Claustro

Contenido en el idioma por defecto

A les 10 h del dia 26 de maig de 1999, a la sala d'actes de Son Lledó, es reuneix en sessió extraordinària el Claustre de la Universitat.

Punt 1: Constitució del nou Claustre

Comprovat el quòrum, el president del Claustre, doctor Josep Miró Nicolau, obre la sessió i es constitueix el nou Claustre.

Punt 2: Informació sobre els processos d'elecció

El president del Claustre dóna la paraula a la Secretària General, la qual indica quantes votacions es realitzaran avui, quin serà l'ordre d'aquestes votacions, i explica el procediment que se seguirà en cada una: normativa que les regula, nombre de representants per elegir, nombre màxim de noms que es poden votar, paperetes, urnes on es pot dipositar el vot i escrutini.

Assenyala que, de forma general en totes les eleccions, els claustrals es podran acostar a la Mesa i, un cop identificats pels membres d'aquesta, dipositaran el vot a les urnes que els corresponguin.

D'altra banda, també emfatitza que, d'acord amb els articles 89.3 dels Estatuts de la Universitat («Tot elector podrà votar un nombre igual o menor dels tres quarts per excés del nombre de representants que corresponguin al sector en què està enquadrat») i 29.2 de l'Acord normatiu 4435/1999, de 29 de març (FOU núm. 159, de 30 de març), pel qual s'aprova la normativa electoral i de representació de la Universitat de les Illes Balears («Per garantir una major representativitat, els electors poden votar un nombre igual o menor dels tres quarts per excés del nombre de representants que correspongui al sector en què estan enquadrats. Aquesta xifra s'ha d'especificar a la papereta amb tota claredat»), s'aplica escrupolosament la fórmula dels tres quarts en excés a l'hora de marcar els noms votats en totes les eleccions en què s'elegeixen representants als òrgans col·legiats. És per això que en alguns processos electorals no coincideix el nombre de noms de claustrals que es poden votar amb el nombre de representants que aquell col·lectiu ha de tenir.

Així mateix, recorda que en cada papereta s'indica clarament el nombre de representants que ha d'elegir cada circumscripció o col·lectiu i el nombre de vots que es poden marcar. Subratlla, així mateix, que les paperetes en les quals consti un nombre major de votats del que es pot marcar, seran considerades nul·les.

Finalment assenyala que en totes les eleccions de representants als òrgans col·legiats els empats que es puguin produir es resoldran d'acord amb les previsions del reformat article 30 de la normativa electoral i de representació: quedaran proclamats els candidats en funció de la seva antiguitat, excepte en el cas dels estudiants, que serà mitjançant sorteig.

Punt 3: Elecció dels membres titulars i suplents dels grups a) (professors pertanyents als cossos docents de la Universitat i assimilats), b) (ajudants, becaris i professors associats), c) (estudiants) i d) (personal d'administració i serveis) de la Mesa del Claustre

La Secretària General pren la paraula per recordar que l'article 6 del Reglament del Claustre, fet públic mitjançant la Resolució del Rectorat 175/1986, disposa que seran vocals electes de la Mesa del Claustre:

1. Cinc vocals, triats per i entre els claustrals del grup a).
2. Un vocal, triat per i entre els claustrals del grup b).
3. Dos vocals, triats per i entre els claustrals del grup c).
4. Un vocal, triat per i entre els claustrals del grup d).

Així mateix, recorda que aquest mateix precepte assenyala que per cada vocal de la Mesa hi haurà un suplent, que s'elegirà en el moment de l'elecció del titular corresponent. Per tant, el nombre corresponent de vocals més votats de cada circumscripció seran els titulars, i llurs suplents seran, per ordre decreixent, el mateix nombre de vocals que ha d'elegir cada circumscripció. Per tant, l'ordre dels diferents membres elegits respondrà, de més alt a més baix, al nombre de vots obtinguts, i d'aquesta manera les substitucions s'hauran d'adequar a l'ordre establert.

Un cop acabada la intervenció de la Secretària General, comença la votació. Es realitza de la forma següent:

a) Els claustrals presents a la sala del grup a) (professors pertanyents als cossos docents de la Universitat i assimilats) s'acosten a la part dreta de la Mesa, on hi ha dues urnes (A-L i M-Z), i dipositen el vot a l'urna que els correspon.

b) Els claustrals presents a la sala dels grups b) (ajudants, becaris i professors associats), c) (estudiants) i d) (personal d'administració i serveis) s'acosten a la part esquerra de la Mesa, on hi ha tres urnes (una per a cada grup), i dipositen el vot a l'urna que els correspon.

c) Acabada la votació dels claustrals presents a la sala, es dipositen els vots per correu a les urnes corresponents.

d) Els membres de la Mesa voten en darrer lloc, també a les urnes corresponents.

Acabada la votació, es fa l'escrutini públic dels vots.

Efectuats els escrutinis, resulten elegits els vocals següents:

Vocals representants dels professors pertanyents als cossos docents de la Universitat i assimilats (grup a):

Titulars

M. Dolors Forteza Forteza (Ciències de l'Educació) (68 vots)
Lluís Pomar Gomà (Ciències de la Terra) (64 vots)
José Ángel Torres Lana (Dret Privat) (61 vots)
Gloria Gallego Caminero (Infermeria ¿en constitució) (47 vots)
Magdalena Gianotti Bauzà (Biologia Fonamental i Ciències de la Salut) (46 vots)

Suplents

Joana Maria Seguí Aznar (Filologia Espanyola, Moderna i Llatina) (44 vots)
Juan Miguel Monterrubio Prieto (Filologia Espanyola, Moderna i Llatina) (17 vots)
Pere M. Deyà Serra (Química) (9 vots)
Camilo José Cela Conde (Filosofia) (8 vots)
Miquel Duran Pastor (Ciències Històriques i Teoria de les Arts) (7 vots)

Vocal representant dels ajudants, becaris i professors associats (grup b):

Titular

Margarita Miró Julià (Ciències Matemàtiques i Informàtica) (7 vots)

Suplent

Joana Maria Ramis Morey (Biologia Fonamental i Ciències de la Salut) (5 vots)

Vocals representants dels estudiants (grup c):

Titulars

Gaspar Mesquida Galmés (estudis de Mestre) (39 vots)

Bernat Vidal Arbona (estudis de Dret) (39 vots)

Suplents

Maria Magdalena Garcia Gual (estudis de Pedagogia) (19 vots)
Martí Juaneda Roca (estudis d'Història) (19 vots)

Vocal representant del personal d'administració i serveis (grup d):

Titular

José Miguel Mellado Gordo (15 vots)

Suplent

Margalida Mas Barceló (6 vots)

Punt 4: Constitució de la nova Mesa del Claustre

Un cop fet l'escrutini de la votació relativa als representants claustrals a la Mesa del Claustre, es constitueix la nova Mesa del Claustre amb els membres titulars acabats d'elegir, la qual s'encarregarà de les restants votacions que tindran lloc el dia d'avui. Els membres de la Mesa del Claustre que no han estat reelegits i que no tenen la condició de claustral surten de la sala d'actes un cop constituïda la nova Mesa.

Punt 5: Elecció del càrrec de Rector de la Universitat de les Illes Balears

El nou president del Claustre, doctor José Á. Torres Lana, dóna la paraula a la Secretària General, la qual assenyala que els articles 30, 31, 32 i 33 del Reglament del Claustre i 20, 21, 22 i 23 de la normativa electoral i de representació de la Universitat de les Illes Balears determinen els requisits i les característiques d'aquest procés electoral. Seguint aquestes disposicions, indica que l'únic candidat al càrrec de Rector, el catedràtic d'universitat Llorenç Huguet Rotger, disposarà d'un termini màxim de seixanta minuts per fer la seva intervenció; acabada aquesta, només tindran dret a respondre a les al·lusions directes i personals aquells claustrals que se sentin al·ludits.

La Secretària General recorda que la votació s'ha d'efectuar amb les paperetes normalitzades amb el nom imprès de l'únic candidat presentat i que aquestes paperetes seran les úniques vàlides en el moment de fer la votació, tret de les dels vots per correu, que es podran fer també en papereta manuscrita o mecanografiada. Les paperetes que no siguin en blanc o nominals es declararan nul·les.

Finalment assenyala que el candidat presentat quedarà proclamat si el nombre de vots és superior a un terç dels electors. Per tant, i de conformitat amb el tercer punt de l'Acord de la Comissió Electoral del dia 14 de maig de 1999, el quòrum d'elecció va quedar fixat, d'acord amb els articles 88.1 dels Estatuts i 15.3 de la normativa electoral i de representació, en noranta, que és el nombre de vots necessaris per ser proposat al càrrec de Rector de la UIB, atès que el nombre d'electors claustrals és de dos-cents seixanta-vuit.

El doctor Llorenç Huguet comença la seva intervenció i exposa el seu programa electoral.

Acabada la intervenció del doctor Huguet, té lloc la votació, sota l'ordre següent: a) els claustrals presents, segons l'ordre en què s'acostin a la Mesa; b) els vots per correu; i c) els membres de la Mesa.

La votació, efectuada mitjançant tres urnes (A-F, G-O i P-Z), acaba quaranta-cinc minuts després de començada.

Acabada la votació, es realitza l'escrutini públic dels vots. El resultat és el següent:

Nombre total de claustrals: 268.
Nombre de vots emesos: 262.
Nombre de vots nuls: 1
Nombre de vots en blanc: 65.
Nombre de vots a favor del candidat doctor Llorenç Huguet Rotger: 196.

Per tant, el Claustre proposarà el nom del doctor Llorenç Huguet Rotger com a Rector d'aquesta universitat per als propers quatre anys.

Punt 6: Elecció dels membres titulars dels grups a) (professors pertanyents als cossos docents de la Universitat i assimilats), b) (ajudants, becaris i professors associats), c) (estudiants) i d) (personal d'administració i serveis) de la Junta de Govern

El president de la Mesa del Claustre explica breument la mecànica de la votació.

Acabada la votació, es fa l'escrutini públic dels vots.

Atès que s'ha produït un empat a quatre (entre els senyors Álvaro Areal Padilla, Xavier Ferrer Cortada, Macià Ferrer Mas i Fernando Rubio Aguiló) en l'elecció dels representants dels estudiants de primer cicle, es fa públicament el sorteig per tal de determinar el quart representant dels estudiants de primer cicle.

Fet el sorteig, la Secretària General anuncia els noms dels representants dels claustrals a la Junta de Govern.

Vocals representants titulars dels professors pertanyents als cossos docents de la Universitat i assimilats (grup a):

Gabriel Fontanet Nadal (Ciències Matemàtiques i Informàtica) (74 vots)
Maria Barceló Crespí (Ciències Històriques i Teoria de les Arts) (69 vots)
Felicià Grases Freixedas (Química) (58 vots)
C. Nativitat Juaneda Sampol (Economia i Empresa) (49 vots)
Margalida Gili Planas (Psicologia) (48 vots)
Isabel Maria Aguiló Pons (Ciències Matemàtiques i Informàtica) (39 vots)
Josep Lluís Ballester Mortes (Física) (36 vots)
Diego Sabiote Navarro (Filosofia) (34 vots)

Vocal representant titular dels ajudants, becaris i professors associats (grup b):

M. Miquela Morlà Garcias (Ciències de l'Educació) (7 vots)

Vocals representants titulars dels estudiants (grup c):

Primer cicle

Josep M. Huguet Pons (estudis de Mestre) (18 vots)
Vicent Marí Suñer (estudis d'Informàtica de Gestió) (18 vots)
Maria Fuster Simó (estudis de Ciències Empresarials) (17 vots)
Xavier Ferrer Cortada (estudis de Turisme) (15 vots)

Segon cicle

Francesca Salvà Cerdà (estudis de Filologia Catalana) (11 vots)
Fernando Monar Lora (estudis d'Economia) (10 vots)
Mercedes Yolanda Cabello Vives (estudis de Biologia) (10 vots)

Tercer cicle

David Pons Florit (4 vots)

Vocals representants titulars del personal d'administració i serveis (grup d):

Rafael Barea Roig (17 vots)
Maria Verd Crespí (16 vots)
Luis Francisco Piña Saiz (14 vots)
Bernat Prats Taberner (14 vots)

Punt 7: Elecció dels membres suplents dels grups a) (professors pertanyents als cossos docents de la Universitat i assimilats), b) (ajudants, becaris i professors associats), c) (estudiants) i d) (personal d'administració i serveis) de la Junta de Govern

Punt 8: Elecció dels representants dels estudiants claustrals al Consell d'Estudiants

El president de la Mesa del Claustre indica que, per tal d'estalviar temps als claustrals i atesa l'hora que s'ha fet, la Mesa ha acordat que els dos darrers punts de l'ordre del dia es desenvoluparan al mateix temps; per tant, simultàniament tindran lloc les eleccions dels representants suplents dels claustrals a la Junta de Govern i les dels representants dels estudiants claustrals al Consell d'Estudiants. Assenyala que l'únic inconvenient serà que hi haurà més paperetes i més urnes (vuit en total).

Un cop acabades les votacions, es fa l'escrutini públic dels vots. Atès que s'ha produït un empat a cinc (entre els professors Pau Ballester Balaguer, Camilo José Cela Conde, Antoni Miralles Socias, Lluís Mas Franch i Antoni Martínez Taberner) per determinar els dos darrers suplents del grup a) a la Junta de Govern, es consulten les dades ofertes pel Servei de Personal per determinar l'antiguitat de cada un.

De la mateixa manera i vists els empats produïts en les eleccions de representants suplents del grup c) a la Junta de Govern, la Secretària General fa el sorteig públic per determinar quin serà el primer suplent dels estudiants de primer cicle i quin serà el tercer representant dels estudiants de segon cicle, atès l'empat a tres (entre els senyors Martí Juaneda Roca, Gabriel Simonet Pons i Maria Garcia Gual) per cobrir aquest lloc.

Un cop resolts els empats, la Secretària General anuncia els noms dels representants suplents dels distints col·lectius a la Junta de Govern.

Vocals representants suplents dels professors pertanyents als cossos docents de la Universitat i assimilats (grup a):

Remedios Roqueta Buj (Dret Públic) (16 vots)
Luis Manuel Vegas Alonso (Economia i Empresa) (12 vots)
Maria Pilar Roca Salom (Biologia Fonamental i Ciències de la Salut) (8 vots)
Pere M. Deyà Serra (Química) (7 vots)
Joana Maria Petrus Bey (Ciències de la Terra) (6 vots)
Vicenç A. Barros Bonnín (Economia i Empresa) (6 vots)
Lluís Mas Franch (Física) (5 vots)
Camilo José Cela Conde (Filosofia) (5 vots)

Vocal representant suplent dels ajudants, becaris i professors associats (grup b):

Jaume Flexas Sans (Biologia) (6 vots)

Vocals representants suplents dels estudiants (grup c):

Primer cicle

Rafael Joan Ramon Pallicer (estudis d'Economia) (17 vots)
Gaspar Mesquida Galmés (estudis de Mestre) (17 vots)
Armando Fernández Romero (estudis de Mestre) (16 vots)
Macià Ferrer Mas (estudis d'Infermeria) (15 vots)

Segon cicle

Miquel Àngel Capó Navarro (estudis de Filosofia) (9 vots)
Carlos Cuevas Sedano (estudis de Filologia Hispànica) (8 vots)
Martí Juaneda Roca (estudis d'Història) (4 vots)

Tercer cicle

Francesc Oliver Rullan (4 vots)

Vocals representants suplents del personal d'administració i serveis (grup d):

Miquel Albert Clar Matheu (17 vots)
M. Pilar Lafont Nuño (15 vots)
M. Glòria Salom Piñol (14 vots)
Miquel Àngel Piqueras Garcia (14 vots)

Seguidament, la Secretària General anuncia el nom dels representants claustrals elegits per al Consell d'Estudiants:

1. Joan Ferrer Fiol (estudis de Psicologia) (36 vots)
2. Virgínia Abraham Orte (estudis de Ciències Empresarials) (34 vots)
3. Bartomeu Antich Luque (estudis de Matemàtiques) (34 vots)
4. Emilio Gallardo Rojas (estudis de Ciències Empresarials) (34 vots)
5. Sara Jarillo López (estudis d'Infermeria) (34 vots)
6. Gaspar Mesquida Galmés (estudis de Mestre) (34 vots)
7. David Bauzà Fuster (estudis de Dret) (33 vots)
8. Joan E. Capellà Cervera (estudis de Geografia) (33 vots)
9. Miquel Àngel Capó Navarro (estudis de Filosofia) (33 vots)
10. Carlos Cuevas Sedano (estudis de Filologia Hispànica) (33 vots)
11. Macià Ferrer Mas (estudis d'Infermeria) (33 vots)
12. Francesc J. Forteza Bennàsar (estudis de Treball Social) (33 vots)
13. María de la Paz González Marí (estudis de Biologia) (33 vots)
14. Xenia Pinar Rivera (estudis d'Història de l'Art) (33 vots)
15. Ramón de la Iglesia Vidal (estudis d'Informàtica de Sistemes) (32 vots)
16. Armando Fernández Romero (estudis de Mestre) (32 vots)
17. Gabriel Pujol Bauzà (estudis de Psicologia) (32 vots)
18. Rafael Joan Ramon Pallicer (estudis d'Economia) (32 vots)
19. Catalina M. Trobat Sbert (estudis d'Educació Social) (32 vots)
20. Jordi Vidal Busquets (estudis de Turisme ¿títol propi) (32 vots)
21. Catalina Mas Andreu (estudis d'Història de l'Art) (31 vots)
22. Bernat Vidal Arbona (estudis de Dret) (31 vots)
23. Idoia Ribas Marino (estudis de Dret) (20 vots)
24. Álvaro Areal Padilla (estudis d'Administració i Direcció d'Empreses) (19 vots)
25. Catalina Maria Bennàsar Beltran (estudis de Pedagogia) (19 vots)
26. Maria Magdalena Garcia Gual (estudis de Pedagogia) (19 vots)
27. Fernando Rubio Aguiló (estudis de Dret) (19 vots)
28. Pablo Jaén Mercadal (estudis d'Administració i Direcció d'Empreses) (18 vots)
29. Guillermo Sánchez Cifre (estudis de Dret) (18 vots)

Així mateix, el president de la Mesa del Claustre recorda que, d'acord amb l'article 145.1.c) dels Estatuts, s'integren al Consell d'Estudiants els representants dels alumnes claustrals a la Junta de Govern, que són els següents:

Primer cicle

Josep M. Huguet Pons (estudis de Mestre) (18 vots)
Vicent Marí Suñer (estudis d'Informàtica de Gestió) (18 vots)
Maria Fuster Simó (estudis de Ciències Empresarials) (17 vots)
Xavier Ferrer Cortada (estudis de Turisme) (15 vots)

Segon cicle

Francesca Salvà Cerdà (estudis de Filologia Catalana) (11 vots)
Fernando Monar Lora (estudis d'Economia) (10 vots)
Mercedes Yolanda Cabello Vives (estudis de Biologia) (10 vots)

Tercer cicle

David Pons Florit (4 vots)

En els distints processos electorals que han tingut lloc a la sessió del Claustre del dia d'avui s'han comptabilitzat els vots per correu rebuts de conformitat amb el procediment establert a l'article 14 de la normativa electoral i de representació de la Universitat per les Illes Balears. Han votat per correu, en tots o en alguns dels processos electorals, els senyors Gabriel Janer Manila, Felicià Grases Freixedas, Jaume Pons Morro, Isabel Tapia Fernández, Lluís Garau Juaneda, Vicenç Barros Bonnín, M. Antònia Garcia Sastre, Rosario Huesa Vinaixa, Eduard Petitpierre Vall, Francesc X. Capó Parrilla, Joan J. Muntaner Guasp, Josep Lluís Ferrer Gomila, Rafael Crespí Cladera, Francesca Serra Vich, Andreu Palou Oliver, Antoni Socias Salvà, Lluís Pomar Gomà, Jaume Flexas Sans, M. Antònia Palou Oliver, Marina Subirà Polo, Catalina Bennàsar Beltran, J. Alejandro Soro Perenyi, Xavier Ferrer Cortada i Javier Jiménez González.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 16.30 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.