Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL CLUB ROTARY PALMA RAMON LLULL PER A LA CONCESSIÓ DE QUATRE AJUTS DE MATRÍCULA PER A ESTUDIANTS DE LA UIB 

Palma, 24 de juny de 2014

REUNITS

D’una banda, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor René Anderhub, com a president i en representació del Club Rotary Palma Ramon Llull, amb domicili a l’avinguda de Gabriel Roca, 33, 5è, 07014 Palma.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar el present document, i per això

EXPOSEN 

I. La UIB i el Club Rotary Palma Ramon Llull volen palesar el seu esperit de col·laboració en la línia de l’excel·lència acadèmica, i per això col·laboren des de l’any 2009 a través de l’establiment d’una convocatòria d’ajuts de matrícula per premiar els millors expedients acadèmics i alhora incentivar la matrícula en cursos de postgrau.

II. Aquesta col·laboració s’ha reflectit en la signatura de distints convenis, el primer dels quals es va signar el 25 de juny de 2009 (ref. 1876).

III. El dia 15 de novembre de 2012, mitjançant la signatura d’una addenda (ref. 2579), varen acordar la modificació dels termes del conveni anterior i l’ampliació dels ajuts.

IV. Posteriorment, arran del traspàs de la senyora Marilén Pol, expresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, el Club Rotary Palma Ramon Llull va voler manifestar el seu reconeixement a la seva trajectòria professional, i va promoure la concessió d’un nou ajut de matrícula per als alumnes de l’estudi de primer cicle de Direcció Hotelera Internacional, títol propi de la UIB, que s’imparteix a l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, i amb aquest motiu es va signar una segona addenda al conveni vigent el 13 de maig de 2013 (ref. 2686).

V. El Club Rotary Palma Ramon Llull proposa mantenir el mateix nombre d’ajuts concedits amb una reducció de la quantitat a percebre, i per això ambdues parts convenen de signar un nou conveni i deixar sense efecte el conveni i les addendes anteriors per tal d’unificar en un sol text el contingut de la col·laboració, d’acord amb les següents

CLÀUSULES  

Primera. Línies d’actuació de l’acord i finalitat

El Club Rotary Palma Ramon Llull i la UIB concediran quatre ajuts de matrícula, un per a l’estudiant amb més bon expedient acadèmic de la Facultat de Dret, sota el nom de Sebastià Palmer Cabrer (a.c.s., llicenciat en Dret, notari i membre del Club Rotary Palma Ramon Llull), dos per a l’estudiant / els estudiants amb més bon expedient acadèmic de la Facultat d’Economia i Empresa, sota el nom de Jaume Serra Crespí (a.c.s., llicenciat en Ciències Empresarials i membre de l’esmentat Club Rotary), que compleixin les condicions esmentades a la clàusula segona. Els expedients premiats hauran de tenir una qualificació mitjana mínima de 9 punts.

El quart premi es concedirà a l’estudiant amb més bon expedient acadèmic dels estudis de Direcció Hotelera Internacional, títol propi de la UIB, que imparteix l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, sota el nom de Marilén Pol (a.c.s., expresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca i membre del Club Rotary Palma Ramon Llull).

La finalitat d’aquests premis és estimular i augmentar l’excel·lència i l’esforç dels estudiants universitaris de Dret i d’Economia i Empresa de la UIB i dels estudis de Direcció Hotelera Internacional, per la qual cosa la Universitat es compromet a difondre entre l’alumnat i la comunitat universitària, amb tots els mitjans al seu abast, el manteniment d’aquests premis, l’objectiu que es pretén, l’entitat que els concedeix i els titulars en record dels quals s’estableixen els premis.

Segona. Alumnat beneficiari

Poden ser beneficiaris d’aquest acord els estudiants de les facultats de Dret i d’Economia i Empresa i els estudiants del títol propi de la UIB de Direcció Hotelera Internacional que imparteix l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, que compleixin en el moment de resoldre els ajuts corresponents a aquest acord les condicions següents:

a) Ser residents a les Illes Balears com a mínim durant els últims cinc anys.
b) Estar matriculats almenys de trenta crèdits del darrer curs dels estudis que imparteixen aquests centres.
c) Tenir aprovats la meitat dels crèdits de la carrera que cursen.

Tercera. Selecció d’alumnes

Els deganats de les facultats de Dret i d’Economia i Empresa i la Direcció de l’Escola d’Hoteleria proposaran, cada un, a la comissió de seguiment d’aquest conveni, durant el mes de novembre, els deu millors expedients acadèmics que compleixin els requisits esmentats a la clàusula segona.

Quarta. Contingut econòmic i de col·laboració

El Club Rotary Palma Ramon Llull atorgarà 500 euros a cadascun dels premis. A la finalització de l’any acadèmic 2013-14 es lliurarà en un acte acadèmic presidit pels degans de les facultats de Dret i d’Economia i Empresa, el director de l’Escola d’Hoteleria i el president del Club Rotary Palma Ramon Llull un diploma emès per la UIB que acreditarà la condició de millor expedient acadèmic, on figurarà la nota mitjana obtinguda per cadascun dels estudiants que hagin resultat premiats. Aquest diploma pot incloure el logotip del Club Rotary. En aquest acte, a més del diploma, es lliurarà una invitació als estudiants premiats per assistir a un acte del Club Rotary acompanyat d’un dinar en el curs del qual s’entregaran els premis concedits.

Cinquena. Comissió de seguiment

Cada una de les parts nomenarà, en un termini no superior a tres mesos, una comissió de seguiment del present conveni. La comissió serà formada per sis persones, tres de les quals representaran la Universitat de les Illes Balears i tres el Club Rotary Palma Ramon Llull. Els representants del Club Rotary seran les senyores Carme Ozonas i Maria Àngels Peruchet, vídues, respectivament, de Sebastià Palmer i Jaume Serra, i el president del Club.

Sisena. Resolució

La comissió de seguiment serà l’encarregada d’atorgar els ajuts entre els millors expedients proposats per cada un dels centres, que seran lliurats als seleccionats en el transcurs d’un acte dins la UIB. El Vicerectorat d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat notificarà, prèviament, la selecció als alumnes seleccionats i publicarà als mitjans de difusió de la UIB l’existència d’aquest ajut, així com els seleccionats i que es farà l’acte de lliurament.

Setena. Obligacions dels estudiants seleccionats

Els estudiants seleccionats adquireixen el compromís d’assistir a l’acte de lliurament dels ajuts.

Vuitena. Desenvolupament i vigència del conveni

La durada del present conveni serà d’un any, corresponent a l’any acadèmic 2013-14, prorrogable de mutu acord entre ambdues parts de forma expressa.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d’aquest conveni, les dues parts el signen al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Pel Club Rotary Palma Ramon Llull,
René Anderhub
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de juny de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de juny de 2014 de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).