Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Foment de l'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'R+D per a joves investigadors sense vinculació o amb vinculació temporal

  CONVOCATÒRIA: 2014 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 6 d'octubre de 2014.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es financen fins a un màxim de 100 projectes de recerca dirigits per joves investigadors que tinguin una trajectòria científica rellevant però que no tinguin vinculació laboral amb cap entitat susceptible de ser beneficiària o que aquesta vinculació temporal sigui inferior a un any en el moment del tancament del termini de presentació de sol·licituds (6 d'octubre de 2014).

  Els projectes seran treballs experimentals o teòrics amb l'objectiu d'adquirir nous coneixements amb orientació específica als vuit grans reptes de la societat espanyola: salut, canvi demogràfic i benestar; seguretat, qualitat alimentària, activitat agrària sostenible i productiva, sostenibilitat de recursos naturals, investigació marina i marítima; energia segura, eficient i neta; transport intel·ligent, sostenible i integrat; acció sobre el canvi climàtic i eficiència en la utilització de recursos i matèries primeres; canvis i innovacions socials; economia i societat digital; seguretat, protecció i defensa.

  La investigació en ciències humanes i socials es contempla amb un caràcter transversal. Igualment, es consideren tecnologies aplicables a tots els reptes les tecnologies facilitadores essencials (fotònica, micro i nanoelectrònica, nanotecnologia, materials avançats, biotecnologia i tecnologies de la informació i la comunicació.

  Els projectes seran de la modalitat de projecte individual i la durada serà d'entre un i tres anys.

  L'import màxim serà de 170.000 euros en concepte de costs directes i inclourà dins del pressupost una dotació econòmica específica per finançar la contractació de l'IP durant tot el periode de vigència del mateix.

  2. REQUISITS

  REQUISITS DE L'IP

  Ser doctor; data d'obtenció del doctorat posterior al 31 de desembre de 2003, no haver estat IP de projectes o subprojectes de durada superior a un any del Pla nacional, cumplir amb els requisits de dedicació i compatibilitat (article 18.6 de la convocatòria); no tenir vinculació laboral o que aquesta vinculació temporal sigui inferior a un any amb cap entitat susceptible de ser beneficiària en el moment del tancament del termini de presentació de sol·licituds (6 d'octubre de 2014).

  L'IP haurà de comptar amb l'orientació d'un segon investigador (investigador tutor).

  REQUISITS DEL TUTOR

  Ser doctor; pertànyer a la plantilla de l’entitat sol·licitant com a personal investigador i tenir formalitzada amb ella una vinculació funcionarial, estatutària o laboral (indefinida o temporal) que abasti, al menys, el termini d’execució del projecte; tenir una jornada laboral a temps complet o a temps parcial d’un mínim de 800 hores; trobar-se en servei actiu.

  Només es pot ser tutor en una sol·licitud d'aquesta convocatòria. La participació en un projecte com a tutor serà compatible amb la participació a qualsevol altre projecte.

  REQUISITS DE L'EQUIP D'INVESTIGACIÓ

  Vegeu article 18.8 i 18.9 de la convocatòria

  3. TERMINI I PROCÉS INTERN

  Fins al 6 d'octubre de 2014.
  Per tal d’obtenir la firma electrònica del representant legal, les sol·licituds hauran de presentar-se telemàticament fins al 3 d'octubre de 2014.

  D’acord amb la convocatòria de presentació de sol·licituds de projectes del Pla estatal no s'ha d'enviar al ministeri cap document en format paper. Les sol·licituds són enviades telemàticament mitjançant la signatura electrònica del representant legal (vicerector d'Investigació i Postgrau). Per aquesta raó, hem establert un procés intern de gestió de les sol·licituds.

  El procés és el següent:

  1.- Emplenar la sol·licitud de projecte i adjuntar tots els documents que requereix la convocatòria a través de l'aplicació telemàtica del ministeri.
  Donat que la UIB és responsable del compliment de les condicions establertes a les convocatòries, heu d’enviar a l’OSR al més aviat possible la composició de l’equip d’investigació i l’equip de treball així com el pressupost (informació que apareix al resum de la proposta abans de generar la sol·licitud definitiva). No és necessari que envieu un esborrany de la memòria tècnica, podeu seguir treballant en ella mentre a l’OSR es revisa que els conceptes de despesa i la composició dels equips s’ajustin a les condicions de la convocatòria.
  2.- Validar la sol·licitud definitiva (opció "Generar definitivo" de l'aplicació) i desar al vostre ordinador l'arxiu pdf creat.
  3.- Enviar un correu electrònic a osr@uib.es amb la documentació següent:
  i. Sol·licitud definitiva (generada com s’ha comentat).
  ii. Memòria tècnica de la proposta en format pdf.
  iii. Altres documents que formin part de la sol·licitud, si escau, com autoritzacions d'investigadors d'altres institucions, cartes de les entitats públiques o privades interessades en els resultats del projecte, compromís de vinculació a la UIB, entre d'altres (escanejar-les si és possible; si no, enviar només en paper juntament amb la sol·licitud firmada).
  4.- Un cop rebuda i supervisada aquesta documentació, es procedirà, si escau, a la signatura electrònica de la sol·licitud per part del vicerector d'Investigació i Postgrau.
  5.- Imprimir i signar, als apartats on surten les dades de cada investigador, una còpia de la sol·licitud definitiva i enviar-la, juntament amb les autoritzacions d’investigadors, cartes d’entitats interessades i altra documentació que formi part de la sol·licitud, per correu intern a l'OSR.

  El termini per enviar el correu electrònic que es comenta al punt 4 és el dia 3 d'octubre de 2014.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Bases   Icona Vist  
  Convocatòria   Icona Vist  
  Modificació BOE (condicions execució) (NOU 21/07/2015 Exclamació)   Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica    Icona Vist
  Document conformitat departament / institut Icona Vist   
  Models d'impresos    Icona Vist
  Autorització participació en projectes d'altres organismes Icona Vist   
  Més informació del Ministeri    Icona Vist

  4. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució definitiva Icona Vist
  Annex resolució (llistat d'ajuts concedits) Icona Vist

  Torna