Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB) PER MANTENIR ACTUALITZADA LA COL·LECCIÓ DIGITAL MEDICINA BALEAR

Palma, 17 de setembre de 2014  

REUNITS 

D'una part, el senyor Macià Tomàs Salvà, president de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears (RAMIB), com a representant d'aquesta, d'acord amb el que estableixen els seus Estatuts a l'article 24.1.1.

De l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de dia 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

MANIFESTEN 

La Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears ja han mantingut una col·laboració en virtut de dos convenis, el primer, signat el 30 de setembre de 2011 (ref. 2395), i el segon, el 19 de setembre de 2012 (ref. 2651), i actualment pretenen reiniciar aquesta col·laboració amb la firma d’aquest nou conveni.

Convençuts de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions,

ACORDEN 

 

1. Objecte

Mantenir actualitzades les col·leccions digitals Medicina Balear - Articles i Medicina Balear - Volums complets que es troben allotjades a la Biblioteca Digital de les Illes Balears (http://ibdigital.uib.cat) introduint-hi i catalogant els nous volums que es vagin publicant, així com els corresponents articles.

Per dur a terme aquesta tasca la RAMIB es compromet a enviar puntualment a la unitat de Digitalització i Web del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB, la maqueta en versió digital de cada nou volum que s’hagi de publicar.

La unitat de Digitalització i Web procedirà a la incorporació i catalogació del nou volum i dels articles corresponents a la Biblioteca Digital de les Illes Balears, així com a sol·licitar i obtenir els números DOI (Digital Object Identifier) corresponents a cada article. Una vegada obtinguts els números DOI, aquests seran enviats a la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears.

La Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears incorporarà els números DOI a cada article del nou volum per crear-ne la versió digital definitiva, que serà enviada a la unitat de Digitalització i Web.

Finalment, la unitat de Digitalització i Web procedirà a incorporar la versió definitiva del nou volum, així com dels seus articles amb els números DOI incorporats, a la Biblioteca Digital de les Illes Balears; i també incorporarà els números DOI als registres bibliogràfics dels articles corresponents.

2. Finançament

Anualment el Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB facturarà a la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears el cost de les tasques dutes a terme per a l’actualització de les col·leccions digitals de la publicació periòdica Medicina Balear. La quantitat a facturar per cada article és de 21,94 euros, sense IVA, encara que aquesta quantitat es revisarà anualment.

3. Vigència i durada

El present conveni entrarà en vigor el dia que se signi i tindrà una validesa d’un any, prorrogable de mutu acord entre els signants.

Per la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears,
Macià Tomàs
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de juny de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de juny de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).