Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres convocatòries per a Espanya

 1. Convocatòria TancadaPrograma JAE-TRANSFER: formació de doctors com a tècnics de transferència de coneixement

  CONVOCATÒRIA: 2009 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 11 de novembre de 2009.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 20 contractes laborals per a la formació de personal amb grau de doctor com a tècnic de transferència del coneixement per treballar i especialitzar-se a través de pràctiques en centres, instituts o unitats de l'organització central del CSIC i l'assistència a cursos específics relacionats amb les funcions a desenvolupar.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Estar en possessió del títol de doctor; no haver passat més de 10 anys des de la data d'obtenció del doctorat fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds; no gaudir o haver gaudit d'un contracte com a doctor dins dels programes I3P o JAE del CSIC; posseir la capacitat legal per contractar; no patir malalties ni limitacions; no haver estat separat del servei de qualsevol administració pública ni estar inhabilitat; no estar afectat per incompatibilitats.
  3. TERMINI
  Fins a l'11 de novembre de 2009.
  4. DOTACIÓ
  La dotació dels contractes serà de 28.902,96 euros bruts anuals per a l'any 2009. La durada serà de 36 mesos improrrogables.
  La sol·licitud telemàtica Enllaç a formulari ja és disponible

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOE Icona Vist

  Torna