Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts del Pla Nacional 2008-2011

 1. Convocatòria TancadaFoment de la Cooperació Científica Internacional (FCCI)

  CONVOCATÒRIA: 2008 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 31 de març de 2009.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen les modalitats d'actuació següents:

  - Modalitat ACI-Comités. Actuacions per a la creació i/o funcionament a Espanya d'estructures de gestió i suport dels comitès científics nacionals que realitzin activitats en relació amb organismes, programes, unions i comitès d'àmbit internacional.

  - Modalitat ACI-Lidera. Tasques complementàries que s'hagin de realitzar com a conseqüència d'exercir la coordinació i lidertage en projectes de programes internacionals, especialment COST, quan aquestes tasques no estiguin cobertes pels programes internacionals respectius.

  - Modalitat ACI-Colabora. Actuacions necessàries per potenciar les realicons cietífiques amb altres països, inclosos projectes d'investigció conjunta, dins dels marc d'acords bilaterals específics (vegeu annex I de la convocatòria).

  - Modalitat ACI-Promociona. Accions concretes de promoció de la ciència i la tecnologia espanyoles en l'àmbit internacional.

  La durada dels ajuts de les modalitats ACI-Comités, ACI-Promociona i ACI-Colabora serà d'un any com a mínim i de tres com a màxim.
  La durada dels ajuts de la modalitat ACI-Lidera s'ajustarà a la durada de les tasques de coordinació i lideratge.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Centres públics d'I+D; centres privats d'I+D; centres tecnològics i altres entitats públiques i privades sense ànim de lucre.

  Els investigadors principals dels centres públics d'I+D hauran de ser doctors, tenir vinculació estatutària o laboral amb el centre sol·licitant i estar en servei actiu o anàleg.
  3. TERMINI
  Modalitat ACI-Comités i Modalitat ACI-Lidera
  Del 20 d'octubre a l'11 de desembre de 2008. Per tal d'obtenir la firma del representant legal i registrar les sol·licituds, aquestes hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14.30 hores del dia 9 de desembre de 2008.

  Modalitat ACI-Colabora
  Del 3 de novembre al 15 de desembre de 2008. Per tal d'obtenir la firma del representant legal i registrar les sol·licituds, aquestes hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14.30 hores del dia 11 de desembre de 2008.

  Modalitat ACI-Promociona
  2 terminis de presentació de sol·licituds:
  Del 3 de novembre al 15 de desembre de 2008. Per tal d'obtenir la firma del representant legal i registrar les sol·licituds, aquestes hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14.30 hores del dia 11 de desembre de 2008.
  Del 18 de desembre de 2008 al 31 de març de 2008. Per tal d'obtenir la firma del representant legal i registrar les sol·licituds, aquestes hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14.30 hores del dia 27 de març de 2009.
  La sol·licitud es farà a través de l'eina telemàtica Enllaç a formulari.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOE Icona Vist

  Torna