Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI DE DONACIÓ DE FONS I CESSIÓ DE DRETS, DEL FONS DOCUMENTAL RAMON BALLESTER VIVES, PER PART DEL SENYOR LLUÍS BALLESTER BRAGE A LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 25 de juliol de 2014

R E U N I T S

D’una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (a partir d’ara, UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l’altra, el senyor Lluís Ballester Brage (a partir d’ara, el donant), major d’edat, amb DNI/NIF núm. 42983526E i domicili al camí de Can Soler, 12, casa 34, 07015 Palma que actua en nom i interès propis.

Es reconeixen plena capacitat d’obrar i la capacitat legal necessària per a l’atorgament del present contracte, i

M A N I F E S T E N

I. Que són conscients de l’interès i del valor informatiu i cultural d’un conjunt de documents propietat del donant, format com a resultat de l’activitat professional del seu pare, senyor Ramon Ballester Vives, titular exclusiu dels drets de propietat intel·lectual que se’n deriven.

II. Que consideren convenient afavorir la difusió i el gaudi públic de l’esmentat fons mitjançant la seva integració a la Partituroteca i Centre de Documentació Musical de la Universitat de les Illes Balears, sobre la base d’un conveni de donació de la propietat dels suports dels documents i de cessió de drets d’explotació.

III. Que, amb aquesta finalitat, la UIB ha acceptat la proposta formulada pel donant de fer donació d’aquest fons documental i dels drets d’explotació dels documents que l’integren.

IV. Que per formalitzar la donació i cessió i concretar-ne les condicions, han convingut a signar el present conveni d’acord amb els següents 

P A C T E S

 

PRIMER

El donant, en qualitat de propietari del fons i com a titular exclusiu dels drets d’explotació dels documents que l’integren, en fa donació a la UIB. En el mateix acte cedeix també drets d’explotació d’aquests documents. Un cop que s’hagi dut a terme la catalogació del fons esmentat, s’inclourà com a annex al conveni la relació detallada del contingut.

SEGON

En virtut del present conveni la UIB esdevé propietària dels documents que integren aquest fons, i titular no exclusiva dels drets d’explotació fins al seu pas a domini públic i sense límit territorial.

TERCER

Amb l’acceptació d’aquesta donació i cessió de drets la UIB assumeix les obligacions següents:

a) Abonar les despeses de conservació i, si escau, de restauració dels documents que integren el fons objecte de donació.
b) Efectuar una descripció que faciliti la identificació i localització dels documents.
c) Tractar el fons objecte de donació com una unitat.
d) Obrir a la consulta pública el contingut del fons, tot destinant-hi els recursos i els serveis necessaris.

QUART

Com a propietària del fons i titular de drets d’explotació la UIB pot reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició pública els continguts del fons, actes que pot efectuar en qualsevol forma, suport o mitjà, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui n’encarregui la realització. La cessió de drets inclou la possibilitat de procedir a la digitalització dels documents i de portar a terme la seva comunicació i posada a disposició del públic per mitjà de la xarxa Internet.

CINQUÈ

La UIB queda igualment habilitada per efectuar qualsevol tractament tècnic al fons a l’efecte de procurar que tingui una adequada conservació, classificació i descripció, d’acord amb la normativa i els procediments interns que s’apliquen a la resta de col·leccions i fons.

SISÈ

El donant pot disposar de reproduccions dels documents sense cost. Pot sol·licitar-les de forma puntual, però evitant que la reiteració de peticions o d’un nombre important de documents sol·licitats acabin alterant el sentit i la finalitat del present conveni.

SETÈ

Per a tot allò que no estigui previst en els seus pactes i condicions, el present conveni es regirà per les disposicions del Codi Civil i per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual.

VUITÈ

Per resoldre les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació d'aquest conveni, ambdues parts se sotmetran als jutjats i tribunals de Palma i renunciaran al seu propi fur si és un altre.

I com a prova de conformitat, signen el present conveni en dos exemplars, però amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Llorenç Huguet
Rector

Lluís Ballester
Donant

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de juny de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de juny de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).