Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Ajuts del Pla Nacional 2008-2011

 1. Convocatòria TancadaAjuts del programa Consolider-Ingenio 2010

  CONVOCATÒRIA: 2008 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 15 de febrer de 2008.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria d'ajudes financeres estratègiques d'actuacions d'activitat investigadora d'equips d'investigació d'alt nivell que promoguin un avenç significatiu en l'estat del coneixement o que estableixin noves línies de recerca originals i actualitzades situades a la frontera del coneixement. en cas que sigui possible, hauran de tenir un component de transferència tecnològica i de resultats.

  Els objectius són:

  a) L'avenç qualitatiu en l'activitat científica, en nivells de producció, novetat temàtica i tamany dels equips.
  b) L'augment i la consolidació de la massa crítica dels equips d'investigació, amb vinculació del finançament a la qualitat i a la dimensió real i potencial dels equips d'investigació.
  c) El foment de l'activitat investigadora en cooperació i coordinació amb centres d'I+D+i i equips de caràcter nacional i internacional, especialment en l'espai europeu d'investigació.
  d) L'optimització de les infraestructures i equipaments, i la rentabilització de les inversions en I+D+i.
  f) L'impuls de la participació en el Programa Marc Europeu i altres programes de caràcter internacional.
  g) L'incentiu a la captació i obtenció d'altres fons de procedència pública i privada destinats al finançament dels programes d'activitat investigadora


  La convocatòria s'articula en dues fases. A la primera fase (presol·licitud) es presenta una versió simplificada de la proposta.
  Les presol·licituds valorades positivament passen a una segona fase on es presenta una versió completa de la sol·licitud
  2. BENEFICIARIS
  Centres d'I+d+i de procedència dels equips investigadors
  3. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  L'equip investigador ha de tenir una massa crítica significativament superior a l'habitual en les seves árees d'investigació; haura de comptar amb aproximadament un 70% de personal amb grau de doctor; designar entre els doctors membres de l'equip un responsable de l'activitat investigadora, denominat Investigador Coordinador; formar un equip que en el seu conjunt demostri àmplia experiència i reconeixement en l'àmbit internacional.

  Es considerarà bona pràctica incorporar als programes d'activitat investigadora aquells programes de doctorat de qualitat reconeguda i competència provada a nivell nacional i internacional.
  4. TERMINIS
  Per a la primera fase: Fins al 15 de febrer de 2008.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14.30 hores del dia 13 de febrer de 2008.

  Per a la segona fase: vint dies naturals a contar des de dia següents a la data de publicació al web del MEC de la resolució de la D. G. d'Investigació amb la llista de sol·licituds seleccionades a la fase de preselecció.
  L'eina telemàtica del MEC Enllaç a formulari per presentar propostes ja és disponible.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria BOE   Icona Vist
  Bases reguladores Pla Nacional 2008-2011   Icona Vist
  Model CV ("Oficial" a GREC) Icona Vist Icona Vist
  Model memòria fase 1 Icona Vist Icona Vist
  Model conveni de col·laboració Icona Vist Icona Vist
  Model conformitat representant legal Icona Vist  
  Model document d'acceptació Icona Vist Icona Vist
  Consultes freqüents   Icona Vist

  Fons Feder


  Torna