, 13 en contra i 11 en blanc. Per tant, obtinguda la majoria absoluta requerida, s'aprova el projecte de reforma dels Estatuts (annex 2).

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.50 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.