Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L'AGÈNCIA DE TURISME DE LES ILLES BALEARS PER A LA INNOVACIÓ DE LA PROMOCIÓ DEL SECTOR TURÍSTIC MITJANÇANT NOVES TECNOLOGIES MULTIMÈDIA

Palma, 25 de setembre de 2014

REUNITS

D'una banda, la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb CIF Q0718001A i domicili a la carretera de Valldemossa, km 7.5, Palma E-07122, representada pel Rector, senyor Llorenç Huguet Rotger, d'acord amb el que estableixen l'article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i l'article 38.1.n) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

I de l'altra, l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB), amb CIF Q-5755004H i domicili al carrer de Rita Levi, s/n, del ParcBIT de Palma, representada pel conseller de Turisme i Esports del Govern de les Illes Balears i president de l'ATB, senyor Jaime Martínez Llabrés, facultat d'acord amb el que estableix el Decret 26/2012, de 30 de març, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l'entitat pública encarregada de la promoció turística de les Illes Balears.

Ambdues parts es reconeixen, en el concepte en què respectivament intervenen, la capacitat legal necessària per a l'atorgament del present conveni específic derivat de l'acord marc formalitzat l'11 de juliol de 2014 per a la gestió i el desenvolupament del projecte TIE, a l'efecte del qual

CONSIDEREN

Primer. Que el marc de col·laboració establert a l'acord tercer de l'acord marc formalitzat establia com a àmbit de cooperació, entre altres, impulsar les noves tecnologies aplicades al sector turístic, mitjançant el desenvolupament de noves eines tecnològiques, fomentar la investigació, el desenvolupament i implementació en el projecte de noves tecnologies, així com compartir coneixements i experiències pràctiques en el desenvolupament de productes turístics especialitzats, mitjançant l'intercanvi de metodologies de treball innovadores.

Segon. Que la Universitat de les Illes Balears disposa de mitjans propis necessaris per realitzar l'objecte d'aquest conveni específic per a la innovació de la promoció del sector turístic mitjançant noves tecnologies multimèdia.

Tercer. Que en el marc del present acord, serà la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (d'ara endavant, la Fundació o FUEIB) l'entitat encarregada per la UIB de la seva gestió, segons el que estableix l'Acord normatiu 9918/2011, de 21 de juliol, pel qual s'encarrega a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears la realització d'activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i de coneixement i l'emprenedoria (FOU núm. 352, de 16 de setembre).

Per tot això, 

ACORDEN

PRIMERA. Objecte

L'objecte del present conveni específic consisteix en la investigació i el desenvolupament de noves tecnologies multimèdia aplicades a la promoció del sector turístic, activitats que es detallen a l'annex del present conveni específic, en què s’expliquen les condicions per poder-les realitzar, de conformitat amb l'acord adoptat per la comissió mixta de seguiment i reflectit a l'acta de la sessió del dia 18 de juliol de 2014. Succintament, les activitats a realitzar són:

1. Producció d'una mostra representativa de contingut multimèdia experiencial d'alta qualitat.
2. Creació de vídeos interactius per usar-los en fires del sector turístic a partir de tots els continguts experiencials.
3. Assessorament per a l'ús de la informació del projecte TIE en aplicacions de realitat augmentada.

SEGONA. Obligacions de les parts

1. L’ATB es compromet a aportar, per a la realització de les activitats previstes a l'annex del present conveni, la quantitat de 100.000 euros, amb càrrec al pressupost de l'ATB de l'exercici 2014.
2. La UIB aportarà el personal i la infraestructura necessaris per a la realització d'aquest projecte, que es valora en 25.000 euros i es concreta en la posada a disposició del personal de la UIB i els mitjans tècnics amb què compta el Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica (DMI), i el Laboratori de Tecnologies de la Informació Multimèdia (LITM), així com el material i les instal·lacions necessaris per a la realització d'aquest projecte.

La UIB s'obliga, per part seva, a aplicar els fons transferits per l'ATB a les finalitats del conveni, ajustant-se a la distribució de l'annex i a les especificacions del projecte d'activitats.

TERCERA. Forma de pagament i justificació

L’aportació de l’ATB per a la realització d’aquest conveni s’abonarà per transferència bancària al compte núm. ES98 0487 2151 10 2000000799 del Banc Sa Nostra - BMN corresponent a la Universitat en les condicions i els terminis següents:

 • 50% a la firma del conveni en concepte de bestreta.
 • 50% una vegada presentada la totalitat de la justificació tècnica i econòmica del conveni.

La UIB per si mateixa o a través de mitjans propis de la UIB, concretament de la FUEIB, justificarà l'aplicació dels fons mitjançant la presentació davant la comissió mixta de seguiment de:

 • una memòria econòmica de l'execució del projecte,
 • les factures de les despeses realitzades,
 • un informe tècnic del projecte,

que hauran de ser validats per la comissió mixta de seguiment de l'acord marc.

QUARTA. Coordinació, realització, seguiment i equip de treball

La coordinació, la realització, el seguiment i l’equip de treball de cada una de les activitats objecte d'aquest conveni específic es detallen a l'annex i hauran de ser competència de la UIB per si mateixa o a través de mitjans propis de la UIB, concretament de la FUEIB.

CINQUENA. Confidencialitat de la informació

La UIB, com a responsable d'aquesta activitat, es compromet a tractar de forma absolutament confidencial la informació obtinguda durant la seva realització. Igualment, es compromet, a través del responsable de l'equip de treball, a informar per escrit la direcció de l'ATB de qualsevol desviació o incidència que pugui sorgir i representar una influència negativa en la realització de l’activitat.

El coneixement i la informació resultant de les activitats conjuntes realitzades en el marc del present acord estaran a disposició d'ambdues parts i, si escau, dels seus respectius membres, llevat que s'estableixin normes d'altra índole.

SISENA. Disponibilitat i lliurament d'informes i memòries

La UIB proporcionarà els informes i memòries realitzats en el marc del conveni abans de la seva finalització, d'acord amb la previsió de cronograma que es detalla a l'annex.

Els lliuraments parcials dels resultats de l'objecte d'aquest conveni específic d'acord amb el que estableixen la clàusula primera i l'annex s’indiquen a continuació:

1. Producció de continguts experiencials, durada prevista per al lliurament: dos mesos.
2. Creació de vídeos interactius, durada prevista per al lliurament: quatre mesos.
3. Realitat augmentada per a la promoció de la marca, durada prevista per al lliurament: sis mesos.

SETENA. Vigència

La vigència del present conveni específic quant a les activitats previstes a la clàusula primera i desenvolupades a l'annex serà d'un màxim de 6 mesos.

VUITENA. Resolució i interpretació del conveni

El present conveni s'extingirà per l’acabament dels treballs, per incompliment d'alguna de les parts o per mutu acord entre les parts.

Els problemes d'interpretació que puguin sorgir en relació amb el compliment del conveni seran sotmesos a la consideració de les parts, a través de la comissió de seguiment de l'acord marc.

NOVENA. Entrada en vigor

El present conveni específic de col·laboració entrarà en vigor el mateix dia que se signi.

DESENA. Règim jurídic

El present conveni té naturalesa administrativa i queda exclòs de l'àmbit d'aplicació del Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de servei públic. El seu règim jurídic serà determinat pel contingut de les seves pròpies clàusules, amb subjecció als principis que estableix la dita llei per resoldre els dubtes i llacunes que puguin plantejar-se.

Llegit tot això i com a prova de conformitat, les parts signen aquest acord marc de col·laboració en dos exemplars d'idèntic tenor i validesa, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Pel Govern de les Illes Balears
Agència de Turisme de les Illes Balears,
Jaime Martínez
President de l’ATB

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de juliol de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de setembre de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

ANNEX I

Aprovada per la comissió mixta de seguiment de data 18 de juliol de 2014 la realització del projecte «Innovació de la promoció del sector turístic mitjançant noves tecnologies multimèdia»

A. Origen, naturalesa, objectiu i descripció del treball específic

Proposta basada en la investigació, el desenvolupament i la innovació en el procés de filmació, postproducció i visualització, amb l'objectiu d'oferir a tercers la capacitat d'oferir una visualització atractiva i provocadora a l'usuari. La proposta es dividirà en tres activitats principals:

1. Producció de continguts experiencials

Específicament la producció de continguts en els estàndards de filmació següents:

 • Vídeo lineal 2D.
 • Vídeo angular de 360 graus.
 • Vídeo aeri.

Cada contingut audiovisual produït tindrà associat un fitxer de metainformació als continguts. Aquesta metainformació serà emmagatzemada mitjançant fitxers de tipus:

 • XML, Tracking events.
 • GPX (GPS Exchange Format).
 • WebVTT.

2. Creació de vídeos interactius

A partir de continguts audiovisuals experiencials es vol produir i oferir a l'usuari vertaderes experiències interactives de contingut multinarratiu. Cada seqüència de vídeo oferirà a l'usuari diversos punts interactius (hotspots) que, en activar-los, produiran que s’activi un altre contingut multimèdia, i així successivament. En aquest entorn, és possible barrejar tots els continguts audiovisuals esmentats en una única presentació i entorn d'usuari.

Per tant, l'objectiu d'aquesta activitat és generar vídeos multinarratius interactius destinats a presentar-los en fires i congressos del sector turístic.

3. Realitat augmentada

Una de les possibles aplicacions del projecte TIE, pel fet de poder disposar de tota la informació del catàleg turístic de les Illes Balears, és la realitat augmentada. La combinació de la dita informació en un dispositiu mòbil amb la geolocalització mitjançant GPS i/o el reconeixement d'imatges possibilita oferir informació addicional al turista sense requerir un esforç afegit per part seva.

El primer objectiu d'aquesta activitat és l'assessorament per a l'ús de la informació de l'aparador turístic intel·ligent en forma de realitat augmentada per a aplicacions mòbils. Això inclouria l'assessorament per al desenvolupament del tipus de RA escollit en l'aplicació amfitrió.

Una altra gran possibilitat de la tecnologia de la realitat augmentada és l’ús promocional per a activitats d'experiència de client. Mitjançant aquesta tecnologia és possible crear aplicacions d'entreteniment amb objectius de divulgació i promoció. El segon objectiu seria, per tant, la investigació i el desenvolupament d'una o dues aplicacions / jocs de realitat augmentada per a la promoció de la marca Illes Balears en fires del sector turístic.

B. Nivell professional requerit i competències dels responsables i participants. El perfil professional dels recursos humans que participin en les activitats que es desenvolupin conjuntament serà acordat entre ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques a realitzar

El Laboratori de Tecnologies de la Informació Multimèdia (LTIM) de la UIB, mitjançant el director, el doctor Antoni Bibiloni Coll, coordinarà la realització dels objectius descrits anteriorment, per això requerirà la participació d'investigadors del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB, i de desenvolupadors i professionals en sistemes audiovisuals interactius.

C. Durada del projecte

La durada del projecte està estimada en un màxim de sis mesos, en què cadascuna de les activitats podrà realitzar-se en un temps estimat de:

 • Filmació i edició de metainformació: dos mesos
 • Postproducció: dos mesos
 • Realitat augmentada: quatre mesos.

D. Previsions de suport logístic en la implementació de les accions (viatges, allotjament, etc.)

S'ha previst un viatge a cada illa d'uns 3/4 dies de durada, a planificar sobre la base de la meteorologia per a la fase de filmació.

E. Recursos tecnològics necessaris per a la realització del projecte

Els recursos tecnològics són:

 • el material cinematogràfic propietat del Laboratori de Tecnologies de la Informació Multimèdia (LTIM) de la UIB,
 • els propis de la Unitat de Gràfics, Visió per Ordinador i Intel·ligència Artificial (UGIVIA) del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB, 
 • els prevists al pressupost del projecte depenent de les aplicacions finals realitzades.

F. Recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i el corresponent pressupost detallat

El pressupost és:

 • L'activitat 1, concretada en la producció de 50 unitats AV: 10/15 d’experiencials, 10/15 d’aèries, 10/15 vídeos 360, 10/15 panorames VR, està pressupostada en 35.000 euros.
 • Per a l'activitat 2, concretada en 5 vídeos interactius destinats a presentar-los en fires del sector turístic, s'ha pressupostat un total de 40.000 euros.
 • Per a l'activitat 3 s'han pressupostat 50.000 euros.

G. La participació de cada part en els resultats del projecte, tant tangibles com intangibles

La propietat intel·lectual dels informes desenvolupats serà dels investigadors de la Universitat de les Illes Balears (UIB) participants en el projecte, així com la propietat industrial que es pugui derivar de la tecnologia desenvolupada en el present conveni. Els informes, continguts multimèdia i aplicacions desenvolupats com a demostració de la dita tecnologia seran propietat de l'Agència de Turisme de les Illes Balears, que els podrà emprar per a la promoció de les marques i els productes turístics que gestiona.