Escuchar

Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

 CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ CIENTÍFICA ENTRE L’INSTITUT D’ESTUDIS ESPACIALS DE CATALUNYA (ESPANYA) I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA)

Palma, 28 d’octubre de 2014

Barcelona, 

REUNITS 

D'una part, el senyor Jordi Isern i Vilaboy, director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, fundació constituïda mitjançant escriptura pública davant el notari de l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya senyor Raúl Vall Vilardell en data 6 de febrer de 1996, inscrita en el registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya en data 26 d'abril de 1996 amb el número 976, amb domicili al c/ Gran Capità, 2-4, CIF núm. G61051710, facultat per l'escriptura d'apoderament subscrita davant el notari del mateix col·legi senyor Josep Maria Valls i Xufré, de 23 de febrer de 2000, amb protocol número 115.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els han estan legalment atribuïdes,

EXPOSEN

1. Que l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) és una fundació privada sense ànim de lucre que té la finalitat de col·laborar i participar en el desenvolupament, en la promoció i en la difusió de tot tipus d’activitats, d’estudis i de projectes relacionats amb la tecnologia espacial i la recerca científica des de l’espai i de l’espai, en benefici de totes les persones, les entitats i les institucions que demostrin interès per conèixer-los.

2. Que la Universitat de les Illes Balears (UIB), mitjançant el grup de Relativitat i Gravitació, realitza tasques de recerca en el mateix àmbit, i en particular en el de l’estudi de les ones gravitatòries en tots els seus aspectes.

3. Que ambdues institucions van signar, en data 10 d’octubre de 2014, un acord marc de col·laboració que preveia l’establiment de convenis amb finalitat específica.

4. Que ambdues institucions són conscients de la importància de generar una massa crítica suficient d’investigadors, per tal de concórrer amb garanties d’èxit a les diverses convocatòries competitives de projectes de recerca, de manera general i, de manera particular, en el marc del programa Horitzó 2020 de la Unió Europea.

5. Que ambdues institucions es reconeixen la capacitat plena necessària per a aquest acte, per la qual cosa signen aquest conveni de col·laboració amb les següents

 CLÀUSULES

Primera. Objecte

És objecte d'aquest conveni de col·laboració establir el marc de relacions entre ambdues entitats i regular-ne les condicions. En particular, pel que fa a la participació conjunta en projectes d’investigació, al personal, l'ús de serveis, propietat industrial, publicacions i d'altres.

Se cercarà en tot moment el benefici de les dues institucions, i es buscarà generar una massa crítica suficient d’investigadors i una complementarietat en les línies de recerca en què estan especialitzats els investigadors d’ambdues institucions, que permeti concórrer amb garanties d’èxit a les diverses convocatòries competitives de projectes de recerca, de manera general i, de manera particular, en el marc del programa Horitzó 2020 de la Unió Europea.

Segona. Personal de la UIB que es vincula a l’IEEC

El personal investigador de la UIB vinculat a l’IEEC en el marc del present conveni pertany al grup de Relativitat i Gravitació de la UIB, i treballa en la línia de recerca denominada «detecció d'ones gravitatòries». La llista inicial d’investigadors és la següent:

Investigador responsable:

 • Dra. Alícia Magdalena Sintes Olives, NIF: (...)

Resta de membres del grup:

 • Dr. Carles Bona Garcia, NIF: (...)
 • Dr. Jaume Carot Giner, NIF: (...)
 • Dr. Sascha Husa, NIE: (...)
 • Dr. Carlos Palenzuela Luque, NIF: (...)
 • Sr. Juan Calderón Bustillo, NIF: (...)
 • Sr. Francisco Jiménez Forteza, NIF: (...)
 • Sra. Alex Helena Vañó Viñuales, NIF: (...)

Les persones indicades estaran vinculades a l’IEEC, als efectes previstos al present conveni, mentre duri aquest.

La vinculació a l’IEEC de nous investigadors de la UIB, en els termes previstos en aquest conveni, podrà fer-se en qualsevol moment a proposta de la comissió de seguiment del conveni, i per acord mutu entre les parts. En qualsevol cas, aquesta vinculació quedarà formalment establerta mitjançant la signatura d’una addenda al present conveni.

Ambdues entitats es comprometen mútuament i recíprocament a mantenir-se puntualment informades sobre qualsevol circumstància que afecti el personal adscrit (altes i baixes a l'IEEC, llicències, permisos, situacions administratives, incidències, accidents...). A aquests efectes, la comunicació s'establirà entre el director de l’IEEC i el vicerector competent en matèria d’investigació.

La vinculació de personal investigador de la UIB a l'IEEC pot acabar:

a) al final de període d'adscripció convingut o de les seves pròrrogues, si escau.
b) a instància de l'IEEC. La decisió de l'IEEC per la qual es declara la desvinculació de personal serà comunicada pel director de l'IEEC al vicerector competent en matèria de recerca de la UIB.
c) a instància de la UIB, d'acord amb la seva normativa interna. La resolució del Rector de la UIB per la qual es declari la desvinculació d'un investigador serà comunicada pel vicerector competent en matèria de recerca de la UIB al director de l'IEEC.
d) a instància de l'interessat/ada.

En tots els casos es requerirà un preavís de 6 mesos per part de qui iniciï el procediment, llevat que hi hagi un acord exprés per part d'ambdues institucions.

Tercera. Sol·licitud i gestió dels projectes de recerca

L’IEEC serà la institució responsable de sol·licitar i gestionar els projectes en els quals intervinguin investigadors d’ambdues institucions, l’objecte dels quals sigui d’interès mutu.

Quarta. Condicions econòmiques

a) L’IEEC transferirà a la UIB una part dels costos indirectes generats pels projectes d’investigació en què participin investigadors de la UIB vinculats a l’IEEC pel present conveni (clàusula primera). Aquesta part serà proporcional a la dedicació dels investigadors esmentats. Donat el cas que l’entitat finançadora deixi de permetre en un futur el transvasament de la part de costos indirectes que corresponguin a la UIB, s’haurà de negociar un mecanisme compensatori equivalent d’acord amb la legalitat vigent.
b) El compte bancari de la UIB per a l’abonament dels fons a què fa referència l’expositiu anterior és: BMN ES98 0487 2151 10 2000000799.
c) L’abonament per part de l’IEEC es farà amb periodicitat anual, a comptar a partir de la data d’abonament a l’IEEC dels costos indirectes per part de l’entitat finançadora.

Cinquena. Accés als serveis de suport a la recerca

Als efectes del present conveni, s'entén com a serveis de suport a la recerca les infraestructures i capacitats cientificotecnològiques que les institucions ofereixen als seus investigadors. Això inclou els serveis cientificotècnics, les biblioteques i altres instruments o infraestructures de suport.

1. L'IEEC abonarà el preu d'utilització de serveis de suport a la recerca propietat de la UIB basant-se en l'ús real que en facin tots els seus investigadors, sempre que aquesta utilització es justifiqui com a cost d'un projecte de recerca gestionat per l'IEEC, d'acord amb la tarifa d'usuaris interns, i a l'inrevés en cas contrari.
2. Tot el personal de l'IEEC té dret a accedir als serveis de la biblioteca de la UIB d'acord amb les normes generals d'utilització d'aquestes instal·lacions. Recíprocament, el personal de la UIB vinculat a l’IEEC mitjançant el present conveni té dret a accedir als serveis de la biblioteca de l’IEEC d'acord amb les normes generals d'utilització d'aquestes instal·lacions.

Sisena. Imatge corporativa i visibilitat

1. En qualsevol publicació o difusió dels resultats científics de projectes gestionats des de l'IEEC via articles, comunicacions, ponències, participació en congressos, aparició en mitjans de comunicació, etc. i, en general, en tots els documents que es generin amb motiu de l'activitat dels esmentats projectes, el personal adscrit de la UIB hi farà constar la seva adscripció a l'IEEC i a la UIB.
2. L'IEEC farà difusió de la UIB, i a l'inrevés, a través dels seus mecanismes i mitjans propis.
3. L'IEEC posarà a disposició dels investigadors els mitjans necessaris perquè les dades referents a publicacions, projectes obtinguts i qualsevol altre resultat científic estiguin en tot moment a disposició de la UIB, salvaguardant sempre la confidencialitat dels projectes amb empreses.
4.La UIB podrà fer ús d'aquesta informació a efectes estadístics i en indicadors de la qualitat i l'impacte de la seva recerca.

Setena. Propietat industrial, intel·lectual, transferència de coneixement i tecnologia

7.1. Titularitat dels resultats

En el supòsit que els projectes desenvolupats conjuntament entre la UIB i l’IEEC donin lloc a resultats científics i invencions patentables, ambdues entitats compartiran la titularitat dels drets de propietat industrial i intel·lectual que se’n derivin.

La part de cotitularitat que correspongui a cada entitat es determinarà tenint en compte el percentatge de participació de cada un dels seus investigadors en l’autoria del coneixement explotable.

Els drets morals d’autoria correspondran en tot cas als autors dels treballs que hi hagin donat lloc, d’acord amb la legislació aplicable.

7.2. Gestió dels drets de propietat

7.2.1. Gestió de la protecció i assumpció de despeses de manteniment

Quan s’obtingui un resultat susceptible de protecció, els investigadors ho comunicaran a la seva unitat responsable –de la UIB o l’IEEC–, i aquesta ho comunicarà a l’altra part amb l’objectiu d’iniciar les accions de protecció corresponents.

La gestió del procediment de protecció dels resultats científics i invencions generats en els projectes desenvolupats conjuntament entre la UIB i l’IEEC, correspondrà a l’entitat que tingui una major part de la titularitat. En cas que la titularitat sigui a parts iguals, ambdues entitats acordaran –a través de les seves respectives oficines de transferència– qui el gestionarà, obligant-se a col·laborar en tot moment en totes aquelles accions que siguin necessàries, entre elles, autoritzar a l’entitat que finalment gestioni la protecció, la realització dels corresponents tràmits administratius davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques i les oficines autoritzades de propietat industrial i intel·lectual d’altres països.

L’entitat que gestioni el procediment de protecció s’obliga a fer-ho gratuïtament, i a remetre a l’altra entitat qualsevol document, comunicació o notificació que hi tingui relació.

Qualsevol decisió sobre l’extensió de la protecció a altres països s’acordarà per mutu acord entre les parts. En cas que alguna de les entitats no estigui interessada en l’extensió de la protecció a un determinat país, ho comunicarà a l’altra amb suficient antelació. L’entitat que sí que estigui interessada en l’extensió, la podrà sol·licitar en el seu propi nom, incrementant la seva part de titularitat en la proporció de la part no interessada. Així mateix, l’entitat que sol·liciti l’extensió es farà càrrec de les despeses associades.

Les despeses relacionades amb el procediment de protecció, així com les generades amb ocasió de la defensa de la invenció, seran abonades per cada entitat en proporció a la part de titularitat que tingui en cada territori. En qualsevol cas, les parts han d’haver estat informades prèviament de les despeses previstes i haver-hi donat el vistiplau abans de realitzar-se.

Si una entitat decideix deixar de pagar les despeses que es derivin del manteniment de la protecció de la invenció en qualsevol territori, ho comunicarà expressament a l’altra entitat amb antelació suficient, i perdrà els drets sobre futurs retorns en favor de l’altra, la qual incrementarà la seva titularitat en la part de l’entitat renunciant.

7.2.2. Accions de transferència

Ambdues institucions col·laboraran en les accions dirigides a transferir els resultats i invencions obtinguts en els projectes de recerca conjunts. No obstant això, les parts podran acordar que sigui només una d’elles la que es responsabilitzi de les accions de comercialització dels resultats i les lideri.

L’entitat que es responsabilitzi de les accions de comercialització s’obliga a fer-ho gratuïtament, i a remetre a l’altra entitat qualsevol document, comunicació o notificació que hi tingui relació. En particular, s’obligarà a comunicar les condicions ofertes a un tercer interessat en l’explotació de la invenció. La no acceptació per part d’una de les entitats de la proposta de l’altra sobre l’atorgament d’una llicència o qualsevol altre negoci jurídic sobre la invenció, quedarà subjecta a la presentació d’una oferta igual o superior en el termini d’un mes. La no presentació de la dita oferta suposarà l’acceptació de la proposta inicial.

L’acord en virtut del qual s’articuli la transferència d’un resultat científic o invenció protegit per ambdues entitats haurà de ser signat per ambdós titulars.

Totes les despeses que es generin com a conseqüència de l’explotació de la invenció s’atribuiran a cada una de les parts en proporció a la part de titularitat que tinguin en cada territori. En qualsevol cas, les parts hauran d’haver estat informades prèviament de les despeses previstes i hi hauran d’haver donat el vistiplau abans de realitzar-se.

Els imports que s’obtinguin de l’explotació de la invenció s’atribuiran a cada entitat en proporció a la part de titularitat que tinguin en cada territori, i les entitats aplicaran la seva pròpia normativa interna quant a la distribució dels fons obtinguts per l’explotació comercial de la invenció.

7.3. Cessió dels drets

Les parts podran cedir, sense el consentiment de l'altra part i en qualsevol moment, els seus drets sobre la propietat intel·lectual únicament a una entitat vinculada, sempre que aquesta entitat assumeixi de forma íntegra les obligacions que es deriven de la present clàusula, havent-ho notificat prèviament a l'altra part.

7.4. Comissió de seguiment i resolució de conflictes

Sense perjudici de les comunicacions mitjançant la comissió de seguiment prevista en aquest conveni, els requeriments i comunicacions d'aquesta clàusula es realitzaran per qualsevol mitjà per escrit que deixi constància de l'enviament i recepció, i serveixen a aquest efecte el burofax, la carta certificada o, fins i tot, el fax. El correu electrònic amb justificant de recepció serà considerat un mitjà vàlid si el destinatari confirma que l’ha rebut.

Així mateix, la comissió de seguiment s’haurà de responsabilitzar de la resolució d’incidències que es puguin derivar de la interpretació de la present clàusula, així com dels aspectes que no hi hagin quedat específicament regulats.

Vuitena. Comissió de seguiment

Es crearà una comissió de seguiment d'aquest conveni, establerta com a comissió mixta paritària composta per dos representants de la UIB i dos representants de l'IEEC, nomenats a la signatura d'aquest conveni.

Novena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament.

Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració.

Per l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya,
Jordi Isern
Director

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de setembre de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de setembre de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntas frecuentes sobre convenios

 1. ¿Quién puede proponer la firma de convenios a la UIB?
 2. ¿A qué órgano se tienen que presentar las propuestas de convenios?
 3. ¿Qué documentación se tiene que adjuntar a la propuesta?
 4. ¿Cuál es el órgano competente para firmar convenios de la UIB?
 5. ¿Quién es el representante legal de la UIB?
 6. ¿Cuál es la diferencia entre un acuerdo marco y un convenio específico?
 7. ¿Se puede hacer un convenio específico sin que se haya hecho un acuerdo marco previamente?
 8. Si hay obligaciones financieras, ¿qué tendrá que incluir la propuesta de convenio?
 9. ¿Cuándo se pretenda modificar una o más cláusulas de un convenio, habrá que hacer un convenio nuevo?
 10. ¿Cuándo se puede modificar un convenio?
 11. ¿Se puede cambiar el objeto inicial del convenio?
 12. ¿Qué vigencia tiene que tener un convenio?
 13. ¿Se puede prorrogar un convenio?
 14. ¿Quién aprueba los convenios?
 15. ¿Quién autoriza la ratificación y revocación, si procede, de los convenios?
 16. ¿Se puede firmar un convenio si no está ratificado?

1. ¿Quién puede proponer la firma de convenios a la UIB?

La iniciativa para suscribir convenios corresponde tanto al personal de la Universidad como a los órganos de la UIB (artículo 147.2 de los Estatutos).

2. ¿A qué órgano se tienen que presentar las propuestas de convenios?

El órgano competente para tramitar convenios es la Secretaria General, en virtud de la Resolución 12718/2018, de 10 de abril, por la cual se fija una nueva distribución de servicios y competencias de los miembros del Consejo de Dirección (FOU n.º 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaría General se encarga de la tramitación (no de la elaboración) de convenios.

3. ¿Qué documentación se tiene que adjuntar a la propuesta?

El proponente tiene que enviar la propuesta consensuada con la otra parte a la Secretaría General <secretaria.general@uib.es>. La propuesta se tiene que enviar en documento Word por correo electrónico. La propuesta tiene que ser en catalán si la entidad o las entidades con las que firmamos el documento están ubicadas en un ámbito territorial de habla catalana, o en castellano si se trata de entidades ubicadas en territorio español.

4. ¿Cuál es el órgano competente para firmar convenios de la UIB?

El representante legal de la UIB.

5. ¿Quién es el representante legal de la UIB?

El representante legal de la UIB es el Rector. El Rector es el órgano competente para firmar convenios, porque tiene atribuida la representación de la Universidad (arte. 20.1 de la LOU y arte. 38 de los Estatutos): el Rector es la máxima autoridad académica y tiene la representación.

6. ¿Cuál es la diferencia entre un acuerdo marco y un convenio específico?

En el acuerdo marco se establecen las directrices que obligan a las partes; en el convenio específico se desarrollan y especifican alguna o todas las obligaciones contenidas en un acuerdo marco.

7. ¿Se puede hacer un convenio específico sin que se haya hecho un acuerdo marco previamente?

Sí. Se puede hacer un convenio específico cuando se establezcan las obligaciones a las que se comprometen las partes.

De acuerdo con la normativa vigente por la cual se rigen los convenios (Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, LRJSP) es necesario que el convenio se acompañe de una memoria justificativa donde se analice:

 • La necesidad y oportunidad
 • El impacto económico
 • El carácter no contractual de la actividad
 • El cumplimiento de lo previsto en la ley.

8. Si hay obligaciones financieras, ¿qué tendrá que incluir la propuesta de convenio?

En este caso, el convenio tiene que llevar adjunta o tiene que incluir una memoria económica en que la que se haga constar el coste aproximado, periodicidad y financiación. En caso de obligaciones económicas asumidas por la Universidad, se tiene que expresar el concepto presupuestario con cargo al cual se financiará el convenio, y la persona, órgano o unidad que asuma la obligación de pago.

9. ¿Cuándo se pretenda modificar una o más cláusulas de un convenio, habrá que hacer un convenio nuevo?

No, no será necesario hacer un convenio nuevo. En estos casos se hará una adenda o un documento administrativo que complete el convenio o el acuerdo del que se trate.

10. ¿Cuándo se puede modificar un convenio?

Un convenio se puede modificar mientras esté vigente.

11. ¿Se puede cambiar el objeto inicial del convenio?

La modificación no puede afectar a la esencia del convenio.

12. ¿Qué vigencia tiene que tener un convenio?

La duración del convenio tiene que ser concreta, no puede ser indefinida y no puede ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.

13. ¿Se puede prorrogar un convenio?

Si es el caso, la prórroga se tiene que acordar de forma unánime entre las partes dentro del periodo de vigencia del convenio. Si el convenio tiene una duración de cuatro años, se puede acordar una prórroga por cuatro años adicionales como máximo o la extinción. Por lo tanto, los convenios pueden tener una duración máxima de ocho años, prórrogas incluidas, salvo que normativamente se haya podido establecer un plazo superior.

La prórroga tiene que ser siempre expresa, no puede ser tácita en ningún caso.

14. ¿Quién aprueba los convenios?

La iniciativa para subscribir convenios la tiene que aprobar el Consejo de Dirección: «La iniciativa para suscribir convenios corresponde tanto al personal de la Universidad como a los órganos de la UIB. Corresponde al Consejo de Dirección aprobarlos, y al Consejo de Gobierno ratificarlos» (art. 147.2 de los Estatutos).

15. ¿Quién autoriza la ratificación y revocación, si procede, de los convenios?

Esta competencia recae en el Consejo de Gobierno (art. 24.2.24 de los Estatutos).

16. ¿Se puede firmar un convenio si no está ratificado?

Sí, una vez aprobada por el Consejo de Dirección, se puede firmar el convenio. En caso de que el Consejo de Gobierno no lo ratifique posteriormente, el convenio se tendrá que rescindir y dejará de tener efectos.

 
Contenido en el idioma por defecto