Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI DE COEDICIÓ DE LA REVISTA TETHYS, JOURNAL OF METEOROLOGY AND CLIMATOLOGY OF THE MEDITERRANEAN ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE METEOROLOGIA

Palma, 24 de juliol de 2014

Vilafranca del Penedès,

COMPAREIXEN 

D’una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en virtut del Decret 29/2013, de 14 de juny, com a representant d’aquesta institució segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, del 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB, que té el domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, Palma (CP 07122), i el NIF Q-0718001-A.

I, de l’altra, el senyor Joan Bech Rustullet, president de l'Associació Catalana de Meteorologia (ACAM), com a representant d’aquesta associació, amb NIF núm. G-60931631 i domicili a Vilafranca del Penedès, carrer Pere Giró, 9.

Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els han estat atribuïdes legalment, es reconeixen la capacitat legal necessària i

 

EXPOSEN 

1. Que l'ACAM té per objectiu principal promoure activitats de divulgació i aprofundiment en la meteorologia i climatologia, i donar-los suport, amb especial interès per Catalunya, l'àmbit dels Països Catalans i, en general, la Mediterrània. És l'entitat editora de la revista en línia Tethys, Journal of Meteorology and Climatology of the Mediterranean (Tethys), que publica articles segons els procediments estàndard habituals de les revistes científiques i que apareix llistada en nombroses bases de dades bibliogràfiques, de resums i citacions de publicacions de recerca arbitrades per pars, com Scopus, i és en espera per a la seva admissió en el JCR. Publica sobretot articles de la comunitat universitària internacional, així com de diferents institucions relacionades amb les matèries d'interès.

2. Que Edicions UIB té per finalitat la producció, gestió i promoció de les edicions generades per la institució universitària. Ho fa al voltant de les col·leccions i les revistes científiques amb la doble responsabilitat de difondre els coneixements sorgits en el si de la Universitat i proporcionar materials propis per a la tasca docent.

3. Que ambdues entitats tenen interès, en conseqüència amb els punts anteriors, de contribuir a la continuació de la revista en línia Tethys, per una banda beneficiant-se de l'estructura editorial d'Edicions UIB i enfortint la seva oferta, i per l'altra aprofitant la implicació de la comunitat científica relacionada a través de l'ACAM i les seves activitats.

4. Que ambdues parts es reconeixen la capacitat plena necessària per a aquest acte, per la qual cosa signen aquest conveni de coedició amb les següents

CLÀUSULES 

Primera. És de l’interès de la UIB i de l’ACAM la coedició conjunta de la revista Tethys.

Segona. L'ACAM es farà càrrec del manteniment del servidor on està allotjada la revista i de gestionar-la, incloent-hi el comitè editorial.

Tercera. El ritme de publicació previst és d’un número a l’any. La revista s’editarà d’acord amb el disseny establert i s’inclouran a la capçalera o al lloc corresponent els logotips de la UIB i de l’ACAM, igualment destacats. De la mateixa manera, en tots els suports de promoció i publicitat de la publicació i en qualsevulla activitat que es dugui a terme, han d’aparèixer igualment destacats els noms i els anagrames o logotips corresponents.

Quarta. La revista continuarà portant l’ISSN que portava fins ara en l’edició digital.

Cinquena. Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la seva signatura, té una durada d'un any i és prorrogable automàticament per períodes iguals successius, llevat que hi hagi denúncia expressa de qualsevol de les parts, notificada per escrit a l'altra part amb una antelació mínima d'un mes de la data de finalització del termini del període inicial o, si escau, de qualsevol de les seves successives pròrrogues.

Sisena. Malgrat la vigència establerta per la clàusula cinquena, és causa d’extinció l’incompliment total o parcial d’aquestes clàusules per alguna de les parts, independentment de la causa que l’hagi produït.

També és causa de resolució el mutu acord, la impossibilitat de complir les activitats descrites i la resta de causes reconegudes legalment.

Setena. Les parts convenen resoldre per elles mateixes, de manera amistosa, els possibles conflictes que puguin sorgir en l’execució d’aquest conveni.

Això no obstant, quan no sigui possible arribar a cap acord, els jutjats i tribunals del domicili de la part demandada són els competents per dirimir qualsevol qüestió que pugui sorgir entre les parts sobre la interpretació i el compliment del que disposen els acords d’aquest conveni; ambdues parts se sotmeten a llur jurisdicció i competència i renuncien a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per l’Associació Catalana de Meteorologia,
Joan Bech
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 d’abril de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 9 de maig de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).