Claustro

Contenido en el idioma por defecto

A les 11.05 hores del dia 28 de maig de 2004, a la sala de juntes de Son Lledó, es reuneix en sessió extraordinària el Claustre amb la circumscripció afectada, corresponent als degans i directors d'escola, tal com preveu l'article 41.7 de l'Acord normatiu 6377/2003, de 5 de novembre, pel qual s'aprova la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears. La presideix el Rector.

Abans de començar la sessió, el Rector recorda que, d'acord amb les previsions de l'article 41.7 de la normativa electoral, la Mesa del Claustre, a la sessió del dia 19 de maig de 2004, va acordar de convocar únicament la circumscripció afectada, en aquest cas els degans i directors d'escola, perquè elegeixin llurs representants al Consell de Govern.

Seguidament el Rector explica que a la darrera sessió del Claustre, que tingué lloc el passat 5 de maig, els representants claustrals dels grups b) (resta de personal docent i investigador) i d) (personal d'administració i serveis) i els directors de departament i institut universitari de recerca varen elegir llurs representants al Consell de Govern. Afegeix que amb els representants que surtin elegits avui ja es podrà constituir el nou Consell de Govern.

Punt únic: Elecció de representants dels degans i directors d'escola al Consell de Govern

El Rector llegeix el contingut de l'article 42.1.f) de la normativa electoral i indica que els representants dels degans i directors d'escola han d'elegir set representants al Consell de Govern.

Seguidament afegeix que, d'acord amb les previsions de l'article 44.1 de la normativa electoral, cada degà o director pot marcar un màxim de sis noms i quedaran elegits els set que obtinguin el nombre de vots més gran.

Finalment recorda que, d'acord amb el contingut de l'article 44.3 de la normativa electoral, els degans i directors d'escola han de presentar la seva candidatura mitjançant el model d'escrit que s'ha repartit i lliurar-lo al Secretari General. A l'últim indica que en aquesta elecció no és permès el vot anticipat, per la qual cosa si algun degà o director d'escola no és present a la sala no pot votar.

El Rector explica quina és la interpretació que varen realitzar la Mesa del Claustre, constituïda en Mesa Electoral a la sessió del Claustre del passat 5 de maig, i la Comissió Electoral, reunida ahir, de l'article 45.1 de la normativa electoral referent a la resolució d'empats al Consell de Govern, i explica breument la reclamació que va presentar la doctora Josefa Donoso Pardo contra la proclamació provisional de representants dels directors de departament i institut universitari de recerca al Consell de Govern que es va fer al Claustre del passat 5 de maig, efectuada com a conseqüència de la interpretació que va realitzar la Mesa del Claustre de l'article esmentat.

Seguidament el Rector demana que els candidats que vulguin presentar llur candidatura presentin l'escrit corresponent al Secretari General.

El Secretari General llegeix el nom de les candidatures presentades (annex 1):

Dr. Eugeni Aguiló Pérez

Sr. Joan Ernest de Pedro Gómez

Dr. Nicolau Dols Salas

Dra. M. Dolors Forteza Forteza

Dra. Francesca Garcias Gomila

Dr. Pedro A. Munar Bernat

Dr. Gabriel Oliver Codina

Dr. Margalida Payeras Llodrà

Dr. Francesc Sastre Albertí

Dr. Miquel Rafael Tortella Feliu

Abans de començar la votació, el senyor Eugeni Aguiló Pérez indica que no està d'acord amb la prohibició d'exercir el vot anticipat en aquesta elecció, perquè si una persona està malalta o està de viatge no pot votar, i com a norma general és permès el vot anticipat a les altres eleccions. Li contesta el Rector.

Un cop efectuada la votació, es fa l'escrutini en veu alta i públicament.

Un cop acabat l'escrutini, el Rector indica quin ha estat el resultat de la votació:

Dra. M. Dolors Forteza Forteza 8 vots

Dr. Gabriel Oliver Codina 8 vots

Dra. Francesca Garcias Gomila 6 vots

Sr. Joan Ernest de Pedro Gómez 6 vots

Dra. Margalida Payeras Llodrà 5 vots

Dr. Miquel Rafael Tortella Feliu 5 vots

Dr. Eugeni Aguiló Pérez 4 vots

Dr. Nicolau Dols Salas 4 vots

Dr. Pedro A. Munar Bernat 3 vots

Dr. Francesc Sastre Albertí 3 vots

El Rector indica que dels set llocs que s'han de cobrir, els sis primers són clars, però que hi ha un doble empat (a 4 vots) per elegir els darrer titular i per saber quin serà el primer suplent. La Mesa del Claustre resol tots els empats produïts.

Una vegada resolts els empats, el Rector indica que els set representants dels degans i directors d'escola al Consell de Govern que queden proclamats provisionalment són, per aquest ordre, els següents:

1. Dra. M. Dolors Forteza Forteza (degana de la Facultat d'Educació).

2. Dr. Gabriel Oliver Codina (director de l'Escola Politècnica Superior).

3. Dra. Francesca Garcias Gomila (degana de la Facultat de Ciències).

4. Sr. Joan Ernest de Pedro Gómez (director de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia).

5. Dra. Margalida Payeras Llodrà (directora de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials).

6. Dr. Miquel Rafael Tortella Feliu (degà de la Facultat de Psicologia).

7. Dr. Eugeni Aguiló Pérez (degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials).

Seguidament afegeix que, segons el nombre de vots obtinguts, s'ha efectuat l'ordre de suplència. Ha quedat d'aquesta manera:

1. Dr. Nicolau Dols Salas (degà de la Facultat de Filosofia i Lletres).

2. Dr. Pedro A. Munar Bernat (degà de la Facultat de Dret).

3. Dr. Francesc Sastre Albertí (director de l'Escola Universitària de Turisme).

Proclamats, provisionalment, els representants titulars i suplents dels degans i directors d'escola, el Rector tanca la sessió i felicita els representants elegits.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.05 hores. De totes les quals coses, com a Secretari, don fe.