Claustro

Contenido en el idioma por defecto

A les 8.50 hores del dia 5 de maig de 2004, a la sala d'actes de Son Lledó, es reuneix en sessió extraordinària el Claustre amb la circumscripció afectada, corresponent als membres del personal d'administració i serveis, tal com preveu l'article 41.7 de l'Acord normatiu 6377/2003, de 5 de novembre, pel qual s'aprova la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears. La presideix el Rector.

Abans de començar la sessió, el Rector recorda que, d'acord amb les previsions de l'article 47.1 de la normativa electoral, la Mesa del Claustre, a la sessió del dia 28 d'abril de 2004, va acordar de convocar únicament la circumscripció afectada, en aquest cas els representants claustrals del personal d'administració i serveis (grup d), perquè elegeixin llurs representants al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre.

Seguidament el Rector explica que, després d'aquesta sessió, els representants claustrals del grup b) (resta de personal docent i investigador) elegiran llurs representants al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre, i que, més tard, els directors de departament i d'institut universitari de recerca elegiran llurs representants al Consell de Govern. Finalment, explica per què no s'han convocat els representants del grup a) (professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris) i del grup c) (estudiants), quan acaben el mandat i quan tindran lloc les eleccions per elegir llurs representants.

Punt únic: Elecció de representants claustrals del grup d) al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre

El Rector llegeix el contingut de l'article 42.1.e) de la normativa electoral i indica que els representants claustrals del personal d'administració i serveis han d'elegir quatre representants al Consell de Govern.

Seguidament afegeix que, d'acord amb les previsions de l'article 43.1.d) de la normativa electoral, els claustrals poden marcar un màxim de tres noms de claustrals del grup d) i quedaran elegits els quatre claustrals que obtinguin el nombre de vots més gran.

Finalment recorda que, d'acord amb el contingut de l'article 43.2 de la normativa electoral, els claustrals han de presentar la seva candidatura mitjançant el model d'escrit que s'ha repartit i lliurar-lo al Secretari General. A l'últim indica que en aquesta elecció no és permès el vot anticipat, per la qual cosa si un claustral no és present a la sala, no pot votar.

El Rector dóna la paraula a l'assessor jurídic, el qual diu que si el nombre de candidatures presentades és igual al nombre de llocs per cobrir es proclamaran automàticament els candidats presentats sense necessitat de fer cap elecció.

El Rector demana que els candidats que vulguin presentar llur candidatura presentin l'escrit corresponent al Secretari General.

El Secretari General llegeix el nom de les candidatures presentades (annex 1):

Sr. Luis Fco. Piña Saiz.

Sra. Maria Isabel Baltasar Quesada.

Sr. Rafael Barea Roig.

Sr. Francesc Escanellas Garcias.

Atès que el nombre candidats presentats és igual al nombre de llocs per cobrir, el Rector assenyala que queden proclamats, provisionalment, els senyors Luis Fco. Piña Saiz, Rafael Barea Roig i Francesc Escanellas Garcias i la senyora Maria Isabel Baltasar Quesada, representants dels claustrals del grup d) al Consell de Govern.

Seguidament el Rector indica que cal efectuar l'elecció del representant dels claustrals del grup d) a la Mesa del Claustre.

Es reparteix el model de presentació de candidatura i es demana que els candidats presentin l'escrit al Secretari General.

El Secretari General llegeix el nom de l'única candidatura presentada (annex 2): la del senyor José Miguel Mellado Gordo.

Atès que només hi ha un lloc per cobrir en aquesta elecció, el Rector proclama, provisionalment, el senyor José Miguel Mellado Gordo vocal de la Mesa del Claustre en representació del personal d'administració i serveis claustral.

En aquest punt, el Rector tanca la sessió i felicita els representants elegits.

A les 10.05 hores del dia 5 de maig de 2004, a la sala d'actes de Son Lledó, es reprèn la sessió extraordinària del Claustre amb la circumscripció corresponent a la resta de personal docent i investigador (grup b), tal com preveu l'article 41.7 de l'Acord normatiu 6377/2003, de 5 de novembre, pel qual s'aprova la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears. La presideix el Rector.

Abans de començar la sessió, el Rector recorda que, d'acord amb les previsions de l'article 47.1 de la normativa electoral, la Mesa del Claustre, a la sessió del dia 28 d'abril, va acordar de convocar únicament la circumscripció afectada, en aquest cas els representants claustrals de la resta de personal docent i investigador (grup b), perquè elegeixin llurs representants al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre.

Seguidament el Rector explica que, abans d'aquesta sessió, els representants claustrals del grup d) (personal d'administració i serveis) han elegit llurs representants al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre, i que, després, els directors de departament i d'institut universitari de recerca elegiran llurs representants al Consell de Govern. Finalment, explica per què no s'han convocat els representants del grup a) (professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris) i del grup c) (estudiants), quan acaben el mandat i quan tindran lloc les eleccions per elegir llurs representants.

Punt únic: Elecció de representants claustrals del grup b) al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre

El Rector llegeix el contingut de l'article 42.1.e) de la normativa electoral i indica que els representants claustrals de la resta de personal docent i investigador han d'elegir dos representants al Consell de Govern.

Seguidament afegeix que, d'acord amb les previsions de l'article 43.1.b) de la normativa electoral, els claustrals poden marcar un màxim de dos noms de claustrals del grup b) i quedaran elegits els dos claustrals que obtinguin el nombre de vots més gran.

Finalment recorda que, d'acord amb el contingut de l'article 43.2 de la normativa electoral, els claustrals han de presentar la seva candidatura mitjançant el model d'escrit que s'ha repartit i lliurar-lo al Secretari General. A l'últim indica que en aquesta elecció no és permès el vot anticipat, per la qual cosa si un membre no és present a la sala, no pot votar.

El Rector demana que els candidats que vulguin presentar llur candidatura presentin l'escrit corresponent al Secretari General.

El Secretari General llegeix el nom de les candidatures presentades (annex 3):

Sra. Berta Paz Lourido.

Sra. M. del Carme Rotger Pons.

Sra. Margalida Miró Bonet.

Sr. Carlos Moreno Gómez.

Sra. Gloria Gallego Caminero.

Un cop efectuada la votació, que es realitza cridant per ordre alfabètic els claustrals perquè dipositin el vot dins l'urna, es fa l'escrutini en veu alta i públicament.

Un cop acabat l'escrutini, el Rector indica quin ha estat el resultat de la votació:

Sr. Carlos Moreno Gómez 15 vots

Sra. Margalida Miró Bonet 12 vots

Sra. M. del Carme Rotger Pons 5 vots

Sra. Gloria Gallego Caminero 3 vots

Sra. Berta Paz Lourido 3 vots

Així mateix, es fa constar que hi ha hagut dos vots per a un claustral que no havia presentat la candidatura.

El Rector indica que els representants claustrals de la resta de personal docent i investigador són el senyor Carlos Moreno Gómez i la senyora Margalida Miró Bonet, per aquest ordre. Seguidament afegeix que, segons el nombre de vots obtinguts, s'ha efectuat l'ordre de suplència. Ha quedat d'aquesta manera:

1. Sra. M. del Carme Rotger Pons

2. Sra. Gloria Gallego Caminero

3. Sra. Berta Paz Lourido

El Rector indica que el desempat produït entre les senyores Gallego Caminero i Paz Lourido s'ha resolt tal com determina l'article 45.1 de la normativa electoral, és a dir, s'ha consultat l'antiguitat en el cos respectiu.

Seguidament el Rector indica que cal efectuar l'elecció del representant claustral d'aquest grup a la Mesa del Claustre.

Es reparteix el model de presentació de candidatura i es demana que els candidats presentin l'escrit al Secretari General.

El Secretari General llegeix el nom de les candidatures presentades (annex 4):

Sra. Berta Paz Lourido.

Sra. Concepció Zaforteza Lallemand.

Un cop efectuada la votació, que es realitza tal com s'ha fet anteriorment, es fa l'escrutini públicament i en veu alta.

Un cop acabat l'escrutini, el Rector indica quin ha estat el resultat de la votació: 14 vots per a la senyora Berta Paz Lourido i 6 per a la senyora Concepció Zaforteza Lallemand. Per tant, el Rector proclama, provisionalment, la senyora Berta Paz Lourido vocal de la Mesa del Claustre en representació del grup b) (resta de personal docent i investigador) i afegeix que la senyora Concepció Forteza Lallemand és la suplent.

En aquest punt, el Rector tanca la sessió i felicita els representants elegits.

A les 11.05 hores del dia 5 de maig de 2004, a la sala d'actes de Son Lledó, es reprèn la sessió extraordinària del Claustre amb la circumscripció corresponent als directors de departament i institut universitari de recerca, tal com preveu l'article 41.7 de l'Acord normatiu 6377/2003, de 5 de novembre, pel qual s'aprova la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears. La presideix el Rector.

Abans de començar la sessió, el Rector recorda que, d'acord amb les previsions de l'article 47.1 de la normativa electoral, la Mesa del Claustre, a la sessió del dia 28 d'abril de 2004, va acordar de convocar únicament la circumscripció afectada, en aquest cas els directors de departament i institut universitari de recerca, perquè elegeixin llurs representants al Consell de Govern.

Seguidament el Rector explica que, abans d'aquesta sessió, els representants claustrals del grup d) (personal d'administració i serveis) i del grup b) (resta de personal docent i investigador) han elegit llurs representants al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre.

Punt únic: Elecció de representants dels directors de departament i institut universitari de recerca al Consell de Govern

El Rector llegeix el contingut de l'article 42.1.f) de la normativa electoral i indica que els directors de departament i institut universitari de recerca han d'elegir vuit representants al Consell de Govern.

Seguidament afegeix que, d'acord amb les previsions de l'article 44.2 de la normativa electoral, els directors de departament i institut universitari de recerca poden marcar un màxim de sis noms i que quedaran elegits els vuit directors que obtinguin el nombre de vots més gran.

Finalment recorda que, d'acord amb el contingut de l'article 44.3 de la normativa electoral, els claustrals han de presentar la seva candidatura mitjançant el model d'escrit que s'ha repartit i lliurar-lo al Secretari General. A l'últim indica que en aquesta elecció no és permès el vot anticipat, per la qual cosa si un membre no és present a la sala, no pot votar. També afegeix que tres directors de departament que no han pogut assistir a la sessió han presentat prèviament llur candidatura amb un escrit adreçat al Secretari General (annex 5): Dr. Hipólito Medrano Gil, Dr. Camilo José Cela Conde i Dr. Andreu Sansó Rosselló,

El Rector demana que els candidats que vulguin presentar llur candidatura presentin l'escrit corresponent al Secretari General.

El Secretari General llegeix el nom de les candidatures presentades en aquest moment (annex 6):

Dr. Josep Servera Baño.

Dr. Josep A. Pérez Castelló.

Dr. Joan Mas Vives.

Dra. M. Pilar Sánchez-Cuenca López.

Dr. Mateu Servera Barceló.

Dr. Lluís Mas Franch.

Dra. Joana M. Petrus Bey.

Dra. Josefa Donoso Pardo.

Dra. Maria Pilar Roca Salom.

Dra. Catalina Cantarellas Camps.

Dr. Antoni Socias Salvà.

Dr. Arnau Mir Torres.

Dra. Irene Nadal Gómez.

Dra. Margalida Gili Planas.

Un cop efectuada la votació, que es realitza cridant per ordre alfabètic els claustrals perquè dipositin el vot dins l'urna, es fa l'escrutini en veu alta i públicament.

Un cop acabat l'escrutini, el Rector indica quin ha estat el resultat de la votació:

Dr. Joan Mas Vives 9 vots

Dr. Josep Servera Baño 7 vots

Dr. Antoni Socias Salvà 7 vots

Dra. Irene Nadal Gómez 7 vots

Dra. Margalida Gili Planas 7 vots

Dr. Mateu Servera Barceló 6 vots

Dr. Lluís Mas Franch 6 vots

Dra. Josefa Donoso Pardo 6 vots

Dra. Catalina Cantarellas Camps 6 vots

Dra. Maria Pilar Roca Salom 5 vots

Dra. Joana M. Petrus Bey 5 vots

Dr. Josep A. Pérez Castelló 5 vots

Dra. M. Pilar Sánchez-Cuenca López 5 vots

Dr. Arnau Mir Torres 4 vots

Dr. Hipólito Medrano Gil 1 vot

Dr. Camilo José Cela Conde 1 vot

Dr. Andreu Sansó Rosselló 0 vots

El Rector indica que dels vuit llocs que s'han de cobrir, els cinc primers són clars, però que hi ha un quàdruple empat (a 5 vots) per elegir els tres restants i per saber quin serà el primer suplent. El Rector recorda que els empats es resoldran tal com determina l'article 45.1 de la normativa electoral, és a dir, segons l'antiguitat en el cos respectiu. La Mesa del Claustre delibera sobre la interpretació d'aquest criteri i resol tots els empats produïts.

Una vegada resolts els empats, el Rector indica que els vuit representants dels directors de departament i institut universitari de recerca al Consell de Govern que queden proclamats provisionalment són, per aquest ordre, els següents:

1. Dr. Joan Mas Vives (director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General).

2. Dr. Antoni Socias Salvà (director del Departament d'Economia de l'Empresa).

3. Dra. Irene Nada Gómez (directora del Departament de Dret Privat).

4. Dr. Josep Servera Baño (director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina).

5. Dra. Margalida Gili Planas (directora de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut).

6. Dr. Lluís Mas Franch (director del Departament de Física).

7. Dra. Catalina Cantarellas Camps (directora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts).

8. Dr. Mateu Servera Barceló (director del Departament de Psicologia).

Seguidament afegeix que, segons el nombre de vots obtinguts, s'ha efectuat l'ordre de suplència. Ha quedat d'aquesta manera:

1. Dra. Josefa Donoso Pardo (directora del Departament de Química).

2. Dra. Maria Pilar Roca Salom (directora del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut).

3. Dra. Joana Maria Petrus Bey (directora del Departament de Ciències de la Terra)

4. Dr. Josep Antoni Pérez Castelló (director del Departament de Ciències de l'Educació).

5. Dra. M. Pilar Sánchez-Cuenca López (directora del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia).

6. Dr. Arnau Mir Torres (director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica).

7. Dr. Camilo José Cela Conde (director del Departament de Filosofia i Treball Social).

8. Dr. Hipólito Medrano Gil (director del Departament de Biologia).

Proclamats, provisionalment, els representants titulars i suplents dels directors de departament i institut universitari de recerca, el Rector tanca la sessió i felicita els representants elegits.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.05 hores. De totes les quals coses, com a Secretari, don fe.