Claustro

Contenido en el idioma por defecto

A les 13.05 hores del dia 23 de febrer de 2005, a la sala d'actes de Son Lledó, es reuneix en sessió extraordinària el Claustre amb la circumscripció afectada, corresponent als estudiants, tal com preveu l'article 41.7 de l'Acord normatiu 6377/2003, de 5 de novembre, pel qual s'aprova la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears. La presideix el Rector.

S'excusen d'assistir-hi el professor Joan David Janer Torrens i el senyor Francesc Ripoll Juaneda.

Abans de començar la sessió, el Rector recorda que, d'acord amb les previsions de l'article 47.1 de la normativa electoral, la Mesa del Claustre, a la sessió del dia 17 de gener de 2005, va acordar de convocar únicament la circumscripció afectada, en aquest cas els representants claustrals dels estudiants (grup c), perquè elegeixin llurs representants al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre.

Punt únic: Elecció de representants claustrals del grup c) al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre

El Rector dóna la benvinguda als nous claustrals i els indica que en primer lloc s'efectuarà l'elecció dels dos representants claustrals d'aquest grup a la Mesa del Claustre, ja que cal substituir els representants dels estudiants elegits en el moment oportú: un d'ells ja no forma part de la Mesa perquè va acabar els estudis i l'altre, el senyor José Miguel Gómez García, ja no es va presentar a les eleccions de claustrals i, per tant, després d'aquesta elecció, tampoc ja no serà membre del Claustre.

Es reparteix el model de presentació de candidatura i es demana que els candidats presentin l'escrit al Secretari General.

El Secretari General llegeix el nom de les candidatures presentades (annex 1):

Sra. Paula Pérez Villaverde
Sr. Joan Enseñat Rodríguez

Sra. Estefanía Campayo Milán
Sr. Antonio de Villalonga Zaforteza
Sr. Jordi Escandell Roig

Un cop efectuada la votació, que es realitza cridant per ordre alfabètic els claustrals perquè dipositin el vot dins l'urna, un cop acreditats amb algun document identificatiu davant la Mesa del Claustre, es fa l'escrutini públicament i en veu alta.

Un cop acabat l'escrutini, el Rector indica quin ha estat el resultat de la votació:

Sra. Paula Pérez Villaverde 25 vots
Sra. Estefanía Campayo Milán 20 vots
Sr. Joan Enseñat Rodríguez 9 vots
Sr. Antonio de Villalonga Zaforteza 7 vots
Sr. Jordi Escandell Roig 3 vots

Es fa constar que hi ha hagut un vot en blanc i no s'han computat dos vots, ja que s'han atorgat a dos claustrals que no han presentat la candidatura.

Per tant, el Rector proclama, provisionalment, la senyora Paula Pérez Villaverde i la senyora Esfefanía Campayo Milán vocals de la Mesa del Claustre en representació del grup c) (estudiants) i afegeix que l'ordre de suplència serà el següent:

1. Sr. Joan Enseñat Rodríguez 9 vots
2. Sr. Antonio de Villalonga Zaforteza 7 vots
3. Sr. Jordi Escandell Roig 3 vots

El Rector felicita les candidates elegides i es produeix la substitució pertinent de vocals representants dels estudiants. Al mateix temps, el Rector agraeix als senyors Joan Llull Cabrer i José Miguel Gómez García la tasca desenvolupada mentre han estat membres d'aquest òrgan.

Tot seguit, el Rector llegeix el contingut de l'article 42.1.e) de la normativa electoral i indica que els representants claustrals dels estudiants han d'elegir set representants al Consell de Govern, garantida la participació dels tres cicles.

Seguidament afegeix que, d'acord amb les previsions de l'article 43.1.c) de la normativa electoral, hi ha d'haver tres claustrals del primer cicle, tres claustrals del segon cicle i un claustral del tercer cicle; cada un ells ha de ser elegit per i entre els estudiants de cada cicle, i tots els estudiants claustrals són elegibles; els claustrals poden marcar un màxim de tres, tres i un noms de claustrals del grup c) ¿segons el cicle corresponent¿, i quedaran elegits els tres, tres i un claustrals que obtinguin el nombre de vots més gran, dins cada cicle.

Així mateix recorda que, d'acord amb el contingut de l'article 43.2 de la normativa electoral, els claustrals han de presentar la seva candidatura mitjançant el model d'escrit que s'ha repartit i lliurar-lo al Secretari General. A l'últim indica que en aquesta elecció no és permès el vot anticipat, per la qual cosa si un claustral no és present a la sala, no pot votar.

De la mateixa manera, afegeix que si el nombre de candidatures presentades és igual al nombre de llocs per cobrir, es proclamaran automàticament els candidats presentats sense necessitat de fer cap elecció.

Finalment el Rector indica que en comptes de realitzar les tres eleccions, corresponents una a cada cicle, al mateix temps, aquestes eleccions es faran una darrere l'altra, però l'escrutini es realitzarà un cop efectuades les tres eleccions.

El Rector demana que els candidats que vulguin presentar llur candidatura a primer cicle presentin l'escrit corresponent al Secretari General.

El Secretari General llegeix el nom de les candidatures presentades (annex 2):

Primer cicle

Antonio de Villalonga Zaforteza
Jordi Escandell Roig
Bartomeu Coll Bosch
Guillem Colom Montero
Joan Jiménez Llinàs

S'efectua la votació, que es realitza cridant per ordre alfabètic només els claustrals del primer cicle.

Seguidament el Rector demana que els candidats que vulguin presentar llur candidatura a segon cicle presentin l'escrit corresponent al Secretari General.

El Secretari General llegeix el nom de les candidatures presentades (annex 3):

Segon cicle

Aina M. Vidal Font
Pau Cortès Mascaró
Manuel Oliva Cervera
Jaume Ferragut Fiol
Joan Enseñat Rodríguez

S'efectua la votació, que es realitza tal com s'ha fet amb els representants del primer cicle.

Tot seguit, el Rector demana que els candidats que vulguin presentar llur candidatura a tercer cicle presentin l'escrit corresponent al Secretari General.

El Secretari General llegeix el nom de les candidatures presentades (annex 4):

Tercer cicle

Antonia Martín Perdiz

El Rector recorda que, tal com s'ha indicat abans, atès que s'ha presentat una sola persona per al càrrec, la senyora Antonia Martín Perdiz queda proclamada automàticament sense necessitat de fer cap elecció.

Seguidament es realitza l'escrutini de les eleccions de representants dels claustrals de primer cicle al Consell de Govern, que es fa en veu alta i públicament.

Un cop acabat l'escrutini, el Rector indica quin ha estat el resultat de la votació:

Primer cicle

Guillem Colom Montero 19 vots
Bartomeu Coll Bosch 18 vots
Joan Jiménez Llinàs 18 vots
Antonio de Villalonga Zaforteza 4 vots
Jordi Escandell Roig 2 vots

Així mateix, es fa constar que dos claustrals que no havien presentat la candidatura han obtingut un vot cadascun, per la qual cosa aquests vots no es computen.

Tot seguit es realitza l'escrutini de les eleccions de representants dels claustrals de segon cicle, que es fa de la mateixa manera que l'anterior.

Segon cicle

Manuel Oliva Cervera 10 vots
Aina M. Vidal Font 6 vots
Pau Cortès Mascaró 5 vots
Jaume Ferragut Fiol 5 vots
Joan Enseñat Rodríguez 5 vots

Es fa constar que un claustral que no havia presentat la candidatura ha obtingut un vot, per la qual cosa no es computa el vot.

Seguidament el Rector indica que hi ha un triple empat a cinc vots entre els senyors Pau Cortès Mascaró, Jaume Ferragut Fiol i Joan Ensenyat Rodríguez per determinar el tercer titular i l'ordre de suplència. Per això, el Rector indica que aquest empat s'ha de resoldre tal com determina l'article 45.1 de la normativa electoral, és a dir, s'ha de realitzar un sorteig.

Efectuat el sorteig, segons el qual el tercer representant és el senyor Pau Cortès Mascaró, el Rector indica que els representants claustrals dels estudiants de primer cicle són el senyor Guillem Colom Montero, el senyor Bartomeu Coll Bosch i el senyor Joan Jiménez Llinàs, per aquest ordre; els de segon cicle són el senyor Manuel Oliva Cervera, la senyora Aina M. Vidal Font i el senyor Pau Cortès Mascaró, també per aquest ordre; i la representant del tercer cicle serà la senyora Antonia Martín Perdiz. Seguidament afegeix que, segons el nombre de vots obtinguts, s'ha efectuat l'ordre de suplència. Ha quedat d'aquesta manera:

Primer cicle

1. Antonio de Villalonga Zaforteza
2. Jordi Escandell Roig

Segon cicle

1. Joan Enseñat Rodríguez
2. Jaume Ferragut Fiol

Tercer cicle

¿

El senyor Manuel Oliva Cervera intervé per demanar sobre la provisionalitat dels membres elegits i el senyor Miquel Àngel Capó Navarro demana sobre l'establiment de suplents en el cas de la proclamació automàtica de candidats. Els contesta el Rector.

En aquest punt, el Rector tanca la sessió i felicita els representants elegits.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.15 hores. De totes les quals coses, com a Secretari, don fe.