Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

ACORD DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE VOLUNTARIAT ENTRE ROTARY DISTRICTE 2203, ZONA 1, I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 22 de maig de 2014

 

REUNITS

D’una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

I de l’altra, la senyora Graciela Waen Herrendorf, governadora, 2013-14, del Rotary districte 2203, zona 1, amb domicili legal a Río Volga, 23, Nueva Andalucía, 29660 Màlaga, en nom de tots els clubs Rotary de les Illes Balears.

Ambdues parts actuen en representació dels càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d’obrar.

Per això,

EXPOSEN

Primer. Que Rotary Club és una associació sense ànim de guany, que té com a missió fomentar la comprensió internacional mitjançant el servei humanitari i intercanvis educatius i culturals. Les seves activitats tenen per objecte estimular i fomentar l’ideal de servei, amb especial atenció al desenvolupament del coneixement mutu com a ocasió per servir en els camps de la vida privada, pública i professional.

Segon. Que la Universitat de les Illes Balears, mitjançant el programa de Voluntariat, pretén contribuir a la formació en els valors de la solidaritat, la tolerància, la convivència, la llibertat, la justícia i la sostenibilitat entre els membres de la seva comunitat.

Per això, 

ACORDEN

Primera. Objectius

Desenvolupar accions en l’àmbit del voluntariat.

Segona. Tipus i àrees de col·laboració

La col·laboració entre ambdues entitats inclourà:

  1. Difusió de les activitats de voluntariat de Rotary Club entre la comunitat universitària de la UIB.
  2. Facilitar la participació de persones voluntàries de la UIB en programes de voluntariat a Rotary Club.
  3. Suport per part de Rotary Club en la detecció d’entitats de l’entorn local i de la seva xarxa internacional que es puguin beneficiar del suport del voluntariat universitari; així com en el seguiment de la persona voluntària.
  4. Intercanvi d'informació i publicacions.
  5. Altres, de mutu acord entre les parts.

Ambdues parts es comprometen a respectar els marcs d’actuació de cadascuna de les entitats en el seu propi àmbit.

Tercera. Acollida de voluntariat

Rotary Club podrà integrar voluntariat universitari en la realització de tasques de voluntariat en diferents departaments o serveis de la seva organització i en coordinarà la supervisió i el seguiment amb els responsables.

D’igual manera es compromet a respectar i aplicar els drets i deures del voluntariat reconeguts a la legislació vigent (Llei 6/1996, de 15 de gener, del voluntariat social, i Llei 3/1998, de 18 de maig, del voluntariat de les Illes Balears) i que subscriu el programa de Voluntariat UIB.

Quarta. Condicions financeres

No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions amb la firma d'aquest acord. Les despeses que puguin sorgir han de ser objecte d’acord d’ambdues parts.

Cinquena. Comissió mixta

Es constitueix una comissió de seguiment que serà formada per dos representats de cada entitat.

La comissió esmentada coordinarà les relacions entre les parts en l’execució d’aquest conveni.

A més, la comissió resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte del present conveni.

Sisena. Vigència i durada

El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una validesa d’un any, prorrogable de mutu acord entre els signants.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Pels clubs Rotary de les Illes Balears,
Graciela Waen
Governadora 2013-14
Rotary districte 2203

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 6 de maig de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 9 de maig de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).