Consejo Social

Contenido en el idioma por defecto
  • Participació del president i la secretària del Consell Social en diferents conferències i reunions de presidents i secretaris de consells socials de les universitats públiques espanyoles.
  • Entrevista amb el conseller d'Educació i Cultura, que entregà al Consell Social l'"Avantprojecte de llei d'organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears", amb la petició que el Consell Social hi fes les aportacions que consideràs oportunes.
  • Presència del Consell Social a l'acte de signatura del conveni sobre complements retributius entre la Conselleria d'Educació i Cultura, la Universitat de les Illes Balears i els sindicats amb representació a la UIB.
  • Participació del Consell Social en el Patronat de la Fundació UE i en el Patronat de la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears.
  • Participació del Consell Social en l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears.
  • Participació del president del Consell Social en la comissió de redacció del Pla estratègic de la UIB.
  • Participació del president i la secretària del Consell Social a les reunions de presidents i secretaris de Consells Socials.
  • Presència de la secretària del Consell Social, per delegació del president, en la constitució del Consell Social de la llengua catalana