Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Foment de l'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat

 1. Convocatòria TancadaReptes de la societat: Projectes d'R+D

  CONVOCATÒRIA: 2013 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 29 de novembre de 2013.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per a projectes consistents en treballs experimentals o teòrics que, per les seves característiques i finalitat, estiguin orientats a la recerca de solucions cientificotècniques que permetin resoldre problemes plantejats a la societat, independentment del caràcter bàsic o més aplicat de la metodologia i els resultats que s'obtinguin.

  S'han establert quatre grups de presentació de sol·licituds:

  de l’11 al 26 de novembre de 2013
  Astronomia i astrofísica
  Disseny i producció industrial
  Investigació espacial
  Física
  Física de partícules
  Materials
  Matemàtiques
  Tecnologies electròniques i de comunicacions
  Tecnologies informàtiques i per a la societat de la informació

  del 12 al 27 de novembre de 2013
  Ciències socials
  Ciències de l’esport
  Dret
  Economia
  Ciències de l’educació
  Estudis feministes, de la dona i de gènere
  Filologia i filosofia
  Història i art
  Psicologia

  del 13 al 28 de novembre de 2013
  Construcció
  Biodiversitat, ciències de la terra i canvi global
  Ciències i tecnologies mediambientals
  Ciències i tecnologies químiques
  Energia
  Mitjans de transport

  del 14 al 29 de novembre de 2013
  Recursos i tecnologies agroalimentàries
  Biologia fonamental
  Biotecnologia
  Biomedicina

  2. TIPUS DE PROJECTES

  Tipus A: Per a joves investigadors

  Tipus B: per a investigadors consolidats

  3. BENEFICIARIS
  Centres públics d'I+D, centres privats d'I+D sense ànim de lucre i centres tecnològics.
  4. TERMINIS I PROCÉS INTERN

  D’acord amb la convocatòria de presentació de sol·licituds de projectes del Pla nacional no s'ha d'enviar al ministeri cap document en format paper. Les sol·licituds són enviades telemàticament mitjançant la signatura electrònica del representant legal (vicerector d'investigació). Per aquesta raó, hem establert un procés intern de gestió de les sol·licituds.

  El procés és el següent:

  1.- Emplenar la sol·licitud de projecte i adjuntar tots els documents que requereix la convocatòria a través de l'aplicació telemàtica del ministeri.
  Donat que la UIB és responsable del compliment de les condicions establertes a les convocatòries, heu d’enviar a l’OSR al més aviat possible la composició de l’equip d’investigació i l’equip de treball així com el pressupost ( informació que apareix al resum de la proposta abans de generar la sol·licitud definitiva). No és necessari que envieu un esborrany de la memòria tècnica, podeu seguir treballant en ella mentre a l’OSR es revisa que els conceptes de despesa i la composició dels equips s’ajustin a les condicions de la convocatòria.
  2.- Validar la sol·licitud definitiva (opció "Generar definitivo" de l'aplicació) i desar al vostre ordinador l'arxiu pdf creat.
  3.- Generar un resum de la sol·licitud (opció "Ver resumen” de l'aplicació) i desar-lo. Aquesta passa s'ha d'obviar, enguany no existeix aquest “Resumen”
  4.- Enviar un correu electrònic a osr@uib.es amb la documentació següent:
  i. Sol·licitud definitiva
  ii. Memòria tècnica de la proposta en format pdf.
  iii. Altres documents que formin part de la sol·licitud, si escau, com autoritzacions d'investigadors d'altres institucions o cartes de les entitats públiques o privades interessades en els resultats del projecte, entre d'altres. (escanejar-les si és possible; si no, enviar només en paper juntament amb la sol·licitud firmada)
  5.- Un cop rebuda i supervisada aquesta documentació, es procedirà, si escau, a la signatura electrònica de la sol·licitud per part del vicerector d'investigació i postgrau.
  6.- Imprimir i signar, als apartats on surten les dades de cada investigador, una còpia de la sol·licitud definitiva i enviar-la, juntament amb les autoritzacions d’investigadors i/o entitats interessades, per correu intern a l'OSR.

  El terminis per enviar el correu electrònic que es comenta al punt 4 són els dies 25, 26, 27 i 28 de novembre de 2013, segons l'àrea temàtica en la qual es presenti la sol·licitud.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Bases    Icona Vist  
  Convocatòria    Icona Vist  
  Modificació BOE (despeses elegibles) (NOU 21/07/2015 Exclamació)    Icona Vist  
  Aplicació telemàtica de sol·licitud     Icona Vist
  Guia UIB de presentació de sol·licituds Icona Vist    
  Models d'impresos     Icona Vist
  Autorització participació en projectes d'altres organismes Icona Vist    
  Model sol·licitud canvi IP   Icona Vist   
  Model sol·licitud pròrroga   Icona Vist   
  Model sol·licitud alta membre   Icona Vist   
  Model sol·licitud baixa/reducció dedicació membre   Icona Vist   
  Model sol·licitud altres modificacions   Icona Vist   
  Model informe intermedi individual   Icona Vist   
  Model informe intermedi coordinat   Icona Vist   
  Imatges corporatives obligatòries     Icona Vist
  Més informació del Ministeri     Icona Vist

  5. JUSTIFICACIÓ I SEGUIMENT DE CONVOCATÒRIES ANTERIORS
  Per accedir als documents necessaris per a la justificació i seguiment dels projectes d'anteriors convocatòries, consultau la página dels Projectes d'Investigació fonamental no orientada.
  6. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució definitiva Icona Vist
  Annex resolució (llistat d'ajuts concedits UIB) Icona Vist

  Torna