Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

ACORD DE COL·LABORACIÓ CIENTÍFICA, ACADÈMICA I CULTURAL ENTRE L’INSTITUT D’ESTUDIS ESPACIALS DE CATALUNYA (ESPANYA) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA)

Palma / Barcelona, 10 d’octubre de 2014  

REUNITS 

D'una part, el senyor Jordi Isern i Vilaboy, director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, fundació constituïda mitjançant escriptura pública davant el notari de l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya senyor Raúl Vall Vilardell en data 6 de febrer de 1996, inscrita en el registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya en data 26 d'abril de 1996 amb el número 976, amb domicili al c/ Gran Capità, 2-4, CIF núm. G61051710, facultat per l'escriptura d'apoderament subscrita davant el notari del mateix col·legi senyor Josep Maria Valls i Xufré, de 23 de febrer de 2000, amb protocol número 115.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes de recerca i d'estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la investigació, la docència i la formació d'estudiants en els termes que s'indiquen més avall.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions pot incloure els punts següents:

1. Col·laboració en el desenvolupament, promoció i difusió d'activitats, estudis i projectes relacionats amb la física i les ciències de l'espai.

2. Intercanvi d'informació i publicacions: s'hi inclou l'intercanvi entre les biblioteques de les respectives institucions.

3. Intercanvi de personal docent i investigador per complementar els cursos oferts a les respectives institucions.

4. Seminaris, col·loquis, simposis.

5. Estudis d'investigació conjunts.

6. Programes i plans d'estudis conjunts.

7. Accés a equips i material específics.

8. Visites de durada curta.

9. Intercanvi de grau i postgrau.

10. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues institucions.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes i projectes específics

Per cada programa o projecte s'haurà de desenvolupar un acord específic, el qual podrà incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa o projecte.

2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.

3. La durada del programa o projecte.

4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.

6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, etc.

Aquests acords hauran de tenir l'aprovació del Rector de la Universitat de les Illes Balears i l’autorització del director, degudament autoritzat pel Patronat, de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya.

Cinquena. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.
b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Setena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Vuitena. Coordinació

El Rector de la Universitat de les Illes Balears i el director de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya nomenaran, en un termini no més gran de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, aquest acord se subscriu al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya,
Jordi Isern
Director

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de juliol de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de setembre de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).