Claustro

Contenido en el idioma por defecto

A les 12.05 hores del dia 24 de novembre de 2004, a la sala d'actes de Son Lledó, es reuneix en sessió ordinària el Claustre de la Universitat. El presideix el Rector. Una vegada comprovat el quòrum, s'obre la sessió.

S'excusen d'assistir-hi la senyora Francina M. Orfila Sintes, la doctora M. Dolors Forteza Forteza, la doctora Francesca Lladó Pol, la senyora M. Pilar Sánchez-Cuenca López, la doctora Gisèle Marty Broquet, la senyora Magdalena Crespí Capó, la senyora Margalida Galmés Santandreu, la doctora Margalida Gili Planas, la senyora Magdalena Catrain González, el doctor Antoni Llull Gilet, el senyor Jesús Molina Mula, el senyor Vicent Joan Torres Escandell, el senyor Pedro M. Lastra Cubell, el senyor Àngel Oliva Pascual-Vaca i el doctor Sergio Alonso Oroza.

De forma prèvia, el Rector anuncia que la Mesa del Claustre, reunida abans de començar aquesta sessió, ha acordat d'acceptar el torn de paraula sol·licitat pel doctor Gonzalo Lozano Arnica de conformitat amb les previsions de l'article 13 del Reglament del Claustre constituent.

Punt 1: Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors (16-XII-2002, 20-III-2003, 5-V-2004 i 28-V-2004)

El Rector indica que es varen trametre les actes de les quatre sessions anteriors juntament amb la convocatòria d'aquest Claustre. El Claustre aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 16 de desembre de 2002 i de les sessions extraordinàries dels dies 20 de març de 2003, 5 de maig de 2004 i 28 de maig de 2004.

Punt 2: Informe del president del Claustre

El Rector recorda als membres del Claustre que una de les funcions corresponents al Rector és informar al Claustre de les activitats desenvolupades durant el darrer any. Per tant, llegeix l'informe pertinent (annex 1).

Punt 3: Informe de la Síndica de Greuges

El Rector dóna la paraula a la Síndica de Greuges, senyora Montserrat Casas Ametller, la qual indica que la compareixença davant el Claustre és per donar compliment a les previsions de l'article 86.5 dels Estatuts, el qual estableix, entre altres funcions de la Síndica de Greuges: la de presentar al Claustre una memòria anual sobre les seves actuacions, incloent-hi els suggeriments, les propostes i les advertències que se'n derivin. En conseqüència, llegeix l'informe preceptiu (annex 2).

El Rector li agraeix l'informe elaborat i la feina feta.

Punt 4: Torn obert de paraules

El Rector recorda, com ha dit abans, que el doctor Gonzalo Lozano Arnica ha presentat una sol·licitud per intervenir en aquest torn de paraules, seguint les previsions de l'article 13 del Reglament del Claustre constituent, i que la Mesa del Claustre ha admès la sol·licitud indicada.

El Rector dóna la paraula al doctor Gonzalo Lozano Arnica, el qual manifesta que la seva intervenció serà sobre l'ús del cotxe al campus i concretament sobre dos punts molt concrets:

En primer lloc, manifesta l'ús incorrecte del cotxe que es fa al campus, atès que sovint quan s'aparca es fa obstaculitzant el pas. Indica que aquest fet és una qüestió de valors i demostra una manca de respecte envers la resta d'usuaris: conductors i vianants. Seguidament indica que l'actuació de l'equip de govern d'aquesta universitat davant aquest problema no és l'adequada, atès que ha tolerat i tolera la pràctica que ara es denuncia.

En segon lloc, el doctor Gonzalo Lozano Arnica critica la manca d'espai destinat a aparcaments adequats reservats per al personal de la Universitat.

Finalment i com a conclusió de la seva intervenció, el doctor Lozano Arnica realitza dues peticions molt concretes: que es dissenyin mesures efectives per evitar l'obstaculització del trànsit i que es reservin aparcaments per al personal de la Universitat.

El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient contesta la intervenció anterior.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.20 hores. De totes les quals coses, com a Secretari, don fe.