Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONFEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 29 d’octubre de 2014

REUNITS 

D'una banda, la senyora Carme Planas Palou, presidenta de la Confederació d´Associacions Empresarials de Balears (CAEB), amb CIF G 07057896 i amb domicili al carrer d’Aragó, núm. 215, 2n, 07008 Palma (Illes Balears), fent ús de les facultats que són inherents al càrrec esmentat, segons el que estableix l’article 29 dels Estatuts de la Confederació. 

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB) segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

1. Que la CAEB és la confederació intersectorial representativa de la comunitat empresarial de les Illes Balears, que té una estructura de composició formada per organitzacions territorials (amb implantació en tot el territori de les Illes Balears), organitzacions sectorials, gremis i empreses associades.
2. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions i competències que expressament li atribueix la legislació vigent.
3. Que l’article 147.1 dels Estatuts de la Universitat disposa que la UIB ha de fomentar una política adequada de convenis amb institucions i empreses.

Per tot això, convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes de cooperació en l’àmbit de la docència i formació d'estudiants en diferents camps, així com per garantir la interrelació entre el món acadèmic i el professional, i les vies d’actualització i reciclatge dels estudiants i dels professionals.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions inclou:

1. Promoure i facilitar l’accés dels treballadors en actiu al món acadèmic per tal d’enriquir i complementar la seva formació acadèmica i professional.
2. Promoure la realització de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la UIB a les empreses de les Illes Balears.
3. Col·laborar en la promoció i execució de programes d'investigació i innovació.
4. Estudiar qualsevol altra possibilitat de col·laboració entre ambdues parts.

Cada una de les accions de col·laboració concretes serà objecte d´un conveni específic.

Tercera. Imatge

La Universitat de les Illes Balears es compromet a deixar sempre constància de la col·laboració de la CAEB en les actuacions en què participi aquesta entitat, en el marc de les activitats desenvolupades arran d’aquest acord.

Així mateix, la CAEB pot fer pel seu compte, havent-ne informat prèviament la Universitat de les Illes Balears, la publicitat que consideri oportuna sobre cada esdeveniment conjunt, i es pot reservar la facultat de fer pública la seva col·laboració.

Quarta. Comissió mixta

Es crearà una comissió mixta de seguiment d’aquest acord marc, formada per dos representants de la UIB i dos de la CAEB, que periòdicament o quan sigui necessari es reunirà per fer un seguiment de l’acord i valorar-ne l’evolució.

Cinquena. Condicions financeres

No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

Sisena. Vigència i durada

Aquest acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de tres anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per a la renovació. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes de col·laboració que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu aquest acord marc de col·laboració en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears,
Carme Planas
Presidenta

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector 

Diligència

Aquest acord el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de setembre de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de setembre de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).