Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ PER ESTABLIR UN PROGRAMA D’INTERCANVI D’ALUMNES ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL CONESTOGA COLLEGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND ADVANCED LEARNING

Palma, 29 set. 2014
Kitchener, 22 oct 2014

REUNITS

D’una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l’altra, la doctora Barbara Kelly, degana executiva, Administració acadèmica, i el senyor Alan Vaughan, vicepresident de Gestió d'Alumnes i Educació Internacional, en nom del Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning (d'ara endavant, Conestoga).

Ambdues parts es reconeixen entre si capacitat jurídica i suficient per obligar-se en els termes d’aquest acord, i a aquest efecte

EXPOSEN

Que ambdues institucions, en vigència de l’acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural subscrit el dia 29 de set. de 2014, manifesten el seu interès per fer intercanvi d’alumnes pel benefici que aquesta activitat aportarà a les universitats en l’abast de les seves metes i els seus objectius en els camps d’estudi respectius d’acord amb les següents:

CLÀUSULES

1. Objectiu. El propòsit d’aquest acord és establir un programa d’intercanvi d’alumnes entre les institucions participants. Les condicions específiques de l’intercanvi (nombre d’estudiants, nombre de mesos, estudis, etc.) s’establiran, si escau, en un document annex.

2. Selecció i admissió. Cada institució ha de determinar els procediments de selecció dels seus estudiants interessats a participar en el programa d’intercanvi.

Les sol·licituds seleccionades per la institució d’origen s’han d’enviar a l’òrgan pertinent de la institució de destinació, almenys quatre mesos abans de l’inici del quadrimestre, el qual les tramitarà i comunicarà la decisió final d’acceptació o rebuig, almenys tres mesos abans de l’inici del quadrimestre. En el cas de la UIB, se n’encarregarà el Servei de Relacions Internacionals. En el cas del Conestoga, se n’encarregarà l’Oficina d’Educació Internacional.

3. Programa acadèmic. Cada institució ha d’assignar un tutor perquè assessori l’estudiant sobre els aspectes acadèmics de l’intercanvi i en l’elaboració del programa d’estudis.

El programa d’estudis s’ha de reflectir en el contracte d’estudis, l’ha d’aprovar la institució d’origen i s’ha de comunicar a la institució de destinació amb anterioritat a l’inici de l’estada.

Els alumnes d’intercanvi es poden matricular a la institució de destinació en aquelles assignatures que s’hagin acordat amb la seva institució d’origen, tret que no hi quedin places a causa de limitacions de quota.

4. Reconeixement acadèmic. El reconeixement a l’expedient de la institució d’origen de les assignatures que es cursin a la institució de destinació es realitzarà d’acord amb el contracte d’estudis establert entre l’estudiant i la institució d’origen.

La institució de destinació haurà d’emetre un certificat acadèmic de l’estudiant que indiqui les assignatures cursades i la qualificació obtinguda.

El reconeixement de les assignatures cursades l’ha d’atorgar la institució d’origen basant-se en les qualificacions obtingudes a la institució de destinació.

5. Drets i deures. Els alumnes d’intercanvi matriculats a la institució de destinació tenen els mateixos privilegis que els alumnes locals i poden fer ús dels mateixos serveis mèdics, esportius i de qualsevol altre tipus als quals aquests tenen dret.

D’altra banda, estan subjectes als mateixos estatuts i reglaments que la institució de destinació aplica als alumnes locals i també a les lleis nacionals.

6. Període d’intercanvi. El període d’intercanvi s’ha d’ajustar al calendari acadèmic de la institució de destinació.

En el cas de la UIB és d’un quadrimestre (del setembre al febrer o del febrer al juny) o de dos quadrimestres (del setembre al juny).

En el cas del Conestoga és d’un quadrimestre (del setembre al desembre o del gener a l’abril) o de dos quadrimestres (del setembre a l’abril).

7. Finançament. Durant la vigència d'aquest conveni, ambdues institucions es comprometen a acceptar un màxim de dos alumnes d'intercanvi per any acadèmic. Durant un període de tres anys, hi haurà un equilibri pel que fa al nombre d'alumnes. Els alumnes d'intercanvi pagaran la totalitat de les taxes acadèmiques a la institució d'origen i, per tant, no les hauran de pagar a la institució de destinació.

El finançament de les despeses referents al transport i les assegurances de salut, com també les despeses d’allotjament i alimentació, l’ha de cobrir l’estudiant. Això no exclou la possibilitat de demanar beques i ajuts de diversos tipus.

8. Tràmits migratoris. Cada estudiant és responsable de tramitar una assegurança mèdica i per a accidents i de tenir en regla el passaport i el visat corresponents i qualsevol altre tràmit personal que requereixin els governs d’ambdós països per al període de l’estada.

9. Altra regulació. Pel que fa als aspectes no regulats en aquest conveni, hom s’atindrà a la normativa sobre mobilitat d’alumnes pròpia de cada institució.

10. Vigència i durada. El present acord entra en vigor en la data de la seva signatura i té una validesa mínima de quatre anys. Posteriorment, se’n farà una revisió. Ambdues parts, de comú acord, en poden proposar la modificació o rescissió amb sis mesos d’antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l’acord es denunciï, ambdues parts es comprometen a finalitzar els intercanvis que hi hagi en fase de realització.

11. Interpretació de l’acord. En cas que hi hagi discrepàncies en la interpretació de l’acord, es considerarà vàlida la versió anglesa.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, aquest conveni se subscriu al lloc i en la data indicats, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en anglès, i cada una de les parts se’n queda un exemplar de cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Pel Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning,

Barbara Kelly
Degana executiva,
Administració acadèmica
Alan Vaughan
Vicepresident de Gestió d'Alumnes i Educació Internacional

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de juliol de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de setembre de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).