Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L’EMPRESA STARLAB BARCELONA, SL 

Palma, 17 d’octubre de 2014

REUNITS 

D’una banda, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l’altra, el senyor Giulio Ruffini, amb NIE (X2003903M), en qualitat de director i representant de l’empresa Starlab Barcelona, SL (Starlab), registrada a Espanya, amb domicili social a l’avinguda del Tibidabo, 47 bis, 08035 Barcelona. 

EXPOSEN

Que la Universitat de les Illes Balears va adquirir l’aparell de registre d'electroencefalografia (EEG) anomenat Enobio 8 Channels System a través del seu grup de recerca de Desenvolupament i Psicopatologia a l’empresa Neuroelectrics Barcelona, SL, que pertany al grup de Starlab Barcelona, SL. Aquest grup de recerca té experiència en la utilització d’aparells d’EEG tant des del punt de vista de l’avaluació com de la intervenció (a través de la tècnica del neurofeedback) en infants que presenten el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH), i de manera més específica té interès a poder utilitzar l’aparell Enobio en l’avaluació d’aquest infants. Per altra banda, l’empresa Starlab també té interès a disposar d’estudis per poder avaluar si el seu sistema de registre d’EEG pot ser útil a l’hora d’ajudar a avaluar i diagnosticar infants amb TDAH.

En conseqüència, ambdues parts estableixen un conveni específic que determinarà les condicions de la col·laboració, que es concreten en les següents

CLÀUSULES  

Primera. Objecte de la col·laboració

L’objecte d’aquest conveni és analitzar les possibilitats de trobar biomarcadors d’EEG en infants diagnosticats de TDAH a través de l’aparell Enobio de Neuroelectrics.

Segona. Obligacions de les parts

2.1. La UIB, a través del seu grup de recerca de Desenvolupament i Psicopatologia, es compromet a realitzar registres d’EEG almenys a trenta infants amb diagnòstic de TDAH i almenys a noranta infants controls i proporcionar-los a l’empresa Starlab. La persona dins del grup de Desenvolupament i Psicopatologia que coordinarà l’execució d’aquesta feina és el professor Mateu Servera Barceló.

2.2. L’empresa Starlab es compromet a analitzar les dades registrades duent a terme una anàlisi espectral de potència que inclourà les bases d’EEG Theta, Beta, Alpha i Delta, i a proporcionar a la UIB els informes pertinents perquè siguin susceptibles d’anàlisi estadística.

Tercera. Propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual del conjunt de dades generat a partir de l'estudi serà compartida entre la UIB i Starlab.

Quarta. Acord de publicacions

En totes les publicacions científiques generades com a resultat d'aquest estudi:

1. Els autors de Starlab apareixeran en les publicacions generades des de la UIB.

2. Els autors de la UIB apareixeran en les publicacions generades des de Starlab.

3. La UIB farà esment explícit d’Enobio i de Neurelectrics en les seves publicacions.

4. Starlab tindrà el dret de revisar les publicacions de la UIB abans de la seva presentació.

5. La UIB tindrà el dret de revisar les publicacions de Starlab abans de la seva presentació.

Cinquena. Utilització dels resultats obtinguts

1. Starlab serà la propietària de qualsevol mètode o algoritme que es desenvolupi com a part d’aquest estudi i tindrà el dret d’utilitzar-lo.

2. Starlab tindrà el dret d’utilitzar tant l’estudi com els resultats per a finalitats de màrqueting.

Sisena. Condicions econòmiques

La col·laboració entre la UIB i Starlab no implica cap despesa ni cap contraprestació econòmica.

Setena. Reserva sobre les informacions tècniques

Les parts es comprometen a no difondre, sota cap concepte, les informacions tècniques derivades del present projecte sense el consentiment previ i per escrit de l’altra part.

Vuitena. Compromisos en relació amb l’execució de l’acord

8.1. Cap de les parts no pot cedir o transferir aquest acord de manera global, ni cap dels seus drets o obligacions, sense obtenir primer el consentiment escrit de l'altra part. Aquest consentiment no pot ser impedit o endarrerit de manera injustificada.

8.2. Aquest acord no crea ni implica cap associació o empresa conjunta entre les parts, ni cap relació de dependència entre elles.

8.3. Aquest acord constitueix l'acord complet entre les parts en relació amb l’objecte de col·laboració descrit. Cada part reconeix que no signa en funció de cap altra garantia, representació o declaració, ni de cap altre acord o compromís, excepte els establerts expressament en el present acord. Cada part renuncia a qualsevol reclamació per l'incompliment d'aquest acord, o a qualsevol dret per rescindir-lo que no derivi d’una disposició expressa del mateix document.

No obstant això, aquesta clàusula no exclou de qualsevol de les responsabilitats que una part pugui tenir amb l’altra (ni del dret que les parts puguin tenir de rescindir el present acord) en funció de qualsevol distorsió o ocultació fraudulenta prèvia a l’execució d’aquest acord.

8.4. Cap variació o esmena del present acord no serà efectiva, tret que es faci per escrit i signada pels representants d’ambdues parts.

8.5. Ningú, excepte que sigui una de les parts d'aquest acord, no té el dret d’impedir la modificació d'aquest acord o la seva finalització, i ningú, excepte que sigui una de les parts d’aquest acord, pot executar qualsevol dels beneficis, tret que el present acord disposi expressament el contrari.

Novena. Acord de conveni

Starlab i la UIB col·laboraran en tot moment d’acord amb els principis de bona fe i eficàcia perquè el projecte es pugui realitzar amb èxit.

Desena. Durada del conveni

La vigència d’aquest conveni de col·laboració acabarà al cap de dos anys de la data de la seva signatura.

Onzena. Incompliment del conveni

El present conveni pot ser resolt en qualsevol moment per mutu acord o bé per l’incompliment, d’una de les parts, de qualsevol de les obligacions que s’hi estableixen.

En el cas d’incompliment, es requerirà per escrit la part incomplidora perquè en un termini de tres mesos corregeixi la situació, abans que es pugui considerar que hi ha causa d’incompliment i es puguin executar les condicions resolutòries.

Dotzena. Modificació d’aquest document

Les parts poden modificar els termes del present conveni per acord mutu, i les modificacions han de quedar reflectides per escrit en un nou conveni o addenda a l’actual.

Tretzena. Notificacions

13.1. Qualsevol avís que hagi de donar-se en virtut d'aquest acord ha de ser fet per escrit a través de correu electrònic. En el cas de la UIB s’utilitzarà el correu electrònic del professor Mateu Servera, <mateus@uib.es>. En el cas de Starlab s’utilitzarà el correu electrònic <Stephen.dunne@starlab.es>.

13.2. En cas de necessitat, els respectius representants de les parts per a la recepció de les notificacions per carta certificada seran:

Per Starlab:
Giulio Ruffini
Av. Tibidabo, 47 bis
08035 Barcelona

Per la Universitat Illes Balears:
Mateu Servera Barceló
Campus UIB
Ed. IUNICS
Cra. de Valldemossa, km 7,5
07122 Palma

 

Catorzena. Litigi

Per a qualsevol qüestió o litigi que es derivi de l’execució d’aquest conveni, les parts se sotmetran a la competència dels jutjats i tribunals de Palma i renunciaran expressament a qualsevol altre fur que, en dret, els pugui correspondre.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, les parts firmen el present document, en tres exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats més amunt.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per Starlab Barcelona, SL,
Giulio Ruffini
Director

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 10 de juny de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de juny de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).