Claustro

Contenido en el idioma por defecto

A les 16.10 h del dia 21 d'abril de 1997, a la sala d'actes de Son Lledó, es reuneix en sessió extraordinària el Claustre de la Universitat. El presideix el Rector. Una vegada comprovat el quòrum, s'obre la sessió.

Punt 1: Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors

La Secretària General llegeix les actes de les sessions extraordinàries dels dies 22 de maig i 19 de desembre de 1996, que s'aproven per assentiment.

Punt 2: Debat i, si escau, aprovació del nou text de la disposició addicional cinquena dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears

El Rector informa els claustrals que els va enviar una carta explicant la importància d'aquesta sessió en què es presenta, novament, a votació el nou text de la disposició addicional cinquena dels Estatuts, que es va presentar a la sessió del dia 22 de maig de 1996 i que s'ha adjuntat com a documentació a la convocatòria d'aquesta sessió. També diu el Rector que no hi haurà debat, atès que no s'ha presentat cap esmena ni sol.licitud per participar-hi.

Seguidament el Rector assenyala que aquesta disposició s'ha d'aprovar per majoria absoluta (segons el que disposa l'article 201 dels Estatuts), per la qual cosa són necessaris 135 vots a favor, atès que el nombre de claustrals és de 268.

El Rector explica el sistema de votació, que hi ha tres paperetes, una on consta <<sí>>, una altra on consta <<no>> i una tercera on consta <<en blanc>>. També diu que es posaran dues urnes, una de la lletra A a la L i una altra de la M a la Z, i que es dóna un temps de vint minuts per votar.

Demana la paraula el senyor Moranta per preguntar si la votació es podrà fer a mà alçada. El Rector li respon dient que la Mesa del Claustre ja va entendre a la sessió del 22 de maig passat que, tot i que no es tracta d'una votació de persones, és més adient que sigui una votació secreta, i també a la sessió d'avui la Mesa del Claustre s'ha manifestat en el mateix sentit. Per tant, la votació serà secreta.

Seguidament demana la paraula el senyor Jaume Bueno per demanar si hi pot haver debat. Li respon el Rector dient que juntament amb la convocatòria d'aquesta sessió es va enviar l'acord de la Mesa del Claustre de 21 de març de 1997 sobre el procediment i termini per enviar esmenes al text de la disposició addicional cinquena, i llegeix l'acord. Per tant, no hi ha debat, atès que no s'han presentat esmenes i no s'ha sol.licitat.

Es passa a votar, primer els claustrals presents, després s'obren els vots per correu i finalment voten els membres de la Mesa del Claustre. Un cop la Mesa ha fet l'escrutini, es comunica el resultat de la votació, que és el següent: dels 220 vots emesos, n'hi han 173 a favor, 22 en contra, 24 en blanc i un de nul. Per tant, s'aprova la nova disposició addicional cinquena.

Punt 3: Acord, si escau, sobre la necessitat de fer una revisió dels Estatuts, condicionat a les previsions de l'article 12 de la LRU

El Rector explica que es passarà a votar aquest tercer punt de l'ordre del dia, amb el benentès que el resultat de la votació, si és positiu, està condicionat a l'entrada en vigor de la disposició addicional cinquena, que serà un cop s'hagi publicat al BOCAIB.

També explica el sistema de votació, que és el mateix que per al punt anterior, i assenyala que aquest punt s'ha d'aprovar per majoria simple, d'acord amb els articles 14 i 15 del Reglament del Claustre.

A continuació es passa a votar, primer voten els claustrals presents, després s'obren els vots per correu i finalment voten els membres de la Mesa del Claustre. Un cop la Mesa ha fet l'escrutini, es comunica el resultat de la votació, que és el següent: dels 207 vots emesos, n'hi han 163 a favor, 19 en contra, 17 en blanc i 8 de nuls. Per tant, s'aprova l'acord.

El Rector explica que els 8 vots nuls responen a la utilització de les paperetes de la votació anterior.

Per tant, s'aprova la necessitat de fer una revisió dels Estatuts, condicionada a les previsions de l'article 12 de la LRU.

Punt 4: Informe del Rector

El Rector comença la intervenció dient que a la revista Informació UIB , que s'ha posat a l'abast a l'entrada de la sala d'actes, s'hi reprodueix el discurs que va pronunciar a la compareixença parlamèntaria, en què va exposar l'estat i la necessitat de la Universitat.

Tot seguit fa una breu reflexió sobre el resultat de les transferències, que varen venir acompanyades d'una bona dotació, que servirà per corregir els dèficits històrics d'aquesta universitat. Tot i així manifesta que, de cara al futur, el nostre govern haurà de fer un esforç econòmic envers la Universitat.

Seguidament fa un repàs del pressupost per a 1997, de la seva distribució, i assenyala que la partida d'inversions plurianuals de 197 milions de pessetes la gestiona la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. També informa dels increments més rellevants, com és el destinat a la plantilla, a la formació del PAS i del PDI, al manteniment del campus, per la qual cosa s'ha tret a concurs el manteniment integral, a la salut laboral i al servei mèdic, a les beques pròpies de la Universitat i a les inversions en equipament.

Finalment diu que tot i així, a la compareixenca parlamentària va dir que el pressupost de la UIB no arriba a la mitjana d'altres universitats.

Seguidament el Rector diu que la Universitat ha fet un gran esforç per tenir una bona qualitat, tot i que el pressupost no l'acompanya, i el resultat de les enquestes sobre la qualitat docent demostra la bona qualitat de la nostra universitat.

El Rector entra a explicar amb més deteniment alguns punts: el document de plantilles de professorat; el Pla de millora del personal d'administració i serveis, que comença amb l'inici del concurs de trasllat per seguir amb el concurs oposició, també explica les eleccions dels alumnes per elegir els representants als òrgans de govern i lamenta que el nivell de participació sigui inferior al d'altres universitats i que hagin quedat llocs vacants. Tot seguit parla de les instal.lacions esportives, del nou multiaulari que s'ha de construir per a quatre o cinc mil alumnes i del projecte de l'àrea de serveis que es traurà a concurs perquè sigui finançada amb capital privat. També parla de la carretera i dels problemes per aconseguir una entrada al campus que no danyi el medi ambient.

Seguidament el Rector diu que ja fa quasi dos anys de la seva gestió universitària i que en queden dos més per acabar el mandat i queden per engegar el nous estudis, atès que les modificacions als plans d'estudis ja han estat aprovades per la Junta de Govern. A continuació fa una valoració dels nous estudis respecte del nombre d'estudiants que marxen a estudiar fora de l'illa. Diu que la UIB té mancança en les branques de ciències de la salut i en les branques d'enginyeria, però que les universitats han de tenir diversitat i s'han de potenciar els títols propis. En tot cas, segons els Estatuts i la LRU, és el Consell Social que ha de proposar els nous estudis a la CAIB. Explica que aquest curs s'ha de fer una prospecció de viabilitat dels nous estudis, que ja està iniciada.

Seguidament explica les modificacions que es faran als estudis de tercer cicle. També explica el Projecte de Llei de ciència i tecnologia de la CAIB i el Projecte de Llei del Consell Social. En aquest punt informa de la proposta d'un conveni de les universitats que són úniques a la seva comunitat autònoma.

Finalment explica un pla d'objectius per tal d'assolir una recerca bàsica i aplicada, una gestió àgil i flexible, i diu que a la reunió de presidents dels consells socials que va tenir lloc a la UIB s'equiparava la qualitat universitària amb la qualitat empresarial. També és objectiu connectar la Universitat amb la societat que l'envolta. Finalment diu que s'ha de fer un pla estratègic per assolir la universitat del futur i que està obert a rebre esmenes en aquest sentit.

Punt 5: Torn obert de paraules

No n'hi ha.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 18.20 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.

El Secretari General llegeix el nom de les candidatures presentades (annex 4):

Sr. Víctor Homar Santaner
Sra. Berta Paz Lourido

Un cop efectuada la votació, que es realitza tal com s'ha fet anteriorment, es fa l'escrutini públicament i en veu alta de les dues eleccions.

Un cop acabat l'escrutini de l'elecció de representants dels claustrals del grup b) al Consell de Govern, el Rector indica que han votat dinou persones i assenyala quin ha estat el resultat de la votació:

Sra. M. Pilar Sánchez-Cuenca López 12 vots
Sr. Carlos Moreno Gómez 11 vots
Sra. Balbina Nogales Fernández 7 vots
Sr. Felip Riera Palou 7 vots
Sr. Pedro Antonio Rivas Yarza 1 vot

El Rector indica que els representants claustrals de la resta de personal docent i investigador són la senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López i el senyor Carlos Moreno Gómez, per aquest ordre. Seguidament afegeix que s'ha produït un empat entre la senyora Balbina Nogales Fernández i el senyor Felip Riera Palou i que segons les disposicions de l'article 45.1 de la normativa electoral l'empat es resoldrà consultant l'antiguitat. Afegeix que es podria resoldre ara mateix i així es desfaria l'empat i ja quedaria enllestit l'ordre de suplència.

Realitzades les consultes pertinents amb les persones afectades per l'empat, s'efectua l'ordre de suplència segons el nombre de vots obtinguts, el qual resta d'aquesta manera:

1. Sra. Balbina Nogales Fernández
2. Sr. Felip Riera Palou
3. Sr. Pedro Antonio Rivas Yarza

Seguidament es realitza l'escrutini en veu alta i públicament de les eleccions de representants del grup b) a la Mesa del Claustre.

Un cop acabat l'escrutini, el Rector indica quin ha estat el resultat de la votació: han votat 19 persones i la senyora Berta Paz Lourido ha aconseguit 11 vots i el senyor Víctor Homar Santaner n'ha obtingut 8. Per tant, el Rector proclama la senyora Berta Paz Lourido vocal de la Mesa del Claustre en representació del grup b) (resta de personal docent i investigador) i afegeix que el senyor Víctor Homar Santaner n'és el suplent.

En aquest punt, el Rector demana si algú té cap prec o pregunta i, atès que no n'hi ha cap, tanca la sessió.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 10.25 hores. De totes les quals coses, com a Secretari, don fe.