Claustro

Contenido en el idioma por defecto

A les 10 hores del dia 20 de març de 2003, a la sala d'actes de Son Lledó, es reuneix en sessió extraordinària el Claustre de la Universitat. El presideix el Rector. Una vegada comprovat el quòrum, s'obre la sessió.

S'excusen d'assistir-hi els senyors Alexandre Garcia Mas, Pedro Miguel Lastra Cubel, Jordi Pich Solé, Luis Francisco Piña Saiz, Miquel Àngel Roca Bennàsar i Llorenç Valverde Garcia i les senyores Rut Garí Ruiz, Ana Belén Petro Balaguer i Ulrike Steinhaüsl Molar.

De forma prèvia, el Rector anuncia l'acord pres per la Mesa del Claustre reunida abans de començar aquesta sessió, relatiu a la suspensió del Claustre durant cinc minuts a les 12 hores per llegir un comunicat com a conseqüència de l'atac que aquest vespre s'ha produït a l'Iraq, que suposa l'inici de l'activitat bèl·lica. El Rector recorda que ja hi ha un antecedent d'aquestes característiques, produït el dia 22 de novembre de 2000, data de l'assassinat del senyor Ernest Lluch, catedràtic d'universitat d'Història Econòmica de la Universitat de Barcelona.

A continuació el Rector recorda el manifest elaborat fa un mes i mig i llegeix un nou manifest. Així mateix indica que comunicarà a la CRUE l'actuació duta a terme pel Claustre del dia d'avui en aquest sentit.

Punt únic: Aprovació, si escau, del projecte d'Estatuts

En primer lloc, el Rector vol agrair la feina feta als membres de la comissió per a la reforma dels Estatuts per a l'elaboració del nou text estatutari, el qual fou aprovat el dia 27 de febrer de 2003 per unanimitat del Consell de Govern i avui es presenta al Claustre per a l'aprovació definitiva (annex 1). També vol agrair la labor realitzada per les persones que han presentat les esmenes (un total de cinquanta) que avui es debatran (annex 2).

A continuació, la Secretària General exposa que de les cinquanta esmenes n'hi ha una partida que suposen una millora tècnica de la redacció i que han estat consensuades amb les persones que les han presentades i han estat acceptades per la comissió per a la reforma dels Estatuts. Aquestes esmenes s'analitzaran en primer lloc i porten com a núm. els 3, 7, 9, 14, 15, 16, 20, 25, 27, 29, 30, 38, 44, 45 i 49 i fan referència, respectivament, als articles 8.1.a), 17.b) i e), 30, 41.2, 10 i 11, 44, 45, 51.1, 73.b), 85.1, 90.1, 92.1, 113, 154 i 166.2 i a la disposició transitòria quarta.

Així mateix, la Secretària General constata una errada a l'article 148, concretament a l'apartat 3, en el qual ha de constar que la convocatòria de places per a la selecció de personal d'administració i serveis s'ha de publicar al BOE i al BOIB, tal com estableix l'article 75.2 de la LOU.

De la mateixa manera, també constata una errada a la rúbrica de la disposició addicional setena i indica quin és aquest canvi: «Foment de l'ús de formats informàtics oberts».

Finalment, la Secretària General constata que l'acceptació de l'esmena presentada a l'article 30, dedicat a la Junta Consultiva, també implica una reubicació d'aquest article, el qual actualment es troba situat a la secció dedicada als òrgans unipersonals i passarà a la secció dedicada als òrgans col·legiats del capítol II del títol I dels Estatuts (per tant, serà l'article 22, amb el consegüent canvi de numeració dels articles pertinents).

El Rector sotmet a votació les esmenes núm. 3, 7, 9, 14, 15, 16, 20, 25, 27, 29, 30, 38, 44, 45 i 49 i les errades constatades a l'article 148.3 i a la disposició addicional setena. Queden aprovades per unanimitat.

Seguidament s'inicia el debat de la resta d'esmenes.

1. La Secretària General planteja les esmenes núm. 1 i 2, que afecten els articles 4 i 7, i les defensa ella mateixa i les accepta en nom de la comissió per a la reforma dels Estatuts. Efectuada la votació pertinent, s'aproven per unanimitat.

2. La Secretària General planteja l'esmena núm. 4, relativa a l'article 10.3.a). El Rector dóna la paraula a la professora Francesca Garcias Gomila, que retira aquesta esmena i també les núm. 5, 10, 11, 12 i 13 (referents, respectivament, als articles 10.3, 31, 33, 36 i 39), ja que les quatre darreres es deriven de la núm. 5.

3. La Secretària General planteja l'esmena núm. 6, relativa a l'article 14, i explica que la comissió per a la reforma dels Estatuts va consensuar amb la professora Francesca Garcias Gomila aquesta esmena en el sentit següent:

¿ S'afegeix un darrer paràgraf al tercer apartat com a millora tècnica: «En tot cas es garantirà que el cinquanta-u per cent dels membres del Claustre, com a mínim, siguin funcionaris doctors dels cossos docents universitaris.»

¿ Es retiren els nombres de claustrals proposats per la professora Garcias per als sectors a) i d).

¿ Es retira la distribució entre alumnat de primer i segon cicle i alumnat de tercer cicle que es proposa al text estatutari elaborat per la comissió per a la reforma dels Estatuts.

La professora Francesca Garcias Gomila es mostra d'acord amb les indicacions donades per la Secretària General.

El Rector sotmet a votació l'esmena consensuada.

El resultat de la votació és d'una abstenció, un vot en contra i 164 vots a favor. Per tant, resta aprovada.

4. La Secretària General planteja l'esmena núm. 8, que afecta l'article 18, i diu que la comissió per a la reforma dels Estatuts l'accepta i també accepta suprimir la frase: «La condició de representant dels estudiants al Claustre es perd, a més, pel fet de canviar de circumscripció respecte a la qual s'és representant.» Afegeix que aquesta frase es podria incloure a la normativa electoral i de representació de la nostra universitat.

El Rector sotmet a votació l'esmena presentada, que s'aprova per unanimitat.

5. La Secretària General explica que l'esmena núm. 17, referent a l'article 46, no porta les vint signatures necessàries i que la comissió per a la reforma dels Estatuts no la va acceptar.

6. La Secretària General planteja l'esmena 18, referent a l'article 48.2.

El Rector dóna la paraula a la professora Francesca Garcias Gomila, que retira l'esmena i també la núm. 22 (referent a l'article 62.2) després dels debats mantinguts amb la comissió per a la reforma dels Estatuts.

7. La Secretària General planteja l'esmena núm. 19, referent a l'article 50.1, i indica que la comissió per a la reforma dels Estatuts accepta la part inicial (en el sentit que el personal contractat pugui ser designat vicedegà o subdirector), però no la part final de l'esmena.

El Rector sotmet a votació l'esmena presentada amb les indicacions manifestades per la Secretària General.

El resultat de la votació és de 9 abstencions, 7 vots en contra i 157 vots a favor. Per tant, és aprovada la incorporació de la primera part de l'esmena.

8. El Rector planteja l'esmena núm. 21, referent a l'article 59, i dóna la paraula al professor Rafel Crespí Cladera, que dóna una triple motivació a l'esmena presentada sobre la composició del consell de departament: adaptació a la LOU, model universitari i realitat universitària (implicacions reals o temes pràctics).

Li replica la Secretària General i explica la perspectiva que la comissió per a la reforma dels Estatuts té d'aquest tema. Indica que aquest és un tema molt debatut en el si de la comissió i que la redacció que s'ha donat a aquest article no vulnera la LOU en cap moment. Conclou la intervenció dient que la redacció de la LOU sobre aquest precepte no és bona i que tal vegada seria convenient millorar-la.

El Rector dóna la paraula al professor Pedro A. Rivas Yarza, que l'havia demanada prèviament i es manifesta en contra de l'esmena i subscriu les paraules de la Secretària General.

El Rector dóna la paraula al professor Josep I. Aguiló Fuster, que també havia demanat la paraula prèviament i explica les circumstàncies que fan diferent la nostra universitat.

Finalment intervé una altra vegada el professor Crespí Cladera per defensar l'esmena i demanar-hi el suport, alhora que afirma que tal vegada s'hi podria incloure un afegitó.

La Secretària General també reconeix que seria bo incloure un afegitó o puntualització a l'esmena en cas que prosperi.

El Rector sotmet a votació l'esmena presentada.

El resultat de la votació és de 26 abstencions, 115 vots en contra i 36 vots a favor. Per tant, és rebutjada.

9. La Secretària General planteja l'esmena núm. 23, que es refereix a l'article 66.2, i indica que la comissió per a la reforma dels Estatuts la va assumir.

El Rector sotmet a votació l'esmena presentada, que s'aprova per unanimitat.

10. El Rector planteja l'esmena núm. 24, referent a l'article 72, i dóna la paraula al professor Rafel Crespí Cladera, el qual explica la motivació d'aquesta esmena.

Li replica la Secretària General i exposa el parer de la comissió per a la reforma dels Estatuts. Afegeix que, per precaució, el Consell de Govern podria aprovar un reglament per treure l'ambigüitat que proposa el professor Crespí Cladera i que la comissió per a la reforma dels Estatuts es podria comprometre a presentar al Consell de Govern el reglament esmentat.

El professor Rafel Crespí Cladera intervé per dir que podria retirar l'esmena amb el compromís que aquesta ambigüitat s'elimini amb l'elaboració d'un reglament.

El Rector manifesta que està d'acord amb el plantejament del professor Crespí Cladera i el professor esmentat retira l'esmena presentada.

11. El Rector exposa la motivació de l'esmena 26, que afecta l'article 75, i assenyala que la presenta com a conseqüència de la intervenció que el professor Felicià Grases Freixedas va realitzar a la sessió del Consell de Govern del dia 27 de febrer de 2003 i de l'escrit que li adreçà l'IMEDEA.

La Secretària General indica que la comissió per a la reforma dels Estatuts va acceptar l'esmena.

A continuació, el Rector dóna la paraula al professor Joan Jordi Muntaner Guasp, que l'havia demanada de forma prèvia.

El Rector sotmet a votació l'esmena presentada.

El resultat de la votació és de 13 abstencions, 2 vots en contra i 155 vots a favor. Per tant, és aprovada.

12. La Secretària General planteja l'esmena núm. 28, referent a l'article 89.1, i indica que la comissió per a la reforma dels Estatuts ha adoptat la posició següent: les circumscripcions electorals es fixaran a la normativa electoral i de representació de la Universitat i les circumscripcions corresponents al Claustre es fixaran a l'article 91 dels Estatuts.

El Rector sotmet a votació l'esmena presentada amb les matisacions indicades per la Secretària General i s'aprova per unanimitat la proposta realitzada per la Secretària General.

13. La Secretària General planteja l'esmena núm. 31, referent a l'article 94.5, i indica que la comissió per a la reforma dels Estatuts ha acceptat l'esmena.

El Rector sotmet a votació l'esmena presentada, que s'aprova per unanimitat.

14. La Secretària General planteja l'esmena núm. 32, referent a l'article 96.7.

El Rector dóna la paraula a la professora Francesca Garcias Gomila, que la retira.

15. La Secretària General planteja l'esmena núm. 33, que es refereix a l'article 97.5, i indica que la comissió per a la reforma dels Estatuts ha adoptat la posició següent: «Tot professor funcionari dels cossos docents universitaris està adscrit a un departament. El personal docent i investigador contractat està adscrit, preferentment, a un departament.»

El Rector sotmet a votació l'esmena presentada amb les matisacions indicades per la Secretària General i s'aprova per unanimitat la proposta de la Secretària General.

16. La Secretària General planteja l'esmena núm. 34, que afecta l'article 99.

El Rector dóna la paraula a la professora Francesca Garcias Gomila, que retira l'esmena presentada.

17. La Secretària General planteja l'esmena núm. 35, referent a l'article 108, i reconeix que la redacció de l'esmena és millor, però que regular totes les comissions per seleccionar el personal docent i investigador contractat pot ser perillós, ja que es podria fer un nou decret de professorat i llavors hi hauria desavinences. Afegeix que la postura de la comissió per a la reforma dels Estatuts és acceptar que no es reguli cap comissió i que la composició i la regulació es produeixin mitjançant un reglament aprovat pel Consell de Govern. Per tant, la comissió va acordar d'acceptar la segona proposta que es planteja en aquesta esmena. Per tant, la Secretària General proposa una nova redacció del tercer apartat d'aquest article, que coincidiria amb la redacció que dóna per a aquest mateix apartat l'esmena núm. 35, ja que sembla més convenient no detallar als Estatuts les comissions que han de resoldre els concursos per al professorat contractat. Per tant, la redacció proposada per a l'article 108.3 és la següent:

«3. El Consell de Govern aprovarà les comissions que han de resoldre els concursos per a la provisió de places de personal docent i investigador contractat, a proposta del departament, institut universitari de recerca o centre competent, d'acord amb la normativa autonòmica vigent.

»El Consell de Govern definirà també les comissions encarregades de resoldre els concursos en els supòsits de provisió de places de forma interina, tant per al personal docent i investigador contractat com per al personal funcionari dels cossos docents universitaris, i en designarà els membres a proposta del departament, institut universitari de recerca o centre competent.»

El Rector sotmet a votació la proposta de la Secretària General, que s'aprova per unanimitat.

18. La Secretària General planteja l'esmena núm. 36, referent a l'article 110, i indica que amb aquesta esmena es varen recollir suggeriments que s'havien fet arribar a la comissió per a la reforma dels Estatuts, ja que la redacció de la LOU semblava un poc ambigua i es considerava necessari millorar-la.

El Rector sotmet a votació l'esmena presentada.

El resultat de la votació és de dues abstencions i 164 vots a favor. Per tant, resta aprovada.

19. La Secretària General planteja l'esmena núm. 37, que fa referència a l'article 111, i indica que la comissió per a la reforma dels Estatuts va assumir que s'establís la durada del mandat dels membres de la comissió que ha de resoldre les reclamacions contra les propostes de les comissions dels concursos d'accés.

El Rector sotmet a votació la proposta realitzada per la Secretària General, que s'aprova per assentiment.

20. La Secretària General planteja l'esmena núm. 39, referent a l'article 120, i indica que la comissió per a la reforma dels Estatuts la va assumir.

El Rector sotmet a votació l'esmena presentada, que s'aprova per unanimitat.

21. La Secretària General planteja l'esmena núm. 40, que fa referència a l'article 133. Indica que es va arribar a una redacció consensuada amb la professora Francesca Garcias Gomila: «1. Per cada assignatura s'han de fer dues convocatòries ordinàries d'avaluació, de conformitat amb el Reglament acadèmic. 2. Amb caràcter excepcional, el Consell de Govern pot concedir fins a dues convocatòries extraordinàries, segons el que es preveu al Reglament acadèmic.»

El Rector sotmet a votació la proposta consensuada, que s'aprova per unanimitat.

22. La Secretària General planteja l'esmena núm. 41, referent a l'article 142.1.

El Rector dóna a la paraula al senyor Vicent Joan Torres Escandell, el qual fa una defensa de l'esmena com a portaveu del Consell d'Estudiants i indica que l'esmentat òrgan la va aprovar.

La Secretària General indica que la comissió per a la reforma dels Estatuts està d'acord amb el contingut de l'esmena.

El Rector sotmet a votació l'esmena presentada, que s'aprova per unanimitat.

23. El Rector planteja les esmenes 42 i 43, que afecten l'article 143.1 i són presentades, respectivament, pel senyor Vicent Joan Torres Escandell i José Miguel Gómez García.

En primer lloc, el Rector dóna la paraula al senyor Vicent Joan Torres Escandell, que n'exposa la motivació i indica que també va ser aprovada pel Consell d'Estudiants.

Seguidament el Rector dóna la paraula al senyor José Miguel Gómez García, que explica l'esmena i n'exposa la motivació.

Els replica la Secretària General i indica que la comissió per a la reforma dels Estatuts considera que ha estat un fracàs no poder obtenir una proposta única sobre la composició del Consell d'Estudiants, que no s'hagin pogut consensuar, en definitiva, les dues esmenes presentades, ja que no s'ha arribat a una posició comuna respecte d'alguna de les esmenes.

A continuació intervenen, demanada prèviament la paraula, el professor Antoni Llull Gilet i el senyor Juan Manuel Reverte Lorenzo, que s'adhereix a la posició del senyor José Miguel Gómez Garcia.

El Rector afegeix que, atès que els representants de cada postura no es posen d'acord, s'haurà de votar quina de les dues esmenes s'accepta. Afegeix que hi ha una petició de votació secreta per part dels alumnes Joana Isabel Genovart i Emilio Mauleón Méndez.

A les 12 hores la sessió del Claustre se suspèn per realitzar una concentració davant Son Lledó i llegir un comunicat com a conseqüència de l'atac produït a l'Iraq.

A les 12.20 hores es reobre la sessió del Claustre.

El Rector recorda, respecte a les dues esmenes que s'estan discutint, que hi ha hagut sol·licitud de votació secreta i que, per tant, la votació es realitzarà en aquesta modalitat.

A continuació el Rector dóna la paraula per darrera vegada al senyor Vicent Joan Torres Escandell i al senyor José Miguel Gómez García, que lamenten la confrontació de posicions o postures.

El Rector explica la mecànica de la votació i indica que a l'esmena presentada pel senyor Torres Escandell li correspondrà la lletra A i a la presentada pel senyor Gómez Garcia, la B, i que la papereta en blanc significarà que el votant no es decanta per cap proposta i que accepta el text proposat per la comissió per a la reforma dels Estatuts.

Un cop realitzada la votació en dues urnes diferents (A-L i M-Z) i realitzat l'escrutini pertinent, el resultat de la votació és el següent: 66 vots a favor de la proposta A (del senyor Vicent Joan Torres Escandell), 74 vots a favor de la proposta B (del senyor José Miguel Gómez García), 33 abstencions i un vot nul.

Per tant, s'aprova l'esmena núm. 43, presentada pel senyor Gómez García.

Finalment el Rector indica que espera que el resultat de la votació no sigui un element de conflicte sinó d'avinença.

24. La Secretària General planteja l'esmena núm. 46, referent a l'article 196.1.

El Rector dóna la paraula a la professora Francesca Garcias Gomila, que dóna les gràcies a la comissió per a la reforma dels Estatuts, a la Secretària General, al Rector i a totes les persones que li han donat suport. També lamenta el dia en què ens trobam i que algunes persones no hagin volgut posar la seva signatura al costat de la seva. Seguidament defensa l'esmena i considera que és una errada tècnica no acceptar-la, perquè considera que no s'han de posar límits a les funcions del Consell Social.

Li replica la Secretària General i explica la reflexió que la comissió per a la reforma dels Estatuts ha fet sobre aquesta esmena: si ha redactat així aquest article i no accepta l'esmena és fet expressament; si s'han posat límits a la intervenció del Consell Social és una protesta, unes potadetes, al protagonisme que la LOU dóna a aquest òrgan en detriment del Claustre.

El Rector intervé per fer una reflexió sobre el Consell Social i per proposar una redacció alternativa i consensuada de l'incís final del primer punt de l'article 196, que l'esmena pretén suprimir, i proposa substituir la paraula «limitarà», que sembla excloent, per «se centrarà». Per tant, la redacció proposada per a l'incís esmentat és: «La intervenció del Consell Social se centrarà en els aspectes economicofinancers de la iniciativa, sense incidir en la finalitat o organització del govern i l'administració de l'entitat que s'ha de crear.»

La professora Francesca Garcias Gomila i la Secretària General, com a presidenta de la comissió per a la reforma dels Estatuts, accepten la proposta realitzada pel Rector.

El Rector sotmet a votació la proposta consensuada, que s'aprova per unanimitat.

25. La professora Francesca Garcias Gomila retira l'esmena núm. 47, que fa referència a la disposició addicional cinquena.

26. El Rector planteja l'esmena núm. 48, referent a la inclusió d'una nova disposició addicional novena, i indica que és producte de l'esmena núm. 26, referent al canvi d'ubicació de l'article dedicat a l'ICE.

Seguidament se sotmet a votació l'esmena, que s'aprova per unanimitat.

27. La professora Francesca Garcias Gomila retira l'esmena núm. 50, referent a la disposició transitòria novena.

El Rector indica que, un cop debatudes i votades les esmenes presentades, és procedent votar tot el text en conjunt.

El Rector sotmet a votació el text estatutari presentat. El resultat de la votació és el següent: 2 vots en blanc, 8 vots en contra i 155 vots a favor. Per tant, els Estatuts queden aprovats (annex 3).

Finalment, el Rector agraeix la feina feta a la comissió per a la reforma dels Estatuts i a les persones que han presentat esmenes i lamenta els vots en contra d'alguns estudiants.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.15 hores. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.