Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

Palma, 17 de setembre de 2014

REUNITS 

D’una banda, l’Excel·lentíssim Senyor Macià Tomàs Salvà, president de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears (RAMIB), en nom d’aquesta corporació, d’acord amb les atribucions pròpies del seu càrrec, que té domicili a Palma, carrer de Can Campaner, núm. 4, baixos (CP 07003).

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les entitats respectives i

MANIFESTEN 

PRIMER. Que la RAMIB fou creada l’any 1831 i es regeix pels Estatuts aprovats el 19 de juny de 2001 i publicats al BOIB núm. 125, de 18 d’octubre de 2001. Consta inscrita en el Registre de la Conselleria de Presidència de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i és una corporació de dret públic. Com a institució científica mèdica, la seva precursora fou la desapareguda Acadèmia Mèdico Pràctica de Mallorca, fundada l’11 de desembre de 1788, la qual va tenir continuïtat institucional en la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca, fundada en la data esmentada, i que ha tingut operativitat científica ininterrompuda des de la seva fundació fins als nostres dies i segueix tenint-ne. L’any 1999 passà a ser denominada, segons acord en sessió de govern, Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, i l’àmbit de la seva competència comprèn tot el territori de les Illes Balears. Té els objectius següents:

1.1. Potenciar el coneixement de les ciències de la salut entre els facultatius professionals de la salut en especial i la ciutadania en general.
1.2. Traslladar a la societat els avanços biomèdics.
1.3. Assessorar les administracions públiques de les Illes Balears sobre la prevenció, el manteniment i la millora de la salut de la ciutadania.

SEGON. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).

TERCER. Que, atès que totes dues entitats comparteixen alguns objectius comuns i complementaris i que existeix una voluntat comuna de desenvolupar projectes que permetin aprofitar al màxim els seus potencials, es reconeixen mútua capacitat per actuar i obligar-se i convenen de subscriure el present conveni marc de col·laboració, d’acord amb les següents

CLÀUSULES 

PRIMERA. Objecte

La UIB i la RAMIB es comprometen a fomentar el desenvolupament de projectes i experiències en matèries d’interès comú mitjançant l’execució de programes mutus en les àrees corresponents i tenint en compte l’àmbit general de la investigació, la docència i les activitats culturals.

SEGONA. Modalitats de col·laboració

Aquests programes de col·laboració esmentats anteriorment s’establiran en detall:

  • Realització d’edicions conjuntes de monografies científiques, històriques o de qualsevol altre tipus que responguin a l’interès comú d’ambdues institucions.
  • Realització de projectes d’investigació, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, en qualsevol de les àrees d’interès comunes a ambdues institucions.
  • Col·laboració en matèria de documentació, ordenació i digitalització dels arxius de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears.
  • Creació i organització d’activitats docents coordinades, inclosa la formació en doctorat.
  • Organització de col·loquis i seminaris.
  • Difusió de les publicacions editades per la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears i, en particular, de la revista científica digital Medicina Balear.
  • Facilitació, en la mesura que sigui possible, de la utilització dels espais i instal·lacions de què disposen les parts, per afavorir l’assoliment dels objectius respectius.

L’aprovació de les activitats es farà d’acord amb el criteri objectiu de rellevància i atenent les disponibilitats pressupostàries.

TERCERA. Comissió mixta

Es constitueix una comissió de seguiment que serà formada per tres representats de cada entitat.

La comissió esmentada coordinarà les relacions entre les parts en l’execució d’aquest conveni.

A més, la comissió resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte del present conveni.

QUARTA. Vigència

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i la vigència serà d’un any, renovable automàticament pel mateix període en cas que no es denunciï. La denúncia haurà de realitzar-se amb una antelació de dos mesos respecte a la data inicial prevista de finalització o la de qualsevol de les pròrrogues.

CINQUENA. Modificació

Ambdues parts, de comú acord, poden proposar la modificació o rescissió de l’acord marc amb sis mesos d’antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l’acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i les activitats que hi hagi en fase de realització.

SISENA. Règim jurídic

Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, la modificació i el desenvolupament del present conveni i dels efectes que se’n puguin derivar, les resoldrà la comissió de seguiment prevista. Si les dues parts no arriben a un acord, sotmetran les qüestions litigioses als òrgans de la jurisdicció competent amb seu a Palma, amb renúncia expressa de qualsevol jurisdicció que els pugui correspondre.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni i als efectes oportuns, les parts el signen al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears,
Macià Tomàs
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de juny de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de juny de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).