Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaAjuts del Programa de Formació de Professorat Universitari (FPU)

  CONVOCATÒRIA: 2005 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 17 d'octubre de 2005.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen un màxim de 950 beques de postgrau per a la realització de tesis doctorals en departaments d'universitats espanyoles, instituts del CSIC i altres organismes públics d'investigació(OPIS).

  La durada de la beca serà fins al 31 de desembre de 2006. Les beques es podran renovar per períodes anuals de dotze mesos com a màxim, fins que es completa un període total de quaranta-vuit mesos. La dotació econòmica serà de 1100 euros bruts mensuals.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Sol·licitant: Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un país de la UE o tenir residència a Espanya (per als candidats que optin a les places per a ciutadans estrangers, tenir nacionalitat extracomunitària i no tenir residència a Espanya en el moment de publicació de la convocatòria); haver aprovat totes les assignatures/crèdits per a l'obtenció del títol del llicenciat, enginyer superior o arquitecte; la data de finalització d'estudis ha de ser posterior a l'1 de gener de 2003 (excepte en els casos detallats en la convocatòria); tenir una nota mitjana igual o superior a 1'60.

  Director de tesi: ser doctors; estar vinculats laboral o estatutàriament a la universitat o centre d'investigació on es realitzi la tesi doctoral; no podran acollir més d'un becari en aquesta convocatòria.
  3. TERMINI
  Fins al 17 d'octubre de 2005.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria   Icona Vist
  Imprès sol·licitud Icona Vist Icona Vist
  Instruccions presentació sol·licituds Icona Vist Icona Vist
  Declaració responsable de no incórrer en prohibicions Icona Vist Icona Vist
  Imprès fotocòpia DNI sol·licitant Icona Vist Icona Vist
  Imprès fotocòpia DNI director Icona Vist Icona Vist
  Annex I: barem Icona Vist Icona Vist
  Annex II: qualificacions Icona Vist Icona Vist
  Declaració qualificacions Icona Vist Icona Vist
  CV sol·licitant Icona Vist Icona Vist
  CV director Icona Vist Icona Vist
  Historial grup Icona Vist Icona Vist
  Memòria projecte Icona Vist Icona Vist

  UE


  Torna