Consejo Social

Contenido en el idioma por defecto

ANY 2002

16.09.02

Membres del Consell Social han assistit a la conferència del Dr. Juan Hernández, redactor de l'informe "La Universidad española en cifras".

17.09.02

Membres del Consell Social han visitat la seu de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, on han participat en una sessió de treball amb el senyor Miquel Carrió, director de la fundació.

18.09.02

El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, reunit en sessió plenària el passat dia 18 de setembre, deliberà i adoptà acords sobre els següents temes, entre d'altres:

  • Liquidació dels comptes anuals de la UIB (2001).
  • Situació pressupostària (execució del pressupost de la UIB, any 2002).
  • Participació de la UIB en la constitució de la Fundació Art a la Seu.
  • Assignació de beques-col.laboració del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entre els departaments de la UIB.

24.09.02

El Consell de Govern de la UIB ha celebrat sessió ordinària: hi han participat els representants del Consell Social.

26.09.02

Els representants del Consell Social han participat en la reunió ordinària del consell de direcció de l'Agència de Qualitat Universitària (AQUIB).

28.09.02

Edicions UIB ha editat el llibre Sota un silenci amb mil orelles de l'autor eivissenc Joan Mayans, premi Nadal Batle i Nicolau 2001.

20.10.02

El president i la secretària del Consell Social de la UIB han participat a les Jornades de Presidents i Secretaris de Consells Socials de les Universitats Espanyoles, celebrades a Lleó els dies 17,18 i 19 del present mes.

23.10.02

Per invitació del Rector, el senyor Josep Oliver Marí, vicepresident de l'àrea econòmica del Consell Social i president de la CAEB, assistí per delegació del president a l'acte de reconeixement a l'Escola de Turisme en ocasió d'haver aconseguit el certificat de qualitat TedQual (Tourism Education Quality) de l'Organització Mundial de Turisme per als estudis de turisme.

30.10.02

El president del Consell Social, senyor Felicià Fuster, ha assistit a la reunió de Comissió General d'Avaluació Institucional de la UIB.

31.10.02

El Consell Social ha visitat l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR) de la UIB, per invitació del doctor Climent Ramis, director de Promoció de la Recerca. Al mateix acte, el doctor Eugeni Garcia, vicerector d'Investigació i Política Científica, ha presentat al Consell Social la Memòria d'investigació 2001.

4.11.2002

Reunió de la Comissió Executiva del Consell Social per tractar el tema del Pla estratègic de la UIB 2002-2006.

7.11.2002

Conferència del president del Consell Social, sr. Felicià Fuster, dins els actes de la UIB en el marc de la Setmana de la Ciència i la Tecnologia.

6.11.2002

Participació dels representants del Consell Social en el Consell de Govern de la UIB.

8.11.2002

Participació de representants del Consell Social en reunions sobre complements retributius a la docència i a la recerca per a professorat de la UIB.

12.11.2002

Nova reunió de treball de membres del Consell Social en relació amb el Pla estratègic de la UIB 2002-2006.

14.11.2002

Participació dels representants del Consell Social en el Consell de Govern de la UIB, monogràfic sobre el Pla estratègic de la UIB 2002-2006.

15.11.2002

Acaba el termini de presentació d'obres al IV premi Nadal Batle i Nicolau d'assaig i creació sobre les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

27.11.2002

Participació del president del Consell Social en els actes institucionals de la festivitat del Beat Ramon Llull, patró de la UIB.

28.11.2002

Sessió plenària del Consell Social. El ple dóna el vist i plau al Pla estratègic de la UIB 2002-2006, i acorda crear una comissió mixta Consell Social - UIB per establir línies de col.laboració en el procés de desplegament del pla.

3.12.2002

El president del Consell Social, sr. Felicià Fuster, i el vicepresident de l'àrea de relacions socials i president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera, sr. Miquel Lladó, visiten l'Escola de Nàutica de Palma acompanyats del sr. Carles Manera, vicerector de Planificació Econòmicoadministrativa.

4.12.2002

El president del Consell Social, acompanyat del vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, doctor Eduard Rigo i del director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, sr. Miquel Carrió, obre la II Jornada Universitat i Empresa, organitzada per la Fundació Universitat i Empresa de la UIB celebrada a l'Escola d'Hoteleria.

12.12.2002

Es reuneix a Cas Jai la Comissió Acadèmica del Consell Social per tractar el tema de la implantació a la UIB de dues noves llicenciatures: Ciències del Treball i Antropòlogia Social i Cultural. La Comissió, un cop oïts els professors i professores que presenten la informació, acorda informar favorablement al ple.

17.12.2002

Participació d'un representant del Consell Social a la Comissió de Garanties per resoldre reclamacions en relació a complements retributius de docència i investigació.

18.12.2002

Reunió del patronat de la Fundació General de la UIB, del qual n'és membre el president del Consell Social.

19.12.2002

Consell de Govern de la UIB amb la participació dels representants del Consell Social.

19.12.2002

Reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social per tractar el tema dels pressupostos de la UIB i del Consell Social per a l'any 2003.

19.12.2002

Sessió plenària del Consell Social amb el següent ordre del dia: lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, pressupost de la UIB per a l'any 2003, pressupost del Consell Social per a l'any 2003, aprovació dels nous estudis: llicenciatura de Ciències del Treball i llicenciatura d'Antropologia Social i Cultural, informació del treball de la Comissió mixta Consell Social ¿ UIB en relació amb el Pla estratègic de la UIB 2002-2006, ratificació de l'aprovació de complements retributius d'estímul i reconeixement de la docència i d'estímul i reconeixement de la investigació, informació del president i precs i preguntes.

20.12.2002

Reunió del patronat de la Fundació Universitat-Empresa de la UIB, del qual n'és membre el president del Consell Social.

ANY 2003

9.01.2003

Per invitació de la Síndica de Greuges de la Universitat de les Illes Balears, senyora Montserrat Casas, el president del Consell Social, senyor Felicià Fuster, saluda els participants a la reunió de la VIII Comissió Permanent dels Síndics de les universitats espanyoles i els encoratja a continuar en la seva feina imprescindible en defensa dels drets dels membres de la comunitat universitària i com a mediadors en els conflictes que de vegades es creen en una organització tan complexa com ho és la universitària.

10.01. 2003

El president del Consell Social de la UIB participa en una reunió amb el Rector de la Universitat de les Illes Balears, senyor Llorenç Huguet, i el senyor Emilio Botín, del Banc de Santander, amb motiu d'afermar la col·laboració entre la UIB i l'entitat financera referida a l'ensenyament universitari a distància. Hi assisteix, entre d'altres, el senyor Jaume Sureda, vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals, que explica les característiques, el desenvolupament i l'estat actual del projecte.

17.01. 2003

El Consell Social de la UIB, en espera de ratificació del plenari, proposa les persones que el representaran en els comitès d'avaluació dels estudis avaluats durant l'any 2002 a la UIB, per iniciativa de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB), dirigida pel doctor Lluís Ballester Brage.

22.01. 2003

El president del Consell Social participa en la reunió de la Comissió Gestora del Claustre de Rectors.

22.01. 2003

Els representants del Consell Social participen en el Consell de Govern de la UIB, reunit en sessió extraordinària per tractar el calendari de reforma dels Estatuts de la Universitat i d'elecció de Rector.

27.01. 2003

El senyor Felicià Fuster, president del Consell Social de la UIB, i la senyora Maria Planas, secretària del Consell Social, visiten can Oleo per invitació del Rector, senyor Llorenç Huguet. Els acompanyen el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient, senyor Gabriel Moyà, la vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals, senyora Mercè Gambús, i els senyors Pere Nicolau i Nicolau Dameto, arquitectes. El senyor Nicolau explica el projecte de restauració del casal, propietat de la Universitat de les Illes Balears, i les possibles funcions del nou edifici com a seu de representació de la Universitat al centre de Palma, entre les quals hi ha la possibilitat que el Consell Social hi tingui la seva infraestructura.

30.01.2003

Es reuneix a Cas Jai el Consell de Direcció de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, en què participen dos membres del Consell Social: la senyora Josefina Salord i el senyor Lluís Ramis d'Ayreflor. Entre altres temes, es tracta el pla de treball de l'Agència en l'any 2003.

3.02.2003

El senyor Lluís Ramis d'Ayreflor, membre del Consell Social, participa en una reunió de la Comissió de resolució de conflictes per a la resolució de reclamacions dels complements retributius d'investigació i docència.

10.02.2003

El jurat del IV Premi d'Assaig i Creació sobre Tecnologies de la Informació Nadal Batle i Nicolau, 2002, convocat i dotat amb 6.000 euros pel Consell Social de la UIB, acorda d'atorgar el premi de la present convocatòria a l'obra Internet útil per a tothom. Manual pràctic de coneixements bàsics perquè persones i institucions s'hi comuniquin amb èxit , de Jordi Graells i Costa. El jurat és format en aquesta ocasió pels senyors Felicià Fuster, president del Consell Social de la UIB, Gabriel Oliver, expresident del Consell Social de la UIB, Llorenç Huguet, Rector de la UIB, Gabriel Mesquida, escriptor, i Francesc Bujosa, professor de la UIB, i la senyora Rosario Huesa, professora de la UIB, que actua de secretària.

10.02.2003

El doctor Joan Jordi Muntaner, director en funcions de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), visita el president del Consell Social i li exposa les línies principals d'acció i els objectius de l'esmentat institut de la UIB en la nova etapa.

14.02.2003

El president del Consell Social participa en l'acte d'inauguració oficial de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, on s'ubiquen els estudis de Dret i Empresarials. Hi assisteixen les autoritats acadèmiques de la UIB i les autoritats polítiques de la comunitat autònoma.

18.02.2003

Es reuneix el Consell de Govern de la UIB, amb la participació dels representants del Consell Social.

18.02.2003

Té lloc la primera sessió de formació dels membres dels comitès d'avaluació externa de distints títols de la UIB (Història, Filologies Catalana i Espanyola, Filosofia, Treball Social). Hi assisteixen les persones proposades pel Consell Social per a cadascuna d'aquestes comissions, en espera de ser ratificades pel plenari.

21.02.2003

El president del Consell Social, senyor Felicià Fuster, visita l'edifici Sa Riera (antiga Escola de Comerç), acompanyat de la senyora Mercè Gambús, vicerectora d'Extensió Universitària i d'Activitats Culturals, que hi té el despatx, i del senyor Gabriel Moyà, vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient. Foren rebuts pel senyor Joan Jordi Muntaner, director de l'ICE, i pel senyor Joan Company, director de la Coral de la Universitat de les Illes Balears.

27.02.2003

Té lloc el Consell de Govern que aprova la reforma dels Estatuts de la UIB, adaptats a les prescripcions de la LOU. Hi participen els representants del Consell Social.

3.03.2003

Es reuneix la comissió organitzadora de l'acte de lliurament del Quart Premi d'Assaig i de Creació sobre Tecnologies de la Informació Nadal Batle i Nicolau, 2002.

4.03.2003

Reunió ordinària de la Comissió Executiva del Consell Social, amb l'ordre del dia següent: lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, posició del Consell Social durant el procés d'elecció de nou Rector de la UIB, ratificació dels representants del Consell Social als comitès d'avaluació de l'AQUIB, debat sobre les funcions i pressupost del Consell Social, informació sobre la participació dels representants del Consell Social en el Consell de Govern de la UIB i en el Consell de Direcció de l'AQUIB, informació sobre el Quart Premi d'Assaig i de Creació sobre Tecnologies de la Informació Nadal Batle i Nicolau, 2002, informació del president i precs i preguntes.

18.03.2003

Visita del senyor Pere Deyà, possible candidat a rector de la UIB, al president del Consell Social.

18.03.2003

Acte institucional de celebració del XXV aniversari de la creació de la UIB, amb participació del president del Consell Social. La Universitat entrega, entre d'altres distincions als membres de la Comissió Gestora fundacional i a persones que fa vint-i-cinc anys que treballen a la UIB, la Medalla d'Or als expresidents del Consell Social, senyors Carles Blanes i Gabriel Oliver.

18.03.2003

Acte de constitució formal del consell de direcció de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, amb la presència del conseller d'Educació, del Rector de la Universitat i del president del Consell Social. En aquest acte s'elegeix com a presidenta la senyora Josefina Salord Ripoll, membre del Consell Social i representant d'aquest a l'esmentat consell de direcció juntament amb el senyor Lluís Ramis d'Ayreflor, i com a director de l'AQUIB, el senyor Lluís Ballester Brage. A més, són membres d'aquest consell de direcció el senyor Martí March, director general d'Universitat, el senyor Antoni Arbós, representants de la Conselleria d'Educació i Cultura, i els senyors Eugeni Garcia i Eduard Rigo, vicerectors, representants de la UIB.

21.03.2003

Reunió del president del Consell Social amb el conseller de Treball del Govern balear, senyor Miquel Rosselló, i la secretària general tècnica de la Conselleria de Treball i Formació, senyora Isabel Nora.

25.03.2003

S'editen les bases de la convocatòria del Cinquè Premi d'Assaig i de Creació sobre Tecnologies de la Informació Nadal Batle i Nicolau, 2003, convocat i dotat amb 6.000 euros pel Consell Social de la UIB.

26.03.2003

Consell de Govern de la UIB amb la participació dels representants del Consell Social, senyora Josefina Salord i senyor Antoni Salas.

26.03.2003

Sessió ordinària del ple del Consell Social amb l'ordre del dia següent: lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, posició del Consell Social durant el procés d'elecció de nou Rector de la UIB, informació sobre la reforma dels Estatuts de la UIB, informació sobre l'aprovació pel Parlament de les Illes Balears de la Llei d'organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears, debat sobre les funcions i el pressupost del Consell Social, ratificació dels representants del Consell Social als comitès d'avaluació del'AQUIB, informació sobre la participació dels representants del Consell Social en el Consell de Govern de la UIB i en el consell de direcció de l'AQUIB, informació sobre el Quart Premi d'Assaig i de Creació sobre Tecnologies de la Informació Nadal Batle i Nicolau, 2002, i activitats derivades, informació del president i precs i preguntes. Hi assisteix convidat el senyor Martí March, director general d'Universitat, per desenvolupar el punt que fa referència a la Llei d'organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears.

28.03.2003

Participació de la secretària del Consell Social de la UIB, senyora Maria Planas, en la reunió ordinària del plenari del Consell Social de la Llengua Catalana.

31.03.2003

Un representant del Consell Social al consell de direcció de l'AQUIB participa en els actes de benvinguda i d'inici del treball dels membres dels comitès externs d'avaluació dels estudis de Filologia Catalana i Filologia Espanyola que porta a terme l'AQUIB amb la col.laboració de l'Oficina de Planificació i Prospectiva de la UIB, que dirigeix la senyora Maria Jesús Mairata.

2.04.03

El president del Consell Social, senyor Felicià Fuster, pronuncià la conferència "Paper de la fusió en una societat de futur" en el marc del cicle Ciència i Societat organitzat per la Facultat de Ciències de la UIB.

2.04.03

Reunió del patronat de la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears. Hi participà el president del Consell Social.

2.04.03

Celebració a la sala d'actes de Sa Riera de l'acte públic d'entrega del IV Premi d'Assaig i de Creació sobre Tecnologies de la Informació Nadal Batle i Nicolau, 2002, a Sa Riera. Hi participaren el Dr. Llorenç Huguet, Rector de la Universitat de les Illes Balears, el Dr. Felicià Fuster, president del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, i el Dr. Jaume Pagès, exrector de la Universitat Politècnica de Catalunya i Conseller Delegat del Fòrum Internacional de les Cultures Barcelona 2004, que pronuncià una conferència sobre "La societat del coneixement: reptes i oportunitats". L'acte fou moderat pel senyor Biel Mesquida, escriptor. La Dra. Rosario Huesa, secretària del jurat del premi, va llegir l'acta de lliurament. Va rebre el premi el senyor Jordi Graells, autor de l'obra guardonada Internet útil per a tothom . Al mateix acte es va presentar el llibre guardonat en l'edició passada Sota un silenci amb mil orelles de Joan Mayans, editat per Edicions UIB.

7.04.03

El president del Consell Social, senyor Felicià Fuster, pronuncià la conferència "Reflexions sobre una conducta energètica ètica" en el marc de la Setmana Cultural organitzada pel Consell d'Estudiants de la UIB.

10.04.03

Reunió del Consell de Direcció de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB), amb la participació dels membres del Consell Social, senyora Josefina Salord, presidenta del Consorci de l'AQUIB, i el senyor Lluís Ramis d'Ayreflor.

10.04.03

El Consell Social publicà a la premsa local un comunicat d'opinió sobre el procés d'eleccions a Rector que viu la Universitat. El document fou aprovat en sessió plenària pel Consell Social de dia 26 de març.

14.04.03

Reunió a la seu de la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears del patronat d'aquesta entitat, amb la participació del president del Consell Social, senyor Felicià Fuster.

16.04.03

El president del Consell Social, senyor Felicià Fuster, assisteix a l'acte d'inauguració del sistema de llacunatge del campus de la UIB. Hi són presents la senyora Margalida Rosselló, Consellera de Medi Ambient i presidenta de l'IBASAN, el senyor Antoni Rodríguez, director general de Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears, els senyors Joan Daviu i José F. Ibáñez de la CAM, el doctor Antoni Martínez, investigador del grup d'Ecologia Aquàtica de la UIB, el doctor Gabriel Moyà, vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient, i el doctor Llorenç Huguet de la Universitat de les Illes Balears.

8/9/10.05.2003

El president i la secretària del Consell Social de la UIB, senyor Felicià Fuster i senyora Maria Planas, varen assistir a Santander a les Jornades de la Conferència de Presidents i Secretaris de Consells Socials de les Universitats Públiques espanyoles.

14.05.2003

El president del Consell Social de la UIB, senyor Felicià Fuster, va assistir, amb altres membres el Consell Social, a l'acte de presa de possessió del Rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Avel.lí Blasco. El doctor Llorenç Huguet, que deixava el càrrec, pronuncià un emotiu discurs de comiat. El president del Govern de les Illes Balears, senyor Francesc Antich, va pronunciar un discurs institucional.

14.05.2003

El president del Consell Social de la UIB, senyor Felicià Fuster, ha rebut al seu despatx el doctor Eduard Rigo, que deixa el càrrec de vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres de la UIB.

14.05.2003

El president del Consell Social de la UIB, senyor Felicià Fuster, ha participat en la signatura del conveni de col.laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears i el Consell Social de la UIB sobre els complements retributius dels professors dels cossos docents universitaris de la Universitat de les Illes Balears. Assistiren a l'acte, que tengué lloc a la seu de la Conselleria d'Educació i Cultura, el director general d'Universitat, senyor Martí March, representants sindicals i representants de la Junta de PDI.

14.05.03

El president del Consell Social de la UIB, senyor Felicià Fuster, assistí a la presentació del projecte d'enllaç amb tren entre la ciutat de Palma i la Universitat per part del conseller d'Ordenació del Territori del Govern de les Illes Balears, senyor Francesc Quetgles. Hi assistiren també el president del Govern de les Illes Balears, senyor Francesc Antich, i altres càrrecs. L'acte va tenir lloc al propileu de la Universitat.

15.05.2003

El president del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, senyor Felicià Fuster, i el nou Rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Avel.lí Blasco, han mantingut una primera entrevista institucional.

15/16.05 2003

El president del Consell Social de la UIB, senyor Felicià Fuster, ha asistit a la Jornada sobre las Ingenierías y el Espacio Europeo de Educación Superior, organitzada per la CRUE i la Universitat de les Illes Balears, a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.

5.06.2003

El doctor Llorenç Huguet Rotger, exrector de la UIB, i el doctor Carles Manera Erbina, exvicerector de Planificació Economicoadministrativa de la UIB, visitaren el senyor Felicià Fuster, president del Consell Social.

5/6 i 7.06.2003

La senyora Maria Planas, secretària del Consell Social de la UIB, participà a les Jornades de secretaris de Consells Socials de les Universitats públiques espanyoles que tingueren lloc a Pamplona.

18.06.2003

El senyor Felicià Fuster, president del Consell Social, la senyora Maria Planas, secretària del Consell Social, i el senyor Antoni Verd, membre del Consell Social, visitaren l'edifici de l'Estudi General Lul.lià, acompanyats del senyor Gabriel Moyà, vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient de la UIB, i del senyor Gabriel Oliver, rector de l'Estudi General. La visita s'inclou en el procés de definició d'una nova ubicació del Consell Social de la UIB.

18.06.2003

El doctor Josep Ignasi Aguiló Fuster, nou vicerector de Planificació Economicoadministrativa, i el senyor Andreu Alcover Ordinas, gerent de la UIB, s'han presentat al senyor Felicià Fuster, president del Consell Social, per a un primer contacte institucional.

28.10.2003

El nou president del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, senyor Miquel Triola i Fort, convoca l'acte de constitució i ple ordinari del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears que té lloc el dia 28 d'octubre de 2003 a les 17 hores al saló d'actes de Cas Jai, amb la participació de l'Honorable Conseller d'Educació i Cultura, senyor Francesc J. Fiol, del senyor Climent Ramis, director general d'Universitat, del senyor Felicià Fuster, president sortint del Consell Social de la UIB, de la sra. Maria Planas, secretària sortint del Consell Social de la UIB, dels membres sortints del Consell Social, dels membres del Consell de Direcció de la UIB, degans i directors d'Escola Universitària. El rector de la Universitat de les Illes Balears, senyor Avel.lí Blasco, el senyor Lluís Garau, Secretari general, i el senyor Andreu Ordinas, Gerent, hi participen igualment en la seva condició de membres del Consell Social.

28.10.2003

El president del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears designa el senyor Antoni Verd Noguera com a nou secretari del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, càrrec que exercirà a partir d'avui.

28.10.2003

El senyor Miquel Triola i el senyor Antoni Verd, president i secretari respectivament del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, seran els dos representants d'aquest òrgan de la Universitat en el consell de direcció del consorci de l'aQUib (Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears. La designació està pendent de publicació oficial.