Convenis i acords marc

Contenido en el idioma por defecto

 ADDENDA A L’ACORD MARC ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EL COL·LEGI OFICIAL D’ECONOMISTES DE LES ILLES BALEARS (CEIB) PER A LA COL·LABORACIÓ EN ACTIVITATS CONJUNTES, SIGNAT EL 18 D’ABRIL DE 2007

Palma, 30 d’octubre de 2014

REUNITS

D'una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l'altra, el degà de l’Il·lustre Col·legi Oficial d'Economistes de les Illes Balears (CEIB), amb CIF Q0761002E, senyor Onofre Martorell i Cunill, amb domicili a l’avinguda de Joan March Ordinas, 9, 1r B, 07004 Palma, com a representant d’aquest, segons els Estatuts aprovats per l'Ordre de la Conselleria de Presidència del Govern balear de 21 d'abril de 2002.

Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquesta addenda, i

MANIFESTEN

Primer. Existeix un acord marc de col·laboració entre el Col·legi Oficial d'Economistes de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, de 18 d'abril de 2007.

Segon. Al punt tercer de l’expositiu de l’acord marc esmentat s’estableix que en compliment dels fins que tenen assignats, les entitats sotasignades desitgen establir un acord marc que afavoreixi i dinamitzi totes les accions de col·laboració que puguin concretar en el futur mitjançant la formalització de convenis, acords o contractes específics.

Tercer. A l’empara de les intencions manifestades anteriorment i en virtut de l’acord marc signat, les parts volen concretar una línia d’actuació per dur-ho a terme.

ACORDEN

Primer. Línies d’actuació i col·laboració

La Facultat d’Economia i Empresa de la UIB organitzarà anualment, conjuntament amb el Col·legi Oficial d’Economistes de les Illes Balears, una jornada sobre sortides professionals al mes d’octubre al campus de la UIB, amb l’objectiu de donar a conèixer als estudiants de l’esmentada facultat totes aquelles sortides professionals que tindran en acabar els estudis, alhora que també s’aportarà informació que resulti d’interès per a la seva inserció laboral.

Així mateix, el CEIB i la UIB instauren els Premis al Talent Universitari UIB Economia i Empresa a partir del curs acadèmic 2014-15 amb la finalitat d’estimular i augmentar l’excel·lència i l’esforç dels estudiants universitaris dels graus d’Economia i/o Empresa de la UIB, així com també dels estudiants de la doble titulació d’Administració d’Empreses i de Dret de la UIB en l’anàlisi de temes d’actualitat en els camps de l’economia, l’empresa i l’economia o empresa social.

2. Condicions dels Premis al Talent Universitari UIB Economia i Empresa

Amb el propòsit de reconèixer l’excel·lència dels alumnes de la Facultat d’Economia i Empresa, cada any el Col·legi Oficial d’Economistes de les Illes Balears presentarà, durant la Jornada de Sortides Professionals que se celebrarà al campus de la UIB al mes d’octubre, les bases de la convocatòria dels Premis al Talent Universitari UIB Economia i Empresa.

Anualment, a les bases de la convocatòria dels Premis al Talent Universitari UIB Economia i Empresa s’indicarà:

· La temàtica dels treballs. Les matèries sobre les quals han de versar els treballs són totes les relacionades amb qualsevol aspecte de l’àrea de l’economia, l’empresa i l’economia o empresa social. Cada any el Col·legi proposarà el temari que consideri més adient i oportú.
· Les persones que s’hi poden inscriure. Alumnes de la Facultat d’Economia i Empresa de la UIB, sempre que cursin el darrer any de carrera i comptin amb el suport (guia) d’un professor de la UIB.
· Els premis concedits. Tots els inscrits participants en aquests premis gaudiran d’un any de col·legiació gratuïta al CEIB, i rebran tots els serveis que el Col·legi posa a disposició dels seus membres col·legiats.

Es concediran els premis de la mateixa categoria (1) Premi Economia-Empresa i (2) Premi Economia - Empresa Social. Per a cada especialitat, els premis consistiran en una dotació econòmica a determinar, en funció del patrocini d’entitats aconseguit pel Col·legi Oficial d’Economistes de les Illes Balears, i un any de formació especialitzada impartit a l’Escola Pràctica d’Economia i Empresa del CEIB (valorat en 1.300 euros). Així mateix, els premiats rebran un diploma acreditatiu del premi obtingut.

· Els terminis de lliurament dels treballs presentats i les característiques de la presentació dels treballs. El termini de lliurament dels treballs sempre serà aquell que més convingui per al bon desenvolupament del calendari estudiantil i acadèmic. Les dates han de figurar a les bases de convocatòria anuals.

· La composició del comitè d’avaluació. Serà format per professionals designats pel Col·legi d’Economistes de les Illes Balears i el degà de la Facultat d’Economia i Empresa de la UIB, així com també un representant de cada entitat patrocinadora dels premis. La designació de les persones que conformen el comitè d’avaluació es farà en un termini no superior a dos mesos a comptar a partir de la signatura del present conveni.

La funció d’aquest comitè d’avaluació serà revisar els treballs projecte de fi de carrera que a partir d’una certa nota de tall li enviarà la Facultat d’Economia i Empresa dels alumnes que prèviament s’hauran inscrit per participar en els premis.

· Resolució dels premis atorgats. Sempre haurà de ser abans de finals de juliol de l’any acadèmic en què es convoquen els Premis al Talent Universitari UIB Economia i Empresa.

· Els compromisos dels premiats i acte d’atorgament dels premis. Els premiats hauran de rebre personalment els premis concedits en un acte públic que tindrà lloc durant la Jornada de Sortides Professionals per als alumnes de la Facultat d’Economia i Empresa de la UIB. L’acte serà presidit pels màxims representants de les entitats organitzadores i patrocinadores. Així mateix, els guanyadors adquireixen el compromís de permetre al CEIB la publicació total o parcial dels seus treballs.

3. Compromís per part de la UIB

La Universitat es compromet a difondre entre l’alumnat i la comunitat universitària, amb tots els mitjans de què es disposa, les actuacions previstes al present conveni, tant pel que fa referència a les jornades de Sortides Professionals com als Premis al Talent Universitari UIB Economia i Empresa. Així, mitjançant el Vicerectorat d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat notificarà als mitjans de difusió de la UIB l’existència de cada convocatòria dels Premis al Talent Universitari UIB Economia i Empresa, així com la resolució i l’acte de lliurament corresponents.

Quart. Vigència de l’addenda

La durada de la present addenda és de tres any acadèmics, corresponents als cursos acadèmics 2014-15, 2015-16 i 2016-17, prorrogable de mutu acord entre ambdues parts de forma expressa.

I com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d’aquesta addenda, les dues parts la signen al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Pel Col·legi Oficial d’Economistes de les Illes Balears,
Onofre Martorell
Degà president

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 21 d’octubre de 2014 i la va ratificar el Consell de Govern en data 4 de novembre de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).