Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Mobilitat

 1. Convocatòria TancadaEstades de mobilitat postdoctoral en centres estrangers (Inclou Fulbright postdoctorals i altres)

  CONVOCATÒRIA: 2011 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 5 de febrer de 2011.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 250 estades de mobilitat postdoctoral en centres estrangers. S'integren dins d'aquest subprograma les subvencions per a estades de mobilitat postdoctoral en col·laboració amb la Comissió Fulbright iles Càtedres Prínceps d'Astúries.

  La dotació econòmica mensual serà de 1.800 euros bruts. Es rebrà una subvenció mensual complementària per estada a l'estranger i una subvenció per trasllat i instal·lació de fins a 3.450 euros. Quan el país de destinació no tingui concert amb la Seguretat Social, hi haurà una assegurança d'accidents i assistència mèdica.

  També podran sol·licitar una borsa de viatge per realitzar estades breus en un centre espanyol.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Posseir la nacionalitat espanyola o la d'un país membre de la UE amb residència a Espanya; estar en possessió del títol oficial de doctor o en condicions de sol·licitar-ho amb posterioritat al 31 de gener de 2006 (vegeu excepcions a la convocatòria); en el cas de títols obtinguts a l'estranger, s'haurà d'acreditar l'homologació o la presentació de la sol·licitud d'homologació del títol; no ser funcionari de carrera dels cossos de professors d'universitat ni de les escales investigadores del CSIC ni personal de plantilla d'OPIs, ni mantenir amb les institucions esmentades vinculació contractual, al llarg del període de gaudi de la beca; bon coneixement de l'idioma del país triat, o qualsevol que permeti la comunicació fluida; no haver gaudit amb anterioritat a la data d'inici de l'estada sol·licitada altres beques, subvencions per estades de mobilitat o de col·laboració científica o contractes postdoctorals a l'estranger per un període superior als dotze mesos.
  3. TERMINI
  Fins al 5 de febrer de 2011.
  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14 hores del dia 2 de febrer de 2011.
  La sol·licitud telemàtica Enllaç a formulari ja està disponible.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE Icona Vist  
  Més Informació   Icona Vist
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna