Programes autonòmics

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts autonòmics per a la R+DT

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a activitats de caràcter científic i tecnològic a les Illes Balears

  CONVOCATÒRIA: 2006-2008 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 de juny de 2008.

  Normativa:
  • Resolució del dia 30 de juny de 2006 (BOIB del dia 11 de juliol de 2006)
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria d'ajuts per a l'organització de reunions, congressos, seminaris, simposis i jornades de caràcter cientíic i tecnològic a les Illes Balears

  Es prioritzaran les actuacions la temàtica de les quals estiguin incloses en l'àmbit de les ciències de la salut, ciència i tecnologia marina, medi ambient, turisme, i tecnologies i comunicació aplicades a l'activitat turística.

  Les accions hauran de finalitzar abans del 15 d'octubre de 2008. Es podran donar ajuts per a accions que hagi de finalitzar l'any 2009, però sigui necessari fer despeses d'organització durant l'any 2008. El pressupost total de la convocatòria és de 360.000 euros com a màxim.
  2. TERMINI
  Fins al 30 de juny de 2008
  3. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
  a) Imprès de sol·licitud (vegeu l'annex I)

  b) Document d'identitat (DNI, NIF o NIE) del sol·licitant o dels seus representants.

  c) En cas d'administracions territorials, certificació emesa per l'òrgan competent que acrediti la representació amb què actua el signant de la sol·licitud.

  d) En cas d'universitats, entitats públiques no territorials i centres docents públics no universitaris, còpia de la publicació en el butlletí oficial corresponent de la creació o reconeixement de l'entitat o centre, com també l'acreditació de la representació amb què actua el sol·licitant. Si ja consta en la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació n'hi haurà prou amb una manifestació en aquest sentit.

  e) En el cas de persones jurídiques no incloses en els apartats c) i d) anteriors, document constitutiu de l'entitat i estatuts socials degudament inscrits en el registre corresponent, o certificat d'inscripció registral dels esmentats documents, com també l'acreditació de la representació amb què actua el signant de la sol·licitud.

  f) Declaració de responsabilitat de no incórrer en cap causa d'incompatibilitat per rebre la subvenció segons la legislació vigent.

  g) Declaració de responsabilitat del sol·licitant d'estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la Seguretat Social.

  h) Certificat o acreditació d'existència de compte bancari la titularitat del qual recaigui en el beneficiari de la subvenció. Si ja consta en la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, n'hi haurà prou amb una manifestació en aquest sentit.

  i) Memòria descriptiva del projecte amb els apartats següents: justificació, definició dels objectius perseguits, composició del comitè cientificotècnic, relació dels mitjans necessaris i diagrama de temps previst per a la realització de les activitats programades.

  j) Programa de la reunió preparatòria per a programes marc europeus, nacionals o internacionals, congressos, seminaris, simposis i jornades i ponents convidats.

  k) Pressupost total de l'activitat, detall d'ingressos i de despeses prevists, antecedents i descripció de la inversió. Remarcau la quantitat exacta que sol·licitau en aquesta convocatòria.

  l) Declaració expressa en la qual es facin constar totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució pública o privada relacionades amb la sol·licitud presentada.

  No cal presentar els documents que es sol·liciten als apartats c), d), e), f), g) i h). S'adjuntaran posteriorment juntament amb la firma del representant legal.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria BOIB   Icona Vist
  Imprès sol·licitud (Annex I) Icona Vist  
  Declaració d'ajuts Icona Vist  

  Torna