Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

Conveni de donació d’una col·lecció bibliogràfica entre el Doctor Ramon Puigjaner Trepat i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 29 de setembre de 2014

REUNITS 

D'una part, el doctor Ramon Puigjaner Trepat, natural de Barcelona, domiciliat al carrer de Lluís Companys 7, 3-1, 08530 La Garriga, amb DNI 37970497-G.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les entitats respectives i

MANIFESTEN 

A) Que el doctor Ramon Puigjaner Trepat, amb DNI 37970497-G, posseeix una col·lecció d’uns 700 exemplars de llibres i d’uns 100 documents (actes de congressos, revistes, etc.) en CD.
B) Que el doctor Ramon Puigjaner Trepat vol contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

ACORDEN

Primer. El doctor Ramon Puigjaner Trepat fa donació a la Universitat de les Illes Balears de la col·lecció esmentada a l’apartat A, del camp de les matemàtiques, l’enginyeria industrial, la informàtica i les telecomunicacions, l'inventari de la qual, un cop realitzat, serà adjuntat com a annex al present conveni.

Segon. El Rector de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

Tercer. La donació es fa amb la finalitat expressa que la Universitat de les Illes Balears en disposi perquè els estudiosos de la nostra comunitat puguin utilitzar-la.

Quart. El Servei de Biblioteca i Documentació aplicarà al fons donat els criteris vigents d’esporgada abans de catalogar-los i d’incorporar-los a la col·lecció general de la UIB.

La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació l'ha feta el doctor Ramon Puigjaner Trepat.

Llegit per totes dues parts el conveni i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Ramon Puigjaner

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 de setembre de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 4 de novembre de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).