Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI DE COEDICIÓ DE LA REVISTA TETHYS, JOURNAL OF METEOROLOGY AND CLIMATOLOGY OF THE MEDITERRANEAN ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE METEOROLOGIA

Palma, 24 de juliol de 2014

Vilafranca del Penedès,

COMPAREIXEN 

D’una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en virtut del Decret 29/2013, de 14 de juny, com a representant d’aquesta institució segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, del 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB, que té el domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, Palma (CP 07122), i el NIF Q-0718001-A.

I, de l’altra, el senyor Joan Bech Rustullet, president de l'Associació Catalana de Meteorologia (ACAM), com a representant d’aquesta associació, amb NIF núm. G-60931631 i domicili a Vilafranca del Penedès, carrer Pere Giró, 9.

Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els han estat atribuïdes legalment, es reconeixen la capacitat legal necessària i

 

EXPOSEN 

1. Que l'ACAM té per objectiu principal promoure activitats de divulgació i aprofundiment en la meteorologia i climatologia, i donar-los suport, amb especial interès per Catalunya, l'àmbit dels Països Catalans i, en general, la Mediterrània. És l'entitat editora de la revista en línia Tethys, Journal of Meteorology and Climatology of the Mediterranean (Tethys), que publica articles segons els procediments estàndard habituals de les revistes científiques i que apareix llistada en nombroses bases de dades bibliogràfiques, de resums i citacions de publicacions de recerca arbitrades per pars, com Scopus, i és en espera per a la seva admissió en el JCR. Publica sobretot articles de la comunitat universitària internacional, així com de diferents institucions relacionades amb les matèries d'interès.

2. Que Edicions UIB té per finalitat la producció, gestió i promoció de les edicions generades per la institució universitària. Ho fa al voltant de les col·leccions i les revistes científiques amb la doble responsabilitat de difondre els coneixements sorgits en el si de la Universitat i proporcionar materials propis per a la tasca docent.

3. Que ambdues entitats tenen interès, en conseqüència amb els punts anteriors, de contribuir a la continuació de la revista en línia Tethys, per una banda beneficiant-se de l'estructura editorial d'Edicions UIB i enfortint la seva oferta, i per l'altra aprofitant la implicació de la comunitat científica relacionada a través de l'ACAM i les seves activitats.

4. Que ambdues parts es reconeixen la capacitat plena necessària per a aquest acte, per la qual cosa signen aquest conveni de coedició amb les següents

CLÀUSULES 

Primera. És de l’interès de la UIB i de l’ACAM la coedició conjunta de la revista Tethys.

Segona. L'ACAM es farà càrrec del manteniment del servidor on està allotjada la revista i de gestionar-la, incloent-hi el comitè editorial.

Tercera. El ritme de publicació previst és d’un número a l’any. La revista s’editarà d’acord amb el disseny establert i s’inclouran a la capçalera o al lloc corresponent els logotips de la UIB i de l’ACAM, igualment destacats. De la mateixa manera, en tots els suports de promoció i publicitat de la publicació i en qualsevulla activitat que es dugui a terme, han d’aparèixer igualment destacats els noms i els anagrames o logotips corresponents.

Quarta. La revista continuarà portant l’ISSN que portava fins ara en l’edició digital.

Cinquena. Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la seva signatura, té una durada d'un any i és prorrogable automàticament per períodes iguals successius, llevat que hi hagi denúncia expressa de qualsevol de les parts, notificada per escrit a l'altra part amb una antelació mínima d'un mes de la data de finalització del termini del període inicial o, si escau, de qualsevol de les seves successives pròrrogues.

Sisena. Malgrat la vigència establerta per la clàusula cinquena, és causa d’extinció l’incompliment total o parcial d’aquestes clàusules per alguna de les parts, independentment de la causa que l’hagi produït.

També és causa de resolució el mutu acord, la impossibilitat de complir les activitats descrites i la resta de causes reconegudes legalment.

Setena. Les parts convenen resoldre per elles mateixes, de manera amistosa, els possibles conflictes que puguin sorgir en l’execució d’aquest conveni.

Això no obstant, quan no sigui possible arribar a cap acord, els jutjats i tribunals del domicili de la part demandada són els competents per dirimir qualsevol qüestió que pugui sorgir entre les parts sobre la interpretació i el compliment del que disposen els acords d’aquest conveni; ambdues parts se sotmeten a llur jurisdicció i competència i renuncien a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per l’Associació Catalana de Meteorologia,
Joan Bech
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 d’abril de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 9 de maig de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntas frecuentes sobre convenios

 1. ¿Quién puede proponer la firma de convenios a la UIB?
 2. ¿A qué órgano se tienen que presentar las propuestas de convenios?
 3. ¿Qué documentación se tiene que adjuntar a la propuesta?
 4. ¿Cuál es el órgano competente para firmar convenios de la UIB?
 5. ¿Quién es el representante legal de la UIB?
 6. ¿Cuál es la diferencia entre un acuerdo marco y un convenio específico?
 7. ¿Se puede hacer un convenio específico sin que se haya hecho un acuerdo marco previamente?
 8. Si hay obligaciones financieras, ¿qué tendrá que incluir la propuesta de convenio?
 9. ¿Cuándo se pretenda modificar una o más cláusulas de un convenio, habrá que hacer un convenio nuevo?
 10. ¿Cuándo se puede modificar un convenio?
 11. ¿Se puede cambiar el objeto inicial del convenio?
 12. ¿Qué vigencia tiene que tener un convenio?
 13. ¿Se puede prorrogar un convenio?
 14. ¿Quién aprueba los convenios?
 15. ¿Quién autoriza la ratificación y revocación, si procede, de los convenios?
 16. ¿Se puede firmar un convenio si no está ratificado?

1. ¿Quién puede proponer la firma de convenios a la UIB?

La iniciativa para suscribir convenios corresponde tanto al personal de la Universidad como a los órganos de la UIB (artículo 147.2 de los Estatutos).

2. ¿A qué órgano se tienen que presentar las propuestas de convenios?

El órgano competente para tramitar convenios es la Secretaria General, en virtud de la Resolución 12718/2018, de 10 de abril, por la cual se fija una nueva distribución de servicios y competencias de los miembros del Consejo de Dirección (FOU n.º 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaría General se encarga de la tramitación (no de la elaboración) de convenios.

3. ¿Qué documentación se tiene que adjuntar a la propuesta?

El proponente tiene que enviar la propuesta consensuada con la otra parte a la Secretaría General <secretaria.general@uib.es>. La propuesta se tiene que enviar en documento Word por correo electrónico. La propuesta tiene que ser en catalán si la entidad o las entidades con las que firmamos el documento están ubicadas en un ámbito territorial de habla catalana, o en castellano si se trata de entidades ubicadas en territorio español.

4. ¿Cuál es el órgano competente para firmar convenios de la UIB?

El representante legal de la UIB.

5. ¿Quién es el representante legal de la UIB?

El representante legal de la UIB es el Rector. El Rector es el órgano competente para firmar convenios, porque tiene atribuida la representación de la Universidad (arte. 20.1 de la LOU y arte. 38 de los Estatutos): el Rector es la máxima autoridad académica y tiene la representación.

6. ¿Cuál es la diferencia entre un acuerdo marco y un convenio específico?

En el acuerdo marco se establecen las directrices que obligan a las partes; en el convenio específico se desarrollan y especifican alguna o todas las obligaciones contenidas en un acuerdo marco.

7. ¿Se puede hacer un convenio específico sin que se haya hecho un acuerdo marco previamente?

Sí. Se puede hacer un convenio específico cuando se establezcan las obligaciones a las que se comprometen las partes.

De acuerdo con la normativa vigente por la cual se rigen los convenios (Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, LRJSP) es necesario que el convenio se acompañe de una memoria justificativa donde se analice:

 • La necesidad y oportunidad
 • El impacto económico
 • El carácter no contractual de la actividad
 • El cumplimiento de lo previsto en la ley.

8. Si hay obligaciones financieras, ¿qué tendrá que incluir la propuesta de convenio?

En este caso, el convenio tiene que llevar adjunta o tiene que incluir una memoria económica en que la que se haga constar el coste aproximado, periodicidad y financiación. En caso de obligaciones económicas asumidas por la Universidad, se tiene que expresar el concepto presupuestario con cargo al cual se financiará el convenio, y la persona, órgano o unidad que asuma la obligación de pago.

9. ¿Cuándo se pretenda modificar una o más cláusulas de un convenio, habrá que hacer un convenio nuevo?

No, no será necesario hacer un convenio nuevo. En estos casos se hará una adenda o un documento administrativo que complete el convenio o el acuerdo del que se trate.

10. ¿Cuándo se puede modificar un convenio?

Un convenio se puede modificar mientras esté vigente.

11. ¿Se puede cambiar el objeto inicial del convenio?

La modificación no puede afectar a la esencia del convenio.

12. ¿Qué vigencia tiene que tener un convenio?

La duración del convenio tiene que ser concreta, no puede ser indefinida y no puede ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.

13. ¿Se puede prorrogar un convenio?

Si es el caso, la prórroga se tiene que acordar de forma unánime entre las partes dentro del periodo de vigencia del convenio. Si el convenio tiene una duración de cuatro años, se puede acordar una prórroga por cuatro años adicionales como máximo o la extinción. Por lo tanto, los convenios pueden tener una duración máxima de ocho años, prórrogas incluidas, salvo que normativamente se haya podido establecer un plazo superior.

La prórroga tiene que ser siempre expresa, no puede ser tácita en ningún caso.

14. ¿Quién aprueba los convenios?

La iniciativa para subscribir convenios la tiene que aprobar el Consejo de Dirección: «La iniciativa para suscribir convenios corresponde tanto al personal de la Universidad como a los órganos de la UIB. Corresponde al Consejo de Dirección aprobarlos, y al Consejo de Gobierno ratificarlos» (art. 147.2 de los Estatutos).

15. ¿Quién autoriza la ratificación y revocación, si procede, de los convenios?

Esta competencia recae en el Consejo de Gobierno (art. 24.2.24 de los Estatutos).

16. ¿Se puede firmar un convenio si no está ratificado?

Sí, una vez aprobada por el Consejo de Dirección, se puede firmar el convenio. En caso de que el Consejo de Gobierno no lo ratifique posteriormente, el convenio se tendrá que rescindir y dejará de tener efectos.

 
Contenido en el idioma por defecto