Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

ACORD DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA, CIENTÍFICA I CULTURAL ENTRE L’ASSOCIACIÓ BALEAR D’INFANTS AMB MALALTIES RARES I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 10 de setembre de 2014 

REUNITS 

D'una part, la senyora Catalina Cerdà Llompart, amb DNI núm. 43038427-E, que intervé en representació, com a presidenta, de l’Associació Balear d’Infants amb malalties Rares (en endavant, ABAIMAR). Aquesta entitat està domiciliada al carrer de Sor Clara Andreu, 15, baixos, 07010 Palma, amb CIF núm. G-57611766.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen plena competència i capacitat jurídica, respectivament, per obligar-se pel que en dret sigui necessari, i en especial per a la formalització d’aquest acord.

ANTECEDENTS

Primer. ABAIMAR és una associació privada, sense finalitats de lucre, que va ser constituïda el 2009 per un grup de pares i mares preocupats per l'enorme impacte individual i social de les malalties minoritàries, i per la problemàtica humana vinculada al patiment i impacte de les malalties poc freqüents en els malalts i els seus familiars.

Entre els objectius principals d’ABAIMAR, destaquen:

1. Fomentar el coneixement de les malalties reumàtiques i metabòliques de nins i joves, contribuint a una millora en el desenvolupament educatiu sanitari.
2. Impulsar el desenvolupament integral, i així contribuir al millor estat biopsicosocial, dels nins, els joves i els seus pares, creant mitjans afavoridors amb grups de suport psicològic i mitjans per al desenvolupament educatiu.
3. Contribuir a l’augment d’expectatives de vida dels nins i joves i millorar amb això la qualitat de vida tant per a ells com de les seves famílies.
4. Promoure la participació de l’Associació en institucions públiques i privades amb l’elaboració de programes que afavoreixin els interessos i necessitats dels nins i joves amb malalties reumàtiques i metabòliques.
5. Impulsar una atenció mèdica especialitzada que millori la qualitat assistencial dels nins amb malalties reumàtiques i metabòliques.
6. Promoure la investigació, motivant els professionals d’aquestes especialitats.
7. Cercar suports que ajudin a millorar la recuperació d’aquests infants i joves en els camps de la fisioteràpia i rehabilitació.
8. Desenvolupar activitats necessàries per aconseguir les finalitats de l’Associació: xerrades, conferències, jornades. Editar un butlletí propi de l’associació, per fomentar el millor coneixement de les malalties reumàtiques i metabòliques.
9. Afavorir el contacte amb altres associacions autonòmiques, nacionals o internacionals que facilitin el suport a aquests infants.
10. En general, promoure qualsevol activitat que directament o indirectament contribueixi al compliment de les finalitats de l’Associació.
11. Realitzar activitats relacionades amb la formació i el reciclatge dels professors i professionals de l’àmbit docent, sanitari, social i d’altres àmbits, relacionats o que mantinguin contacte amb afectats per malalties minoritàries.

Segon. La UIB, d’acord amb el que estableixen els seus Estatuts, és una institució dedicada al servei públic de l’educació superior i de la recerca, que per acomplir les seves funcions i mantenir i enfortir el seu caràcter universal té com objectiu la cooperació amb altres universitats i institucions de tot arreu.

Per tot això, d’acord amb el que estableix l’article 174.1 dels Estatuts, la UIB ha de fomentar, en la mesura de les seves possibilitats, una adequada política de convenis i d’intercanvis amb altres universitats, centres de recerca, instituts, institucions i empreses.

Convençuts de l’interès recíproc per establir i desenvolupar activitats conjuntes de caire acadèmic, científic, cultural i de recerca, ABAIMAR i la UIB, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar activitats conjuntes de caire acadèmic, científic, cultural i de recerca en els camps de la docència, formació i investigació, dins del marc competencial de cada una de les entitats signants.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues entitats pot incloure els punts següents:

1. Intercanvi d'informació de caràcter acadèmic i publicacions.
2. Seminaris, col·loquis, jornades, congressos, simposis.
3. Estudis d'investigació conjunts.
4. Col·laboracions en programes i plans d'estudis.
5. Accés a equips i material específics.
6. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues entitats.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
3. La durada del programa projecte.
4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.
6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, etc.

Aquests protocols han de tenir l'aprovació del Rector de la UIB.

Cinquena. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.
b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Setena. Vigència i durada

El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de dos anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a respectar i fer les diligències i adequacions necessàries perquè els intercanvis que estiguin en curs continuïn fins a acabar-los en els termes acordats.

Vuitena. Coordinació

El Rector de la UIB i la presidenta d’ABAIMAR nomenaran, en un termini no més gran de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l’acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars, en català; cada una de les parts se'n queda un exemplar.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per l’Associació Balear d’Infants amb Malalties Rares,
Catalina Cerdà
Presidenta

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de juny de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de juny de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).